สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com

รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี

รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี  2562

- รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี  2561

รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

 

แบบฟอร์มรายการแผนงาน/โครงการ

มิติ

เป้าประสงค์

ตัวชี้วัด

แผนงาน/โครงการ

ผู้รับผิดชอบ

ผลการดำเนินงาน

มิติที่ 1

ความสอดคล้อง

เชิงยุทธศาสตร์

 

1. การปรับปรุงโครงสร้างและอัตรากำลัง

ให้เหมาะสมกับข้อเท็จจริงในปัจจุบัน

ระดับความสำเร็จในการปรับปรุงโครงสร้างและอัตรากำลัง

1. แผนงานปรับปรุงโครงสร้างและอัตรากำลัง อบต.

2. โครงการการวิเคราะห์สภาพกำลังคนและจัดทำคุณลักษณะงานเฉพาะตำแหน่ง

งานการเจ้าหน้าที่

สำนักงานปลัด

1.แผนอัตรากำลัง 3 ปี(ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2563) ตามมติ ก.อบต.จ.สุรินทร์ ครั้งที่ 10/2560 เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2560

2. ประกาศใช้แผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ 2561 -2563 เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2560

3. ประกาศกำหนดส่วนราชการและโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ 2561 – 2563 เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2560

2. จัดทำแผนสร้างเส้นทางความก้าวหน้าให้ชัดเจน  (Career Path)

ระดับความสำเร็จในการจัดทำแผนสร้างเส้นทางความก้าวหน้า  (Career Path)

1. แผนงานการสร้างเส้นทางความก้าวหน้า (Career Path)

2. โครงการการให้ทุนการศึกษาแก่ข้าราชการ

งานการเจ้าหน้าที่

สำนักงานปลัด

1. แผนเส้นทางความก้าวหน้า อบต.แตล

2. สรุปแผนผังเส้นทางความก้าวหน้า

3.การเลื่อนระดับพนักงานส่วนตำบล/พนักงานครู

 

 

 

3. จัดทำรายละเอียดของสมรรถนะหลักและสมรรถนะประจำตำแหน่งที่สอดคล้องกับการบริหารทรัพยากรบุคคลภาครัฐแนวใหม่

ระดับความสำเร็จในการจัดทำสมรรถนะหลักและสมรรถนะประจำตำแหน่งที่สอดคล้องกับการบริหารทรัพยากรบุคคลภาครัฐแนวใหม่

1. โครงการจัดทำสมรรถนะหลักและสมรรถนะประจำตำแหน่งที่สอดคล้องกับการบริหารทรัพยากรบุคคลภาครัฐแนวใหม่

งานการเจ้าหน้าที่

สำนักงานปลัด

1.คู่มือพจนานุกรมสมรรถนะข้าราชการส่วนท้องถิ่น

4. ปรับปรุงแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรบุคคล

 

 

ระดับของความสำเร็จในการปรับปรุงแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรบุคคล

1. แผนงานปรับปรุงแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรบุคคล สถ.

2. แผนงานการหาความต้องการในการฝึกอบรม

3. แผนงานการส่งเสริมให้นำความรู้และทักษะจากการอบรมมาใช้ในการปฏิบัติงาน

4. แผนงานการประเมินประสิทธิผลการศึกษาอบรมของบุคลากร

 

งานการเจ้าหน้าที่

สำนักงานปลัด

1. แผนพัฒนาพนักงานส่วนตำบล (ประจำปีงบประมาณ 2561 -2563) ตามมติ ก.อบต. จ.สุรินทร์ ครั้งที่ 13/2560 เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2560

2.ประกาศใช้แผนการพัฒนาพนักงานส่วนตำบล (ประจำปีงบประมาณ 2561 – 2563) เมื่อวันที่ 15 มกราคม 2561

3.การส่งบุคลากรเข้าร่วมอบรม

 

5. ประชาสัมพันธ์และจัดอบรมสัมมนาการบริหารทรัพยากรบุคคลภาครัฐแนวใหม่ให้บุคลากรในหน่วยงาน

