สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com

คู่มือการขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุ ,พิการ ,ผู้ป่วยเอดส์


    

  คู่มือการขึ้นทะเบียนรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ

คู่มือการขึ้นทะเบียนรับเงินเบี้ยความพิการ

คู่มือการขึ้นทะเบียนรับเงินเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์

   

รวบรวมโดย     : สำนักงานปลัด 

  องค์การบริหารส่วนตำบลแตล

คำนำ

                    งานสวัสดิการและพัฒนาชุมชน  สำนักงานงานปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแตล  มีบทบาทหน้าที่ในการจัดสวัสดิการสังคมให้กับผู้ด้อยโอกาสทางสังคมในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลแตล  และส่งเสริมคุณภาพชีวิตให้กับบุคคลเหล่านี้  รวงทั้งมีบทบาทหน้าที่ในการรับลงทะเบียนผู้สูงอายุเพื่อรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ  การรับลงทะเบียนผู้พิการเพื่อรับเงินเบี้ยความพิการ  และรับคำร้องผู้ป่วยเอดส์เพื่อรับเงินเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์  รวมทั้งการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพให้กับบุคคลดังกล่าว  โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจ่ายเงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. ๒๕๔๘  ระเบียบกระทรวง มหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๒ และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเบี้ยความพิการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. ๒๕๕3

                   ดังนั้น เพื่อให้ประชาชนที่มาขอรับบริการได้มีความเข้าใจที่ถูกต้องมีแนวทางในการปฏิบัติที่ชัดเจน  ซึ่งจะนำไปสู่ความสะดวก  รวดเร็ว และถูกต้องในการขอรับบริการในเรื่องดังกล่าวขององค์การบริหารส่วนตำบลแตล  จึงได้จัดทำคู่มือการลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ  การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยความพิการ  และยื่นคำร้องเพื่อรับเงินเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์      

                   องค์การบริหารส่วนตำบลแตลหวังเป็นอย่างยิ่งว่าคู่มือฉบับนี้จะเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้ผู้สูงอายุ  คนพิการและผู้ป่วยเอดส์  มีความเข้าใจที่ถูกต้องถึงสิทธิที่ตนพึงได้รับ  รวมทั้งทราบแนวทางในการปฏิบัติที่ชัดเจนซึ่งทำให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อบุคคลดังกล่าวและประชาชนที่มาขอรับบริการต่อไป

 

 สำนักงานปลัด

องค์การบริหารส่วนตำบลแตล 

 

  

อย่าลืม !!!!  นะจ๊ะ

ไม่มีชื่อ  ไม่มีสิทธิ   จ้า !!!

คุณสมบัติของผู้มีสิทธิขึ้นทะเบียนรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ

ผู้สูงอายุตรวจสอบดูคุณสมบัติของตัวเองตามรายการดังนี้

(1) มีสัญชาติไทย

(2) มีภูมิลำเนาอยู่ในเขต อบต.แตล (ตามทะเบียนบ้าน)

(3) เป็นผู้ที่มีอายุ 60 ปี บริบูรณ์ใน ปีถัดไป (ปัจจุบันอายุ 59 ปี บริบูรณ์ และต้องเกิดก่อน 1 ตุลาคม)

(4) ไม่เป็นผู้ได้รับสวัสดิการหรือสิทธิประโยชน์อื่นใดจากหน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้แก่ ผู้รับเงินบำนาญ เบี้ยหวัด บำนาญพิเศษ หรือเงินอื่นใดในลักษณะเดียวกัน ผู้สูงอายุที่อยู่ในสถานสงเคราะห์ของรัฐหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผู้ได้รับเงินเดือน ค่าตอบแทน รายได้ประจำ หรือผลประโยชน์ตอบแทนอย่างอื่นที่รัฐหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดให้เป็นประจำ ยกเว้นผู้พิการและผู้ป่วยเอดส์ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจ่ายเงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548

 

คุณสมบัติของผู้มีสิทธิขึ้นทะเบียนรับเงินเบี้ยความพิการ

ผู้พิการตรวจสอบดูคุณสมบัติของตัวเองตามรายการดังนี้

(1) มีสัญชาติไทย

(2) มีภูมิลำเนาอยู่ในเขต อบต.แตล (ตามทะเบียนบ้าน)

(3) มีบัตรประจำตัวคนพิการตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมคุณภาพชิวิตคนพิการ

(4) ไม่เป็นบุคคลอยู่ในความอุปการะของสถานสงเคราะห์ ของรัฐ

 

ขั้นตอนการขึ้นทะเบียนเพื่อ รับเงิน

เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ

ยื่นเอกสาร หลักฐาน กรอกแบบฟอร์ม

“แบบคำขอลงทะเบียนรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ”

J  บัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตร อื่นที่ออกโดยหน่วยงานของรัฐที่มี รูปถ่าย พร้อมสำเนา

