สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com

สมาชิก อบต.

นายสมจิต   มณีคำ
   อบต. หมู่ที่ 1
นายอรรถพร  ทองศรี
     อบต. หมู่ที่ 1 
นายเชาวลิต   สายใจบุญ
     อบต. หมู่ที่ 2
นายวุฒิภัทร   ศรีแก้ว
    อบต. หมู่ที่ 2นายสง่า    วงเวียน
   อบต. หมู่ที่3
นายสิทธิ์   วเงีวยน
   อบต. หมู่ที่ 3

นายอุเทน   บุญยงค์
   อบต. หมู่ที่ 4
นางจิติภัสร์  ธัญภัคสกุลวัฒน์
      อบต. หมู่ที่ 4นายบุญจุนทร์   คงนาค
    อบต. หมู่ที่ 5
นายสมศักดิ์  รักใคร่กลาง
    อบต. หมู่ที่ 5

นายประจวบ  สมัครสมาน
    อบต. หมู่ที่ 6

นางสมพร  เจือจันทร์
     อบต. หมู่ที่ 6

นายลา   เจือจันทร์
    อบต. หมู่ที่ 7
นายเสงี่ยม   ศรีแก้ว
    อบต. หมู่ที่ 7

นายถวิล   อุ่นใจ
 อบต. หมู่ที่ 8
นางซ้อน  ศรีแก้ว
  อบต. หมู่ที่ 8

นายวันชัย   เพ็งศรี
   อบต. หมู่ที่ 9
นายสังเอือน  บุญเหมาะ
อบต. หมู่ที่ 9

นายสุทัศน์   แก้วงาม
   อบต. หมู่ที่ 10
นายสุพิน   บุตรดางาม
    อบต. หมู่ที่ 10นายแสง   เจือจันทร์
   อบต. หมู่ที่ 11
นายสุชาติ   พรหมขันธ์
    อบต. หมู่ที่ 11

นางคำยวญ   บุญเลิศ
    อบต. หมู่ที่ 12

นายวันชัย    เครือวัลย์
    อบต. หมู่ที่ 12


นายประจักษ์    คล้ายคลึง
     อบต. หมู่ที่ 13
นายวุฒิชัย   พวกดี
   อบต. หมู่ที่ 13

นายสมเกียรติ   สีดา
   อบต. หมู่ที่ 14
นายพรเดช   ใจศิลป์
    อบต. หมู่ที่ 14


 
นายประสพ  กันพานิชย์
   อบต. หมู่ที่ 15
นางประกายแก้ว  บุญมั่น
    อบต. หมู่ที่ 15
นายวร    บุญกอง
  อบต. หมู่ที่ 16
 นายหมื่น   อุส่าห์ดี
    อบต. หมู่ที่ 16


นายสุพล    สมหวัง
  อบต. หมู่ที่ 17
นายจำลอง   ศรีวิเศษ
   อบต. หมู่ที่ 17
นายชำนาญ   บุญยง
    อบต. หมู่ที่ 18
นายปริญญา  พิมพ์จันทร์
    อบต. หมู่ที่ 18

 

นางสมร   บุญเหมาะ
   อบต. หมู่ที่ 19
นายวิเชียร  บุญเหมาะ
    อบต. หมู่ที่ 19
นายช่วงโชติ   เจือจันทร์
    อบต. หมู่ที่ 20
นายบุญชอบ   เจือจันทร์
     อบต. หมู่ที่ 20
นายบุญยง  เครือวัลย์
  อบต. หมู่ที่ 21
นายเชิญ   มีแก้ว
  อบต. หมู่ที่ 21
นายมานิจ   เจือจันทร์
  อบต. หมู่ที่ 22
(ว่าง)
  อบต. หมู่ที่ 22
view