ระดับความสำเร็จของการประชา -สัมพันธ์และการจัดอบรมการบริหารทรัพยากรบุคคลแนวใหม่

1. โครงการประชาสัมพันธ์การบริหารทรัพยากรบุคคลแนวใหม่

2. โครงการอบรมการบริหารทรัพยากรบุคคลแนวใหม่

งานการเจ้าหน้าที่

สำนักงานปลัด

 

6. มีการฝึกอบรมที่เกี่ยวกับการพัฒนาภาวะผู้นำให้กับข้าราชการ

 

มีการฝึกอบรมที่เกี่ยวกับการพัฒนาภาวะผู้นำให้กับข้าราชการ อย่างน้อย 1 โครงการ

1. แผนการสร้างหลักสูตรการพัฒนาภาวะผู้นำให้กับข้าราชการ

งานการเจ้าหน้าที่

สำนักงานปลัด

 

7. การส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรมการพัฒนาภาวะผู้นำให้กับข้าราชการ

ร้อยละของผู้ผ่านการฝึกอบรมการพัฒนาภาวะผู้นำ

1. แผนการส่งบุคลากรเข้ารับการอบรม

งานการเจ้าหน้าที่

สำนักงานปลัด

มิติที่ 2

ประสิทธิภาพของการบริหารทรัพยากร                บุคคล

1. จัดทำฐานข้อมูลบุคลากรให้ถูกต้องเป็นปัจจุบัน

ระดับความสำเร็จในการจัดทำฐานข้อมูลบุคลากร

1. โครงการจัดทำฐานข้อมูลบุคลากร กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

งานการเจ้าหน้าที่

สำนักงานปลัด

1. บันทึกศูนย์บริการข้อมูลบุคลากรท้องถิ่นแห่งชาติ ทาง http://lhr.dla.go.th/hr/

 

2. จัดทำฐานข้อมูลสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานด้านบริหารทรัพยากรบุคคล

ร้อยละของข้อมูลสารสนเทศที่ได้รับการจัดทำเป็นฐานข้อมูลเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล

1. แผนงานจัดทำฐานข้อมูลสารสน-เทศเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล

2. แผนงานเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลผ่านช่อง ทางที่หลากหลาย เช่น การโทรศัพท์แจ้งข้อมูลข่าวสาร การส่งข้อความเพื่อแจ้งข้อ มูลที่จำเป็นเร่งด่วน การจัดทำวารสารข่าวการบริหารทรัพยากรบุคคล การเผยแพร่ข้อมูลผ่านทางเว็บไซด์

 

งานการเจ้าหน้าที่

สำนักงานปลัด

1.ศูนย์บริการข้อมูลบุคลากรท้องถิ่นแห่งชาติ ทาง http://lhr.dla.go.th/hr/

2. ทางเว็บไซด์ อบต.แตล

3. ทาง Line ข่าวสาร อบต.แตล

4. แผ่นพับและคู่มือ

5.โทรศัพท์

 

 

 

3. โครงการจัดทำคู่มือการบริหาร งานบุคคลของข้าราชการ สถ.

 

 

3.  มีการสรรหาและบรรจุแต่งตั้งที่สอดคล้องกับการบริหารทรัพยากรบุคคลแนวใหม่ โดยคำนึงถึงวัฒนธรรมความคิดของบุคลากร

ร้อยละของบุคลากรที่ได้รับการสรรหาและบรรจุแต่งตั้งที่สอดคล้องกับการบริหารทรัพยากรบุคคลแนวใหม่ โดยคำนึงถึงวัฒนธรรมความคิดของบุคลากร

1.  แผนงานการสรรหาและบรรจุแต่งตั้งที่สอดคล้องกับการบริหารทรัพยากรบุคคลแนวใหม่ โดยคำนึงถึงวัฒนธรรมความคิดของบุคลากร

งานการเจ้าหน้าที่

สำนักงานปลัด

1. สรรหาและบรรจุแต่งตั้ง ตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี (ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 -2563)

