สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com

ส่วนการศึกษานายไตรรงค์  มณีคำ
ผู้อำนวยการกองการศึกษา

(ว่าง)
นักวิชาการศึกษา

 

 

 

นางแสงมณี   โพธิสาร
ครูผู้ดูแลเด็กบ้านแตล

นางสาวกนกกาญจน์   ขาวงาม
ครูผู้ดูแลเด็กบ้านแตล
นางสาวสุชาดา    เจือจันทร์
 ครูผู้ดูแลเด็กบ้านแตล

นางขวัญใจ   เจือจันทร์
ครูผู้ดูแลเด็กบ้านสวาย
นางเนตรนภา  เจือจันทร์
ครูผู้ดูแลเด็กบ้านสวาย
นางรัชดาภรณ์    จำเริญ
ครูผู้ดูแลเด็กบ้านสวาย

 

นางสาวคำพลี   วงค์พิราณ
ครูผู้ดูแลเด็กบ้านสวาย


 

 

 

นางศิริลักษณ์    อินโสภา
ครูผู้ดูแลเด็กบ้านนาท่ม
นางรัตนา   บุญเหมาะ
ครูผู้ดูแลเด็กบ้านนาท่ม

 

 

 

นางสาวศิริพร   เจือจันทร์
ครูผู้ดูแลเด็กบ้านอายอง
นางสาวมานิน  ดาศรี
ครูผู้ดูแลเด็กบ้านอายอง

 

นางสุนีย์   รินทอง
ครูผู้ดูแลเด็กบ้านโนนแคน
นางสาวสุภา   บุญเยี่ยม
ครูผู้ดูแลเด็กบ้านโนนแคน
นางสาวอุบล   กรวยทอง
ครูผู้ดูแลเด็กบ้านโนนแคน
view