สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com

ประกาศใช้คู่มือการพัฒนาส่งเสริมการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน และคู่มือแนวทางการตรวจสอบการจัดซื้อจัดจ้าง

 

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแตล

เรื่อง  ประกาศใช้คู่มือการพัฒนาส่งเสริมการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน และคู่มือแนวทางการตรวจสอบการจัดซื้อจัดจ้าง ขององค์การบริหารส่วนตำบลแตล

----------------------

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลแตล เป็นผู้รับผิดชอบการตอบแบบสำรวจเชิงประจักษ์ประเด็นคำถาม (EB๙) “หน่วยงานของท่านมีการดำเนินการเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงานอย่างไร” ตามโครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น Integrity and TransparencyAssessment (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ และสำนักงาน ป.ป.ช.ได้แจ้งให้ทราบถึงขั้นตอนการปฏิบัติและการดำเนินงานดังกล่าวแล้ว นั้น  

 

องค์การบริหารส่วนตำบลแตลได้จัดทำคู่มือการพัฒนาส่งเสริมการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน และคู่มือแนวทางการตรวจสอบการจัดซื้อจัดจ้าง ขององค์การบริหารส่วนตำบลแตล เพื่อใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน

 

เพื่อให้การจัดทำคู่มือการพัฒนาส่งเสริมการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน และคู่มือแนวทางการตรวจสอบการจัดซื้อจัดจ้าง ขององค์การบริหารส่วนตำบลแตล เป็นไปตามวัตถุประสงค์  องค์การบริหารส่วนตำบลแตล จึงประกาศใช้คู่มือดังกล่าวรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้

 

                   ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

                                         ประกาศ  ณ  วันที่ ๑๕ เดือน  พฤษภาคม  พ.ศ. ๒๕๖๐

 

 

                                                                                                                                                                 ครรชิต  หนุนชู

            (นายครรชิต  หนุนชู)

             นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแตล


ดาวโหลดคู่มือการพัฒนาส่งเสริมการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน และคู่มือแนวทางการตรวจสอบการจัดซื้อจัดจ้าง 

view