สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com

สำนักปลัด

สำนักปลัด

นายพงศกรณ์  เกตุมณี
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแตล

 

 

 

 

นายสุธี   บุญยงค์
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแตล
นางสาวศิวารัตน์   มีสติ
หัวหน้าสำนักปลัด
นางสาวยุภาวดี   วงเวียน
พัฒนาชุมชน


นางสาวชาริณี   ทองสุข
เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน

นางสาวสมโภช  บุตรงาม
บุคคลากร
นางสาวลัดดา  พรหมขันธ์
เจ้าหน้าที่ธุรการ

 

 

 

นายปฐมยาม   เจือจันทร์
เจ้าพนักงานป้องกัน ฯ

นางสาวณัชชา  วงเวียน
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ

นายดนัย   เครือวัลย์ 
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล

นายสมชัย   ศรีิวิเศษ
ผู้ช่วยพัฒนาชุมชน

นายนิกร   บุญยงค์
นักการภารโรง

นางบุญร่วม   สีดา
แม่บ้าน


                                   

                          


                                          


                                            

(ว่าง)
พนักงานขับรถ

view