สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com

สำนักปลัด

สำนักปลัด

                                                      

                                                    นายทองดี  เกตุมณี
                                             ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแตล

 

 

 

 

นายสุธี   บุญยงค์
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแตล
นางสาวศิวารัตน์   มีสติ
หัวหน้าสำนักปลัด
นางสาวยุภาพร  ป้องเขต
นิติกรชำนาญการ

นางสาวยุภาวดี   วงเวียน
นักพัฒนาชุมชน ปฏิบัติการ
นางสาวสมโภช  บุตรงาม
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
นางสาวน้ำฝน  เหลาเกิ้มหุ่ง
นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ

 

 

นายปฐมยาม   เจือจันทร์
เจ้าพนักงานป้องกัน ฯ  

นางสาวลัดดา  พรหมขันธ์
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

นางสาวณัชชา  วงเวียน
ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

 

นายสมชัย   ศรีิวิเศษ
ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน

นายดนัย   เครือวัลย์ 
ผู้ช่วยเจ้าหน้าพนักงานธุรการ

นางสาวกัญญารัตน์  สายวิเศษ
ผู้ช่วยเจ้าหน้าพนักงานธุรการ

                                                                                        

                                                         

                                                          

                        

                          

           นายนิกร  บุญยงค์
              นักการภารโรง
นายทวี  บุญยงค์
พนักงานเครื่องจักรขนาดเบา
 นางบุญร่วม  สีดา  
แม่บ้าน

            

  

                                                                                                      
      นายวรายุทธ  จันทร์ไทย          
นักการภารโรง
นายปรวัฒน์  สมหวัง
ยาม
view