สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรพนักงานจ้างประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแตล

เรื่อง  รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรพนักงานจ้าง

ขององค์การบริหารส่วนตำบลแตล

 

                   ตามที่ได้มีประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแตล ลงวันที่ 14 มีนาคม 2561  เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง  และดำเนินการรับสมัคร ระหว่างวันที่  23  มีนาคม –  5 เมษายน  2561 (ในวันและเวลาราชการ) ไปแล้ว นั้น 

 

บัดนี้ ได้ครบกำหนดรับสมัครฯแล้ว และได้ตรวจคุณสมบัติของผู้สมัครทุกรายแล้ว ทั้งนี้เพื่อให้ตำแหน่งที่ประกาศรับสมัครฯ เป็นตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี ขององค์การบริหารส่วนตำบลแตล  รอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2561-2563  ดังนี้

  1. 1.      ประเภท พนักงานจ้างตามภารกิจ (ผู้มีคุณวุฒิ)  ตำแหน่ง  ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน

ลำดับที่

ชื่อ - สกุล

เลขประจำตัวผู้สมัคร

หมายเหตุ

1

นายบุญส่ง

ศิริทรัพย์

001

 

2

นางสาวณัฐชา

วงเวียน

002

 

3

นางสาวกัญญารัตน์

สายวิเศษ

003

 

4

นางสาวจันทร์ทวี

ศรีพรหม

004

 

5

นางสาวธัญญา

งามระหงษ์

005

 

6

นางสาวรุ่งทิวา

กอสาลี

006

 

7

นายเสรีชน

ดัชถุยาวัตร

007

 

 

  1. 2.      ประเภท พนักงานจ้างตามภารกิจ (ผู้มีคุณวุฒิ)  ตำแหน่ง  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ

ลำดับที่

ชื่อ - สกุล

เลขประจำตัวผู้สมัคร

หมายเหตุ

1

นางสาวทวีพร

เจือจันทร์

001

 

2

นางสาวสิริกุล

บุญเลิศ

002

 

 

  1. 3.      ประเภท พนักงานจ้างตามภารกิจ (ผู้มีทักษะ)  ตำแหน่ง  พนักงานตกแต่งสวน

ลำดับที่

ชื่อ - สกุล

เลขประจำตัวผู้สมัคร

หมายเหตุ

1

นายนิกร

บุญยง

001

 

 

  1. 4.      ประเภท พนักงานจ้างตามภารกิจ (ผู้มีทักษะ)  ตำแหน่ง  ผู้ดูแลเด็ก(ทักษะ)

ลำดับที่

ชื่อ - สกุล

เลขประจำตัวผู้สมัคร

หมายเหตุ

1

นายชลกร

เสนาะเสียง

001

 

  

  1. 5.      ประเภท พนักงานจ้างทั่วไป  ตำแหน่ง พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา

ลำดับที่

ชื่อ - สกุล

เลขประจำตัวผู้สมัคร

หมายเหตุ

1

นายทวี

บุญยงค์

001

 

 

  1. 6.      ประเภท พนักงานจ้างทั่วไป  ตำแหน่ง คนงานทั่วไป (งานธุรการ)

ลำดับที่

ชื่อ - สกุล

เลขประจำตัวผู้สมัคร

หมายเหตุ

1

นางสาวชญานี

มั่นยืน

001

 

2

นางสาวสมร

พิมพ์จันทร์

002

 

 

  1. 7.      ประเภท พนักงานจ้างทั่วไป  ตำแหน่ง คนงานทั่วไป (งานไฟฟ้า)

ลำดับที่

ชื่อ - สกุล

เลขประจำตัวผู้สมัคร

หมายเหตุ

1

นายสุวรรณ

สีดา

001

 

2

นายนราธิป

ศรีแก้ว

002

 

3

นายเอกพงษ์

บุญส่ง

003

 

4

นายปริญญา

พิมพ์จันทร์

004

 

5

นายภูหิรัญ

เจือจันทร์

005

 

 

  1. 8.      ประเภท พนักงานจ้างทั่วไป  ตำแหน่ง คนงานทั่วไป (งานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก)