มิติที่ 3

ประสิทธิผลของการบริหารทรัพยากรบุคคล

1. จัดทำรายละเอียดเกี่ยวกับความรู้ ทักษะ สมรรถนะในการทำงาน

ร้อยละความสำเร็จของการจัดทำสมรรถนะประจำตำแหน่ง

1. โครงการจัดทำสมรรถนะประจำตำแหน่ง

2. โครงการศึกษาและวิเคราะห์กลุ่มงาน (Job Family)

3. โครงการพัฒนาสมรรถนะการบริหารงานบุคคลของสำนักงานท้องถิ่นจังหวัด

4. โครงการนิเทศงานการบริหาร งานบุคคลของสำนักงานท้องถิ่นจังหวัด สำนักงานท้องถิ่นอำเภอ

งานการเจ้าหน้าที่

สำนักงานปลัด

1.คู่มือพจนานุกรมสมรรถนะข้าราชการส่วนท้องถิ่น

2.ศูนย์บริการข้อมูลบุคลากรท้องถิ่นแห่งชาติ ทาง http://lhr.dla.go.th/hr/

 

 

2. การสร้างและปรับกระบวนทัศน์วัฒนธรรมในการทำงานของบุคลากรให้สอดคล้องกับการบริหารราชการแนวใหม่และเหมาะสมกับภารกิจ

ระดับความสำเร็จในการสร้างและปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์ ค่านิยม และวัฒนธรรมในการทำงานให้เหมาะสมกับภารกิจ

1. โครงการสร้างและปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์วัฒนธรรมในการทำงานของบุคลากรให้สอดคล้องกับการบริหารราชการแนวใหม่และเหมาะสมกับภารกิจ

 

งานการเจ้าหน้าที่

สำนักงานปลัด

 

 

3. การพัฒนาความรู้และทักษะด้าน IT ของบุคลากรกองการเจ้าหน้าที่อย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง

ร้อยละของบุคลากรกองการเจ้าหน้าที่ที่ได้รับการพัฒนาความรู้และทักษะด้าน IT

1. โครงการฝึกอบรมทักษะด้าน IT แก่บุคลากร กองการเจ้าหน้าที่

งานการเจ้าหน้าที่

สำนักงานปลัด

 

4. การพัฒนาผู้บริหารให้มีภาวะผู้นำ            มีวิสัยทัศน์ อย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง

ร้อยละของผู้บริหารที่ได้รับการพัฒนา

1. โครงการพัฒนาผู้บริหารให้มีภาวะผู้นำ มีวิสัยทัศน์

2. โครงการพัฒนาข้าราชการตามหลักสูตรนายอำเภอ หลักสูตรนักปกครองระดับสูง ฯลฯ

งานการเจ้าหน้าที่

สำนักงานปลัด

 

5. จัดให้มีระบบการสอนงาน

(Coaching) เพื่อพัฒนาภาวะผู้นำและผู้ปฏิบัติงานควบคู่กันไป

จำนวนบุคลากรกองการเจ้าหน้าที่ที่ได้รับการสอนงาน

1. แผนงานการสร้างระบบการสอนงานในหน่วยงาน (Coaching)

งานการเจ้าหน้าที่

สำนักงานปลัด

 

6. มีระบบการรักษาบุคลากรที่มีสมรรถนะสูง เช่น Talent Management

ร้อยละของบุคลากรที่มีสมรรถนะสูงที่กรมฯ สามารถรักษาไว้ได้

1. โครงการพัฒนาบุคลากรที่มีสมรรถนะสูง (Talent Management)

2. โครงการส่งข้าราชการเข้าศึกษาอบรมในหลักสูตรของสถาบัน หน่วยงานภายนอก

3. โครงการพัฒนาและติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการบรรจุใหม่และรับโอน

งานการเจ้าหน้าที่

สำนักงานปลัด

 

7. หน่วยงานมีแผนการจัดการความรู้

ระดับความสำเร็จของจัดทำแผนการจัดการความรู้

1. แผนการจัดการความรู้

งานการเจ้าหน้าที่

 

 

 