J  ทะเบียนบ้าน พร้อมสำเนา

J  สมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร พร้อม สำเนา (เฉพาะหน้าที่แสดงชื่อ และเลขที่บัญชี) สำหรับกรณีที่ผู้ ขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประสงค์ขอรับเงินเบี้ยยังชีพ ผู้สูงอายุผ่านธนาคาร

หมายเหตุ  : ในกรณีผู้สูงอายุที่ไม่สามารถมาลงทะเบียนด้วยตนเอง อาจมอบอำนาจให้ผู้อื่นเป็นผู้ยื่นคำขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุได้  โดยให้ผู้รับมอบอำนาจติดต่อที่ อบต.แตล  พร้อมสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้รับมอบอำนาจ

 

 

 

ขั้นตอนการขึ้นทะเบียนเพื่อรับเงิน

เบี้ยยังชีพคนพิการ

ยื่นเอกสาร หลักฐาน กรอกแบบฟอร์ม

“แบบคำขอลงทะเบียนรับเงินเบี้ยยังชีพคนพิการ”

J  บัตรประจำตัวพิการตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมคุณภาพชีวิตคนพิการ  ฉบับจริง  พร้อมสำเนา

J  ทะเบียนบ้าน พร้อมสำเนา

J  สมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร พร้อม สำเนา (เฉพาะหน้าที่แสดงชื่อ และเลขที่บัญชี) สำหรับกรณีที่ผู้ ขอรับเงินเบี้ยยังชีพคนพิการประสงค์ขอรับเงินเบี้ยยังชีพคนพิการผ่านธนาคาร

หมายเหตุ  : ในกรณีผู้พิการที่ไม่สามารถมาลงทะเบียนด้วยตนเอง อาจมอบอำนาจให้ผู้อื่นเป็นผู้ยื่นคำขอรับเบี้ยยังคนพิการได้  โดยให้ผู้รับมอบอำนาจติดต่อที่ อบต.แตล  พร้อมสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้รับมอบอำนาจ

 

 


กรณีได้รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ

และเบี้ยยังชีพคนพิการอยู่แล้ว

และได้ย้ายเข้ามาในพื้นที่ตำบลแตล

 

ต้องมาขึ้นทะเบียนที่ อบต.แตล อีกครั้งหนึ่งภายใน

เพื่อใช้สิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพต่อเนื่อง......ค่ะ

 

คำชี้แจง

 


ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงิน

เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ

และเบี้ยยังชีพคนพิการ

การจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ

และเบี้ยยังชีพคนพิการ

กำหนดวันจ่ายเงินเบี้ยยังชีพ ภายในวันที่  1-10  ของเดือน (ตามความเหมาะสม)

ช่องทางการรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ

                               

การคำนวณเงินเบี้ยยังชีพแบบขั้นบันได

สำหรับผู้สูงอายุ

จำนวนเงินเบี้ยยังชีพต่อเดือนที่ผู้สูงอายุจะได้รับใน ปัจจุบัน     (ปี 2556) การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพให้แก่ผู้สูงอายุ คิดใน อัตราเบี้ยยังชีพแบบขั้นบันได แบบ “ขั้นบันได” หมายถึง การแบ่งช่วงอายุของ ผู้สูงอายุออกเป็นช่วงๆ หรือเป็นขั้น ขึ้นไปเรื่อยๆ โดยเริ่ม ตั้งแต่อายุ  60  ปี

โดยคำนวณตามปีงบประมาณ

ไม่ใช่ปีปฏิทิน และไม่มีการเพิ่มตามอายุระหว่างปี

 

ตารางคำนวณเงินเบี้ยยังชีพรายเดือน

สำหรับผู้สูงอายุ

(แบบขั้นบันได)

ขั้น

ช่วงอายุ (ปี)

จำนวนเงิน (บาท)

ขั้นที่  1

60 – 69 ปี

600

ขั้นที่  2

70 – 79 ปี

700

ขั้นที่  3

80 – 89 ปี

800

ขั้นที่  4

90 ปี ขึ้นไป

1,000

 

วิธีคำนวณอายุ

การนับอายุว่าจะอยู่ในขั้นที่เท่าไหร่ ให้นับ ณ วันที่ 30 กันยายน เท่านั้น เช่น

1. นาง ก. เกิด 30 กันยายน 2487 ณ วันที่ 30 กันยายน 2558 นาง ก. จะอายุ 70 ปี หมายความว่า นาง ก. จะได้รับ เงินเบี้ยยังชีพเดือนละ 700 บาท ในเดือน ตุลาคม 2557 (งบประมาณปี 2558)

2. นาง ข. เกิด 1 ตุลาคม 2487 ณ วันที่ 30 กันยายน 2558 นาง ข. จะอายุ 69 ปี หมายความว่า นาง ข. จะได้รับเงิน เบี้ยยังชีพเดือนละ 600 บาท เท่าเดิม จนกว่าจะถึงรอบปีถัดไป

 

 

 

 


การสิ้นสุดการรับเงินเบี้ยยังชีพ

1. ตาย

2. ย้ายภูมิลำเนาไปนอกเขต อบต.แตล

3. แจ้งสละสิทธิการขอรับเงินเบี้ยยังชีพ

4. ขาดคุณสมบัติ

 

