สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com

กองคลัง

กองคลัง

 

นางพัทธิยา   ทองคำ
ผู้อำนวยการกองคลัง

 

 

 

นางสาวนิศารัตน์   แก้วหล้า
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ
นางสาววทิตา  ตั้งรักษ์วัฒนากุล
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
นางสาวจันทนี  พรหมโสภา
เจ้าพนักงานพัสดุปฎิบัติงาน

 

นายเรื่องฤิทธิ์    ควรสมาคม
ลูกจ้างประจำ
นางสาวธาราวรรณ   สีดา 
ผู้ช่วยเจ้าหน้่าที่่จัดเก็บรายได้
นางสาวทวีพร  เจือจันทร์   
พนักงานจ้าง

 

view