8. องค์ความรู้ที่กระจัดกระจายอยู่ได้รับการรวบรวม

จำนวนองค์ความรู้ที่ได้รับการรวบรวม

1. แผนงานการรวบรวมองค์ความรู้ในองค์กร

สำนักงานปลัด

 

 

9. มีการเผยแพร่องค์ความรู้ที่ได้รวบ รวมแล้วให้กับบุคลากรอื่นได้เรียนรู้ด้วย

ระดับความสำเร็จของการเผยแพร่องค์ความรู้

1. แผนการเผยแพร่องค์ความรู้

งานการเจ้าหน้าที่

สำนักงานปลัด

มิติที่ 4

ความพร้อมรับผิดด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล

1. มีการสร้างมาตรฐานความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน

ระดับความสำเร็จในการจัดทำกระบวนงานในการบริหารทรัพยากรบุคคลให้มีความโปร่งใส

1. แผนงานการจัดทำมาตรฐานความโปร่งใสในการบริหารงานบุคคล

2. โครงการรณรงค์เพื่อกระตุ้นให้ภาคประชาชน/องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแจ้งเบาะแสเฝ้าระวังทุจริตและประพฤติมิชอบ

3. โครงการสร้างเครือข่ายภาคประชาชน/องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในการแจ้งเบาะแสเฝ้าระวังทุจริตฯ

งานการเจ้าหน้าที่

สำนักงานปลัด

1.โครงการอบรมจริยธรรม

2. มีการจัดทำรายละเอียดมาตรฐานจริยธรรมของบุคลากรกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

ระดับความสำเร็จในการจัดทำมาตรฐานจริยธรรมของบุคลากรกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

1. แผนงานการจัดทำมาตรฐานจริยธรรมของบุคลากรกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

งานการเจ้าหน้าที่

สำนักงานปลัด

3. ส่งเสริมและประชาสัมพันธ์ให้บุคลากรเข้าใจและปฏิบัติตามค่านิยมของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

ร้อยละของบุคลากรที่เข้าใจและปฏิบัติตามค่านิยมของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

1. โครงการส่งเสริมและประชาสัมพันธ์ให้บุคลากรเข้าใจและปฏิบัติตามค่านิยมของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

งานการเจ้าหน้าที่

สำนักงานปลัด

มิติที่ 5

คุณภาพชีวิตและความสมดุลระหว่างชีวิตกับการทำงาน

1. การจัดทำแผนการจัดสวัสดิการของ

บุคลากรให้สอดคล้องกับความต้องการของบุคลากร รวมทั้งมีการประเมินผลเป็นระยะอย่างสม่ำเสมอ

ระดับความสำเร็จในการจัดทำแผนสวัสดิการของบุคลากรกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

1. โครงการจัดทำแผนสวัสดิการบุคลากร กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

งานการเจ้าหน้าที่

สำนักงานปลัด

1.การสวัสดิการประโยชน์ตอบแทนอื่น(โบนัส)

2. สวัสดิการ เช่น ค่าเช่าบ้าน ค่าเล่าเรียนบุตร ค่ารักษาพยาบาล

2.  การส่งเสริมและสนับสนุนให้นำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการทำงานและดำรงชีวิต

ระดับความสำเร็จในการส่งเสริมและสนับสนุนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการทำงานและดำรงชีวิต

1. โครงการส่งเสริมสนับสนุนให้นำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการทำงานและดำรงชีวิต

งานการเจ้าหน้าที่

สำนักงานปลัด

 

3.  การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสร้างแรงจูงใจในการทำงานของบุคลากร

ระดับความสำเร็จในการพัฒนาคุณภาพชีวิตและสร้างแรงจูงใจในการทำงานของบุคลากร

1. โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและสร้างแรงจูงใจในการทำงานของบุคลากร

งานการเจ้าหน้าที่

สำนักงานปลัด

1.การสวัสดิการประโยชน์ตอบแทนอื่น(โบนัส)

2. สวัสดิการ เช่น ค่าเช่าบ้าน ค่าเล่าเรียนบุตร ค่ารักษาพยาบาล

 

 

view