หน้าที่ของผู้รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ

และคนคนพิการ

 

1. ตรวจสอบรายชื่อของตัวเอง

2. กรณีผู้รับเงินเบี้ยยังชีพ หรือผู้รับมอบอำนาจ แจ้งรับเป็นเงินสด ต้องมารับเงินให้ตรงตามวัน เวลา ที่กำหนด

3. เมื่อย้ายภูมิลำเนาจาก อบต.แตล  ไปอยู่ภูมิลำเนาอื่นต้องแจ้งข้อมูลเพื่อให้ อบต.แตล ได้รับทราบ

4. ให้ผู้ที่รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและคนพิการ  แสดงการมีชีวิตอยู่ต่อ อบต. แตล ระหว่างวันที่ 1 – 5 ตุลาคม ของทุกปี

      5. กรณีตาย ให้ญาติของผู้รับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและคนพิการแจ้งการตาย ให้ อบต. แตล  ได้รับทราบ (พร้อมสำเนามรณบัตร)

 

 

ขั้นตอนการขอบัตรประจำตัวคนพิการ

1. ไปพบแพทย์เฉพาะทางที่โรงพยาบาล  เพื่อวินิจฉัยและออกเอกสารรับรองความพิการ

2. ดำเนินการทำบัตรประจำตัวคนพิการได้ที่  สำนักพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุรินทร์  โดยใช้เอกสารดังต่อไปนี้

    2.1 เอกสารรับรองความพิการที่รับรองโดยแพทย์เฉพาะทาง  (ฉบับจริง)

    2.2 รูปถ่ายขนาด  1  นิ้ว               จำนวน   2   รูป

    2.3 สำเนาทะเบียนบ้าน                  จำนวน   1   ฉบับ

    2.4 สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน    จำนวน   1   ฉบับ

    2.5 ถ้าคนพิการมีผู้ดูแล  ให้นำสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้านของผู้ดูแลคนพิการ  จำนวนอย่างละ  1  ฉบับ

3. กรณีบุคคลอื่นที่ไม่ใช่คนพิการและผู้ดูแลคนพิการมาติดต่อขอทำบัตรประจำตัวคนพิการ ให้นำหลักฐานตามข้อ 2.4-2.5 มาด้วย

4.หลังจากได้บัตรประจำตัวคนพิการให้ไปเปลี่ยนสิทธิ์ผู้พิการ (ท.74) ที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล  ตามสิทธิ์หลักที่ใช้บัตรทองอยู่

 

 

 

การต่ออายุบัตรประจำตัวคนพิการ

      การดำเนินการต่ออายุบัตรประจำตัวคนพิการสามารถต่อได้ที่สำนักพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุรินทร์ โดยใช้เอกสารดังต่อไปนี้

      1. สมุดบัตรประจำตัวคนพิการเล่มเดิม

      2.  รูปถ่ายขนาด  1  นิ้ว               จำนวน   1  รูป

      3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน  และสำเนาทะเบียนบ้าน อย่างละจำนวน   1  ฉบับ

4. หลักฐานผู้ดูแลคนพิการ ถ้าคนพิการมีผู้ดูแล  ให้นำสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้านของผู้ดูแลคนพิการ  จำนวนอย่างละ  1  ฉบับ

5. กรณีบุคคลอื่นที่ไม่ใช่คนพิการและผู้ดูแลคนพิการมาติดต่อขอทำบัตรประจำตัวคนพิการ  ให้นำหลักฐานตามข้อ 3-4  มาด้วย

การเปลี่ยนผู้ดูแลคนพิการ

การดำเนินการเปลี่ยนผู้ดูแลคนพิการ  สามารถติดต่อได้ที่สำนักพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุรินทร์

โดยใช้เอกสารดังต่อไปนี้

1. สมุดบัตรประจำตัวคนพิการเล่มเดิม

2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน  และสำเนาทะเบียนบ้าน อย่างละจำนวน   1  ฉบับ

3. หลักฐานของผู้ดูแลคนพิการคนเดิม  ใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้าน อย่างละจำนวน   1 ฉบับ

4. หลักฐานผู้ดูแลคนพิการคนใหม่  ใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน  และสำเนาทะเบียนบ้าน  อย่างละจำนวน  1  ฉบับ

5. หนังสือรับรองการเป็นผู้ดูแลคนพิการ

6. สำเนาบัตรประจำตัวข้าราชการของผู้รับรองจำนวน  1  ฉบับ

 

ข้อแนะนำสำหรับการยื่นคำร้องเพื่อขอรับเงิน

เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์

1. ผู้ป่วยเอดส์มีสิทธิ์ได้รับเงินเบี้ยยังชีพสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์  ต้องมีใบรับรองแพทย์ซึ่งออกให้โดยสถานพยาบาลของรัฐยืนยันว่าป่วยเป็นโรคเอดส์จริง

