สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com

สำนักปลัด

สำนักปลัด

นายทองดี  เกตุมณี
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแตล

 

 

 

 

นายสุธี   บุญยงค์
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแตล
นางสาวศิวารัตน์   มีสติ
หัวหน้าสำนักปลัด
นางสาวยุภาวดี   วงเวียน
นักพัฒนาชุมชน ปฏิบัติการ


นางสาวชาริณี   ทองสุข
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

นางสาวสมโภช  บุตรงาม
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
นางสาวลัดดา  พรหมขันธ์
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

 

 

 

นายปฐมยาม   เจือจันทร์
เจ้าพนักงานป้องกัน ฯ  

นางสาวณัชชา  วงเวียน
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

นายดนัย   เครือวัลย์ 
ผู้ช่วยเจ้าหน้าพนักงานธุรการ

นายสมชัย   ศรีิวิเศษ
ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน

นายนิกร   บุญยงค์
นักการภารโรง

นางบุญร่วม   สีดา
แม่บ้าน


                                   

 

                          


                                          


                                            

view