สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com

สำนักปลัด

สำนักปลัด

                                                      

                                                    นายทองดี  เกตุมณี
                                             ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแตล

 

 

 

 

นายสุธี   บุญยงค์
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแตล
นางสาวศิวารัตน์   มีสติ
หัวหน้าสำนักปลัด
นางสาวยุภาวดี   วงเวียน
นักพัฒนาชุมชน ปฏิบัติการ
นายวิทธวัฒน์  ดาทอง
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

นางสาวสมโภช  บุตรงาม
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
นางสาวน้ำฝน  เหลาเกิ้มหุ่ง
นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ

 

 

นายปฐมยาม   เจือจันทร์
เจ้าพนักงานป้องกัน ฯ  

นางสาวลัดดา  พรหมขันธ์
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

นางสาวณัชชา  วงเวียน
ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

 

นายสมชัย   ศรีิวิเศษ
ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน

นายดนัย   เครือวัลย์ 
ผู้ช่วยเจ้าหน้าพนักงานธุรการ

นายนิกร   บุญยงค์
นักการภารโรง

              

                        

              นางบุญร่วม  สีดา
                    แม่บ้าน

view