2. ผู้ป่วยเอดส์ต้องมีภูมิลำเนาอยู่ในเขตตำบลแตล

3. การยื่นคำร้องขอรับเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์  สามารถยื่นคำร้องได้ที่งานสวัสดิการและพัฒนาชุมชน  สำนักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแตล  โดยนำหลักฐานมาเพื่อประกอบการยื่นดังนี้

      3.1 ใบรับรองแพทย์ซึ่งออกให้โดยสถานพยาบาลของรัฐยืนยันว่าป่วยเป็นโรคเอดส์จริง

      3.2 บัตรประจำตัวประชาชนฉบับจริง (พร้อมสำเนา)

      3.3 ทะเบียนบ้านฉบับจริงพร้อมสำเนา

4. กรณีที่ผู้ป่วยเอดส์ไม่สามารถเดินทางมายื่นคำขอรับการสงเคราะห์ด้วยตนเองได้ จะมอบอำนาจให้ผู้อุปการะมาดำเนินการแทนก็ได้

5. กรณีผู้ป่วยเอดส์เป็นผู้สูงอายุหรือคนพิการ หรือเป็นทั้งผู้สูงอายุหรือคนพิการ สามารถดำเนินการได้ทั้งหมด

6. กรณีผู้ป่วยเอดส์ได้เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์แล้ว ต่อมาได้ย้ายภูมิลำเนา(ย้ายชื่อในทะเบียนบ้าน) ไปอยู่ในเขตองค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่นอื่น  ผู้ป่วยเอดส์ต้องดำเนินการยื่นคำร้องขอรับเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์อีกครั้ง ณ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ย้ายภูมิลำเนาเข้าไปอยู่ใหม่ (เพื่อรับเงินเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ จากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ย้ายภูมิลำเนาเข้าไปอยู่ใหม่) ซึ่งถ้าผู้ป่วยเอดส์ไม่ดำเนินการยื่นคำร้องขอรับเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์อีกครั้ง ณ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ย้ายภูมิลำเนาเข้าไปอยู่ใหม่ ผู้ป่วยเอดส์จะได้รับเงินเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ถึงเดือนที่ย้ายภูมิสำเนาเท่านั้น

7. กรณีคนพิการที่ได้รับเงินเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์เสียชีวิต ผู้ดูแลหรือญาติของผู้ป่วยเอดส์ที่เสียชีวิตต้องแจ้งให้งานสวัสดิการและพัฒนาชุมชนองค์การบริหารส่วนตำบลแตลทราบ

 

 

 

 

 

ภาคผนวก

 

แผนผังแสดงขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ

การรับขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุ 

หมายเหตุ  เอกสารสำหรับการรับขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุ

1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน

2. สำเนาทะเบียนบ้าน

3. ใบมอบอำนาจ (ถ้ามี)

4. สำเนาสมุดบัญชี (กรณีโอนเข้าบัญชี)

 

แผนผังแสดงขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ

การรับขึ้นทะเบียนผู้พิการ

 

หมายเหตุ  เอกสารสำหรับการรับขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุ

1. สำเนาบัตรประจำตัวผู้พิการ

2. สำเนาทะเบียนบ้าน

3. ใบมอบอำนาจ (ถ้ามี)

4. สำเนาสมุดบัญชี (กรณีโอนเข้าบัญชี)

 

 

ตัวอย่างแบบฟอร์มคำขอขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุ

ทะเบียนเลขที่...................................../2558

แบบคำขอลงทะเบียนรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 255๘

เฉพาะกรณีผู้สูงอายุมอบอำนาจให้บุคคลอื่นมายื่นคำขอลงทะเบียนแทน

       ผู้ยื่นคำขอฯ แทน ตามหนังสือมอบอำนาจ เกี่ยวข้องเป็น................................................................กับผู้สูงอายุที่ขอลงทะเบียน ชื่อ-สกุล (ผู้รับมอบอำนาจ)  .................................................................................................เลขประจำตัวประชาชนผู้รับมอบอำนาจที่อยู่.........................................................................................

.........................................................................โทรศัพท์.................................................................................................

 

 

 

 

 

 


ข้อมูลผู้สูงอายุ

เขียนที่     อบต.แตล         .

วันที่..............เดือน..................................พ.ศ.....................

            ด้วยข้าพเจ้า (นาย/นาง/นางสาว) ชื่อ........................................................นามสกุล.......................................................

เกิดวันที่....................เดือน............................พ.ศ. ......................  อายุ................ปี  สัญชาติ       ไทย        มีชื่ออยู่ในสำเนา

ทะเบียนบ้านเลขที่......................หมู่ที่/ชุมชน...........................ตรอก/ซอย............................................ถนน................................

ตำบล/แขวง         แตล            อำเภอ/เขต          ศีขรภูมิ         จังหวัด         .....  สุรินทร์                 .

รหัสไปรษณีย์      ๓๒11๐         โทรศัพท์.......................................................หมายเลขบัตรประจำตัวประชาชนของ

ผู้สูงอายุที่ยื่นคำขอ  £-££££-£££££-££-£

สถานภาพสมรส  £  โสด  £  สมรส  £  หม้าย  £  หย่าร้าง  £  แยกกันอยู่  £  อื่นๆ.................................

