สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com

ส่วนการศึกษานายไตรรงค์  มณีคำ
หัวหน้าส่วนการศึกษา

นางสาวพรนภัส  จิตรคง
นักวิชาการศึกษา

 

 

 

นางสาวกนกกาญจน์   ขาวงาม
ครูผู้ดูแลเด็ก
นางแสงมณี   โพธิสาร
ครูผู้ดูแลเด็ก
นางพวงทอง  เจือจันทร์
ครูผู้ดูแลเด็ก

 

 นางสาวศิริพร   เจือจันทร์
ครูผู้ดูแลเด็ก
นางเนตรนภา  เจือจันทร์
ครูผู้ดูแลเด็ก
นางขวัญใจ   เจือจันทร์
ครูผู้ดูแลเด็ก

 

 

 

นางศิริลักษณ์    อินโสภา
ครูผู้ดูแลเด็ก
นางรัชดาภรณ์    จำเริญ
ครูผู้ดูแลเด็ก
นางรัตนา   บุญเหมาะ
ครูผู้ดูแลเด็ก

 

 

 

นางสุนีย์   รินทอง
ครูผู้ดูแลเด็ก
นางสาวมานิน  ดาศรี
ครูผู้ดูแลเด็ก

 

 

นางสาวสุภา   บุญเยี่ยม
ครูผู้ดูแลเด็ก
นางสาวคำพลี   วงค์พิราณ
ครูผู้ดูแลเด็ก
นางสาวอุบล   กรวยทอง
ครูผู้ดูแลเด็ก
view