ลำดับที่

ชื่อ - สกุล

เลขประจำตัวผู้สมัคร

หมายเหตุ

1

นายกฤติคุณ

ช่ออินทร์

001

 

2

นางสร้อยสุดา

บุญเยี่ยม

002

 

3

นางสาวน้ำผึ้ง

คำภู

003

 

4

นางสาวจันทร์จิรา

มณีคำ

004

 

 

          ให้ผู้ที่มีรายชื่อตามประกาศฯ เข้ารับการประเมินสมรรถนะตามหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาตามประกาศรับสมัครเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ลงวันที่ 14  มีนาคม  2561 ดังนี้

 

  1. 1.      ประเมินครั้งที่ 1

1.1  สอบข้อเขียน

วันที่ / เดือน/ปี

เวลา

ตำแหน่งที่เข้ารับการประเมินสมรรถนะ

สถานที่สอบ/ประเมินสมรรถนะ

20  เมษายน 2561

09.00-12.00 น.

1.ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน

2.ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ

ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลแตล

  

1.2  สอบปฏิบัติ

วันที่ / เดือน/ปี

เวลา

ตำแหน่งที่เข้ารับการประเมินสมรรถนะ

สถานที่สอบ/ประเมินสมรรถนะ

20  เมษายน 2561

09.00-12.00 น.

พนักงานตกแต่งสวน

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลแตล

20  เมษายน 2561

09.00-12.00 น.

1.ผู้ดูแลเด็ก(ทักษะ)

2.คนงานทั่วไป(งานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก)

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแตล

20  เมษายน 2561

09.00-12.00 น.

พนักงานเครื่องจักรกลขนาดเบา

ลานหอประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลแตล

20  เมษายน 2561

09.00-12.00 น.

คนงานทั่วไป(งานธุรการ)

ห้องกองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลแตล

20  เมษายน 2561

09.00-12.00 น.

คนงานทั่วไป(งานไฟฟ้า)

ห้องเก็บพัสดุ ด้านหลังอาคารสำนักงาน องค์การบริหารส่วนตำบลแตล

 

ขั้นตอนการประเมินสมรรถนะ

(1)    แต่งกายให้สุภาพเรียบร้อย

-          สุภาพสตรี สวมเสื้อ กระโปรง สวมร้องเท้าหุ้มส้นหรือรัดส้น

-          สุภาพบุรุษ สวมเสื้อ กางเกงโดยขอบชายเสื้อไว้ในกางเกง สวมรองเท้าหุ้มส้น ประพฤติตนเป็นสุภาพชน

(2)   นำบัตรประจำตัวสอบ และบัตรประจำตัวประชาชน ไปในการสอบของแต่ละด้านทุกครั้ง เพื่อแสดงต่อเจ้าหน้าที่คุมสอบ หากไม่มีเอกสารดังกล่าวครบถ้วน จะไม่อนุญาตให้เข้าห้องสอบ

(3)   ต้องเชื่อฟังและปฏิบัติตามคำสั่ง และคำแนะนำของกรรมการหรือเจ้าหน้าที่ดำเนินการสอบโดยเคร่งครัด

(4)   ต้องไม่กระทำการใดๆ อันเป็นการรับกวนแก่ผู้ที่ยังสอบหากผู้ใดไม่ปฏิบัติตามระเบียบเกี่ยวกับการสอบ หรือทุจริต หรือพยามยามทุจริต อาจไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าสอบ และคณะกรรมการมีสิทธิพิจารณาสั่งงดการให้คะแนนเฉพาะวิชาใดวิชาหนึ่งหรือทุกวิชาก็ได้

(5)   กรณีสอบข้อเขียน ภายหลังจากดำเนินการสอบไปแล้ว 15 นาที ให้เก็บรวบรวมข้อสอบ กระดาษคำตอบของผู้ขาดสอบ และรายงานให้คณะกรรมการสรรหาและเลือกสรรพนักงานจ้างทราบต่อไป

 

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

 

ประกาศ ณ วันที่  11   เมษายน  พ.ศ. 2561

 

 

                                                                    (ลงชื่อ)    ทองดี   เกตุมณี                                        

                                                                             (นายทองดี   เกตุมณี)                                                                                 

                                                                      ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแตล

                                                ประธานกรรมการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง

Tags :

view