อาชีพ.....................................................................................................รายได้ต่อเดือน...........................................บาท

ข้อมูลทั่วไป :  สถานภาพการรับสวัสดิการของรัฐ

£ ไม่ได้รับการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพ  £ ได้รับการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์  £ ได้รับการสงเคราะห์ความพิการ

£ ย้ายภูมิลำเนาเข้ามาอยู่ใหม่ เมื่อวันที่...........................................................................................................โดยย้ายมาจาก (ระบุที่อยู่เดิม.......................................................................................................................................................................)

            มีความประสงค์ขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 255๘  โดยวิธีดังต่อไปนี้ (เลือก 1 วิธี)

£  รับเงินสดด้วยตนเอง                                            £  รับเงินสดโดยบุคคลที่ได้รับมอบอำนาจจากผู้มีสิทธิ

£  โอนเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารในนามผู้มีสิทธิ          £  โอนเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารในนามบุคคลที่ได้รับมอบอำนาจจากผู้มีสิทธิ

พร้อมแนบเอกสาร ดังนี้

£  สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาบัตรอื่นที่ออกโดยหน่วยงานของรัฐที่มีรูปถ่าย  £  สำเนาทะเบียนบ้าน

£  สำเนาสมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร (ในกรณีผู้ขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุประสงค์ขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุผ่านธนาคาร)

£  หนังสือมอบอำนาจพร้อมสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้มอบอำนาจและผู้รับมอบอำนาจ

       ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้าพเจ้าเป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วน ไม่ได้เป็นผู้รับบำนาญหรือสวัสดิการเป็นรายเดือนจากหน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และขอรับรองว่าข้อความดังกล่าวข้างต้นเป็นความจริงทุกประการ

(ลงชื่อ)...........................................................................                   (ลงชื่อ)..........................................................             

        (.........................................................................)                           (..........................................................)                

             ผู้ยื่นคำขอ/ผู้รับมอบอำนาจยื่นคำขอ                                             เจ้าหน้าที่ผู้รับลงทะเบียน

 

-2-

ความเห็นเจ้าหน้าที่ผู้รับลงทะเบียน

เรียน  คณะกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติ

          ได้ตรวจสอบคุณสมบัติของ  นาย / นาง / นางสาว

.....................................................................................................

หมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน

£-££££-£££££-££-£ 

£  เป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วน 

£  เป็นผู้ที่ขาดคุณสมบัติ เนื่องจาก

....................................................................................................

....................................................................................................

 

(ลงชื่อ)..............................................................................

       (...............................................................................)

จ้าหน้าที่ผู้รับลงทะเบียน

ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติ

เรียน  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแตล

        คณะกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติได้ตรวจสอบแล้ว มีความเห็นดังนี้

£  สมควรรับลงทะเบียน  £  ไม่สมควรรับลงทะเบียน

 

กรรมการ  (ลงชื่อ).............................................................

                        (.......................................................)

 

กรรมการ  (ลงชื่อ).............................................................

                        (.......................................................)

 

กรรมการ  (ลงชื่อ).............................................................

                        (.......................................................)

 

คำสั่ง

         £  รับลงทะเบียน  £  ไม่รับลงทะเบียน  £  อื่นๆ...................................................................................................

 

(ลงชื่อ).........................................................

     (......................................................)                                  

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแตล

วัน/เดือน/ปี.............................................

 

 

 (ตัดตามรอยเส้นประ ให้ผู้สูงอายุที่ยื่นคำขอลงทะเบียนเก็บไว้                                                                 .                                                                                                                                        

ผู้สูงอายุ  ชื่อ นาย/นาง/นางสาว..................................................................บ้านเลขที่........................หมู่ที่.....................

ยื่นแบบคำขอลงทะเบียนเมื่อวันที่.....................เดือน...........................................พ.ศ. .................................

                        การลงทะเบียนครั้งนี้ เพื่อรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 255๘    โดยจะเริ่มรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุตั้งแต่เดือน ตุลาคม 255๗  ถึงเดือนกันยายน 255๘   ในอัตราแบบขั้นบันได  ภายในวันที่ ๑๐  ของทุกเดือน  กรณีผู้สูงอายุย้ายภูมิลำเนาที่ไปอยู่ที่อื่น (ตั้งแต่วันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๕๖ ถึงวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๗) จะต้องไปลงทะเบียนยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ณ  ที่องค์การบริหารส่วนตำบลแห่งใหม่ภายในเดือนพฤศจิกายน 255๗ ทั้งนี้เพื่อเป็นการรักษาสิทธิให้ต่อเนื่อง

 

                                              

                                                                                    (ลงชื่อ).................................................................

                                                                                                (.............................................................)

