สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com

ประกาศใช้คู่มือสำหรับประชาชนตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวก ในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558

ประกาศใช้คู่มือสำหรับประชาชนตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวก ในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ  พ.ศ. 2558


ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแตล

เรื่อง  ประกาศใช้คู่มือสำหรับประชาชนตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวก

ในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ  พ.ศ. 2558

         ด้วยพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ         พ.ศ. 2558  มาตรา  4  มาตรา  7  และมาตรา  17  บัญญัติให้ผู้ซึ่งกฎหมายกำหนดให้มีอำนาจในการอนุญาตต้องจัดทำคู่มือสำหรับประชาชน  เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชนผู้มารับบริการ

                   องค์การบริหารส่วนตำบลได้จัดทำข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลแตล  เรื่อง  สถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร  พ.ศ.  2559  และได้ประกาศใช้แล้วนั้น 

                   ดังนั้นเพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ  พ.ศ. 2558  องค์การบริหารส่วนตำบลแตลจึงขอประกาศกระบวนงานที่ให้บริการประชาชนตามข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลแตล  เรื่อง  สถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร          พ.ศ. 2559  จำนวน  3  กระบวนงาน  ดังนี้ 

                   1. การขอหนังสือรับรองการแจ้งจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหารพื้นที่ไม่เกิน  200  ตารางเมตร

                   2. การขอใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหารพื้นที่เกิน  200  ตารางเมตร

                   3. การขอต่ออายุใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหารพื้นที่เกิน  200  ตารางเมตร

                      รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้

                      ประกาศ  ณ  วันที่  30  พฤษภาคม  2560

 

                                                                  ครรชิต   หนุนชู

                                                              (นายครรชิต   หนุนชู)

                                                      นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแตล

 

ดาวโหลดเอกสารที่นี่

view