สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com

กองการศึกษานายไตรรงค์  มณีคำ
ผู้อำนวยการกองการศึกษา

นายรัฐพล  ประถมชัย
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติงาน

 

 

 

นางแสงมณี   โพธิสาร
ครูผู้ดูแลเด็ก

นางสาวกนกกาญจน์   ขาวงาม
ครูผู้ดูแลเด็ก
นางสาวสุชาดา    เจือจันทร์
 ครูผู้ดูแลเด็ก

นางขวัญใจ   เจือจันทร์
ครูผู้ดูแลเด็ก
นางเนตรนภา  เจือจันทร์
ครูผู้ดูแลเด็ก
นางรัชดาภรณ์    จำเริญ
ครูผู้ดูแลเด็ก

 

นางสาวคำพลี   วงค์พิราณ
ครูผู้ดูแลเด็ก

 

 

นางศิริลักษณ์    อินโสภา
ครูผู้ดูแลเด็ก
-

 

 

 

นางสาวศิริพร   เจือจันทร์
ครูผู้ดูแลเด็ก
นางสาวมานิน  ดาศรี
ครูผู้ดูแลเด็ก

 

นางสุนีย์   รินทอง
ครูผู้ดูแลเด็ก
นางสาวสุภา   บุญเยี่ยม
ครูผู้ดูแลเด็ก
นางสาวอุบล   กรวยทอง
ครูผู้ดูแลเด็ก
view