                                                                                                        เจ้าหน้าที่ผู้รับลงทะเบียน

ทะเบียนเลขที่..................../2558

แบบคำขอขึ้นทะเบียนรับเงินเบี้ยความพิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558

เฉพาะกรณีคนพิการมอบอำนาจให้บุคคลอื่นมายื่นคำขอลงทะเบียนแทน : ผู้ยื่นคำขอฯ แทน ตามหนังสือมอบอำนาจ เกี่ยวข้องกับคนพิการที่ขอขึ้นทะเบียน โดยเป็น   £ บิดา – มารดา   £ สามี – ภรรยา   £ พี่น้อง   £ ผู้ดูแลคนพิการ  £ อื่น ๆ (ระบุ)............................

ลงทะเบียน ชื่อ – สกุล ( ผู้รับมอบอำนาจ).........................................................................................เลขประจำตัวประชาชนผู้รับมอบอำนาจ

      ⃞ -     ⃞     ⃞      ⃞     ⃞-     ⃞     ⃞     ⃞      ⃞     ⃞ -     ⃞     ⃞ -     ⃞  ที่อยู่...........................................................................................................................

......................................................................................................................................โทรศัพท์......................................................................

                          ข้อมูลคนพิการ

เขียนที่........................................................................

วันที่.................เดือน.............................................. พ.ศ. ...................  

 

         คำนำหน้านาม   £ เด็กชาย   £ เด็กหญิง   £ นาย   £ นาง  £ นางสาว  £ อื่นๆ ( ระบุ) ......................................

ชื่อ..................................................................................นามสกุล............................................................................................................................

เกิดวันที่.................เดือน................................................พ.ศ. .................อายุ................ปี สัญชาติ..............มีชื่ออยู่ในสำเนาทะเบียนบ้าน    

เลขที่.................หมู่ที่...............ตรอก/ซอย..................................ถนน...................................................หมู่บ้าน/ชุมชน..........................................

ตำบล/แขวง...................................................................อำเภอ/เขต........................................................จังหวัด....................................................

รหัสไปรษณีย์.......................................................โทรศัพท์......................................................................................................................................

หมายเลขบัตรประจำตัวประชาชนของคนพิการที่ยื่นคำขอ        ⃞ -     ⃞     ⃞      ⃞     ⃞ -     ⃞     ⃞     ⃞      ⃞     ⃞ -     ⃞     ⃞ -     ⃞

 

ประเภทคนพิการ        ⃞  ความพิการทางการเห็น                                         ⃞  ความพิการทางสติปัญญา

                              ⃞  ความพิการทางการได้ยินหรือสื่อความหมาย                 ⃞  ความพิการทางการเรียนรู้

                                 ⃞  ความพิการทางการเคลื่อนไหวหรือทางร่างกาย             ⃞  ความพิการทางออทิสติก

                                 ⃞  ความพิการทางจิตใจหรือพฤติกรรม                                              

สถานภาพสมรส          ⃞  โสด       ⃞  สมรส       ⃞   หม้าย        ⃞   หย่าร้าง        ⃞  แยกกันอยู่         ⃞   อื่น ๆ.........................................................

บุคคลอ้างอิงที่สามารถติดต่อได้.................................................................................โทรศัพท์................................................................................

ข้อมูลทั่วไป  :  สถานภาพรับสวัสดิการภาครัฐ       ⃞  ยังไม่เคยได้รับเบี้ยยังชีพ            ⃞  เคยได้รับ ( ย้ายภูมิลำเนา ) เข้ามาอยู่ใหม่

 เมื่อ...........................................................................................

       ⃞  ได้รับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ              ⃞  ได้รับการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์           ⃞   อื่นๆ (ระบุ) .................................................

       ⃞  ไม่สามารถใช้ชีวิตประจำวันด้วยตนเอง           ⃞   มีรายได้ไม่เพียงพอแก่การยังชีพ         ⃞  ไม่สามารถประกอบอาชีพเลี้ยงตนเองได้

       ⃞  มีอาชีพ (ระบุ)........................................................ รายได้ต่อเดือน (ระบุ)................................................................(บาท)

                  มีความประสงค์ขอรับเงินเบี้ยยังชัพความพิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 โดยวิธีดังต่อไปนี้   (เลือก 1 วิธี)

       ⃞  รับเงินสดด้วยตนเอง                                      ⃞  รับเงินสดโดยบุคคลที่ได้รับมอบอำนาจจากผู้มีสิทธิ

       ⃞  โอนเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารในนามผู้มีสิทธิ          ⃞  โอนเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารในนามบุคคลที่ได้รับมอบอำนาจจากผู้มีสิทธิ

ธนาคาร....................................................  สาขา..............................................................เลขบัญชี       ⃞      ⃞     ⃞ -     ⃞ -      ⃞     ⃞      ⃞     ⃞     ⃞ -      ⃞

พร้อมแนบเอกสาร ดังนี้

       ⃞  สำเนาบัตรประจำตัวคนพิการ หรือ สำเนาบัตรอื่นที่ออกโดยหน่วยงานของรัฐที่มีรูปถ่าย

       ⃞  สำเนาทะเบียนบ้าน

       ⃞  สำเนาสมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร (ในกรณีผู้รับเงินเบี้ยความพิการประสงค์ขอรับเงินฝากธนาคาร)

       ⃞  หนังสือมอบอำนาจพร้อมสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้มอบอำนาจและผู้รับมอบอำนาจ (ในกรณียื่นคำขอฯ แทน)

                       

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้าพเจ้าเป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนและข้อความดังกล่าวข้างต้นเป็นความจริงทุกประการ

 

(ลงชื่อ).....................................................ผู้ยื่นคำขอ                       (ลงชื่อ)....................................................เจ้าหน้าที่ผู้รับจดทะเบียน

          (...............................................)                                            (...................................................)

 

หมายเหตุ  : ให้ขีดฆ่าข้อความที่ไม่ต้องการออก และทำเครื่องหมาย √ ในช่อง       ⃞  หน้าข้อความที่ต้องการ

 

-2-

ความเห็นเจ้าหน้าที่ผู้รับลงทะเบียน

เรียน คณะกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติ

         ได้ตรวจสอบคุณสมบัติหมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน

นาย / นาง / นางสาว /.......................................................................

หมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน

       ⃞ -       ⃞     ⃞     ⃞     ⃞ -      ⃞     ⃞     ⃞     ⃞     ⃞ -      ⃞     ⃞ -      ⃞    แล้ว

 

        ⃞ เป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วน  

       ⃞ เป็นผู้ที่ขาดคุณสมบัติ

............................................................................................

………………………………………………………………………………..

 

 

(ลงชื่อ)...........................................................................

(.........................................................................)

เจ้าหน้าที่ผู้ที่รับจดทะเบียน

 

ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติ

เรียน นายกเทศมนตรี / นายก อบต........................................

       คณะกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติได้ตรวจสอบแล้วมีความเห็นดังนี้

       ⃞ สมควรรับลงทะเบียน        ⃞ ไม่สมควรรับลงทะเบียน

 

 

กรรมการ (ลงชื่อ)..............................................................

                        (...................................................)

 

กรรมการ (ลงชื่อ).............................................................

                         (.................................................)

 

กรรมการ (ลงชื่อ)............................................................

                         (................................................)

 

 

คำสั่ง

         ⃞ รับลงทะเบียน        ⃞ ไม่รับลงทะเบียน        ⃞ อื่น ๆ .............................................................................................................................

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

 

 

  

                                                          (ลงชื่อ) ....................................................................

                                       นายกเทศมนตรี / นายก อบต. ...............................................................................

                                                          วันที่ / เดือน / ปี ............................................................

 

 

 

 

 

 

 

 

(ตัดตามรอยเส้นประ ให้ผู้พิการที่ยื่นคำขอลงทะเบียนเก็บไว้                                                                                             .  ยื่นแบบคำขอลงทะเบียนเมื่อวันที่.........................เดือน..................................................... พ.ศ. .................................................

                        การลงทะเบียนครั้งนี้   เพื่อรับเงินเบี้ยยังชีพผู้พิการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558  โดยจะเริ่มรับเงินเบี้ยความพิการตั้งแต่เดือนตุลาคม 2557  ถึง เดือนกันยายน 2558  ในอัตราเดือน 500บาท  ภายในวันที่ 10 ของทุกเดือน    กรณีผู้พิการย้ายภูมิลำเนาไปอยู่ที่อื่น  (ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2556 ถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2557 ) จะต้องไปลงทะเบียนยื่นคำขอรับเงินเบี้ยความพิการ ณ ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งใหม่ภายในเดือนพฤศจิกายน 2557  ทั้งนี้เพื่อเป็นการ เพื่อรักษาสิทธิให้ต่อเนื่อง

ตัวอย่างแบบฟอร์มหนังสือมอบอำนาจ

 

หนังสือมอบอำนาจ

 

                                                                                                ที่...................................................

                                                   วันที่..............เดือน...................................พ.ศ..............

 

โดยหนังสือฉบับนี้ข้าพเจ้า..............................................................ซึ่งเป็นผู้ถือบัตร............................................................

เลขที่.............................................................ออกให้  ณ.......................................เมื่อวันที่...............................อยู่บ้านเลขที่..............

หมู่ที่....................ตรอก/ซอย.............................................ถนน.........................................แขวง/ตำบล............................................

เขต/อำเภอ.................................................จังหวัด...................................................โทรศัพท์.............................................

 

                ขอมอบอำนาจให้......................................................................................เกี่ยวพันเป็น.....................................................

ซึ่งเป็นผู้ถือบัตร..................................................เลขที่..................................................ออกให้  ณ.....................................................

เมื่อวันที่......................................อยู่บ้านเลขที่...................หมู่ที่...............ตรอก/ซอย.....................................ถนน............................แขวง/ตำบล............................................เขต/อำเภอ.......................................จังหวัด..................................................

โทรศัพท์......................................................................................

 

                เป็นผู้มีอำนาจ                       ...............................................................................                        แทนข้าพเจ้าจนเสร็จการ

 

                ข้าพเจ้าขอรับผิดชอบในการที่ผู้รับมอบอำนาจได้กระทำไปตามหนังสือมอบอำนาจนี้เสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำด้วยตนเองทั้งสิ้น

 

                เพื่อเป็นหลักฐานข้าพเจ้าได้ลงลายมือชื่อ/ลายพิมพ์นิ้วมือไว้เป็นสำคัญต่อหน้าพยานแล้ว

 

                 ลงชื่อ..................................................................ผู้มอบอำนาจ/ผู้สูงอายุ

                                                              (................................................................)

 

       ลงชื่อ...................................................................ผู้รับมอบอำนาจ

       (................................................................)

 

             ลงชื่อ...................................................................พยาน

                                                             (.................................................................)

 

             ลงชื่อ...................................................................พยาน

                                                              (..................................................................)

 

ตัวอย่างแบบฟอร์มหนังสือแสดงความประสงค์

รับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ

 

หนังสือแสดงความประสงค์ในการรับเงินสงเคราะห์

 

เขียนที่......................................................................................

                                                                        วันที่..............เดือน...................................พ.ศ.................

 

เรียน  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแตล

 

                ตามที่มีการอนุมัติให้ข้าพเจ้า.....................................................................เป็นผู้มีสิทธิได้รับการสงเคราะห์เงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพผู้สูงอายุ ลำดับที่........................นั้น

 

                ข้าพเจ้าขอแจ้งความประสงค์ในการรับเงินสงเคราะห์ ดังนี้

                                    (    )  เป็นเงินสด

                                    (    )  โอนเข้าบัญชีเงินฝากธนาคาร...........................สาขา..................................

                                             เลขที่บัญชี................................................................................................

                                    (    )  แจ้งยืนยันความประสงค์จะขอรับเงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพต่อไป

 

                จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และดำเนินการต่อไป

 

ขอแสดงความนับถือ

 

 

ลงชื่อ............................................................

                                                                                                                                  (........................................................)

สารพันคำถาม

ถาม

ผู้สูงอายุที่อยู่ในคุกสามารถขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุได้หรือไม่ ?

 

ตอบ

 

 

 

ขึ้นทะเบียนไม่ได้  เพราะถือว่าได้รับการดูแลจากทางภาครัฐอยู่แล้ว หรือ กรณีได้รับเงินเบี้ยยังชีพอยู่แล้ว ภายหลังต้องโทษ คดีสิ้นสุด ได้รับโทษจำคุก ถือ ว่าเป็นผู้ขาดคุณสมบัติไม่มีสิทธิได้รับเงินเบี้ยยังชีพ เช่นกัน

ถาม

   บุคคลที่เป็นโรคเรื้อนและได้รับเงินจากกรมควบคุมโรค สามารถขึ้น ทะเบียนผู้สูงอายุได้หรือไม่ ?

ตอบ

 

ขึ้นทะเบียนได้

 

ถาม

 

ถ้าผู้สูงอายุรับเงินเบี้ยคนพิการ และผู้ป่วยเอดส์ อยู่แล้ว จะสามารถขึ้น ทะเบียนผู้สูงอายุและรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุได้หรือไม่

 

 

ตอบ

 

ขึ้นทะเบียนได้และสามารถรับเงินได้.....จ้า

 

ถาม

ขึ้นทะเบียนได้และสามารถรับเงินได้.....จ้า

พระภิกษุสงฆ์สามารถขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุได้หรือไม่

 

 

ตอบ

 

ขึ้นทะเบียนได้........จ้า ยกเว้นพระภิกษุสงฆ์ที่ได้รับเงินเดือน (เงินนิตยภัต) เช่น เจ้าอาวาส เจ้าคณะตำบล เป็นต้น ...จ้า  

 

 

 

ถาม

         ข้าราชการที่รับเงินบำเหน็จ สามารถขึ้นทะเบียนผู้สูงาอายุได้หรือไม่

 

ตอบ

         ขึ้นทะเบียนได้ค่ะ

 

 

ถาม

          ผู้ที่ดำรงตำแหน่งทางการเมือง นายก อบต., รองนายก อบต., สมาชิกสภา , กำนัน , ผู้ใหญ่บ้าน สามารถขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุได้หรือไม่

ตอบ

          ขึ้นทะเบียนไม่ได้ค่ะ   เนื่องจากมีเงินเดือนประจำ แต่เมื่อพ้นจากตำแหน่งแล้ว สามารถมาขึ้นทะเบียนได้ค่ะ

 

 

ถาม

          ถ้าผู้สูงอายุอาศัยอยู่ที่ต่างประเทศ แต่ยังมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านในประเทศไทย สามารถขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุได้หรือไม่

ตอบ

          สามารถขึ้นทะเบียนได้

 

 

ถาม

          ผู้สูงอายุที่รับเบี้ยยังชีพอยู่แล้ว สามารถเปลี่ยนแปลงวิธีการรับเงินได้หรือไม่

ตอบ

          ได้ค่ะ   โดยมายื่นความประสงค์ได้ที่ อบต.แตล

 

 

 

  *******************************************

ดาวโหลดเอกสารได้ที่นี้

 

view