สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 และครั้งที่ 2

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถ  ทักษะ และสมรรถนะ  ครั้งที่ 1 และครั้งที่ 2


ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแตล

เรื่อง  รายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1

และมีสิทธิเข้ารับการการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรนะ ครั้งที่ 2

 

                   ตามที่ได้มีประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแตล ลงวันที่ 14 มีนาคม 2561  เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง  และองค์การบริหารส่วนตำบลแตล ได้ดำเนินการประเมิน ความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่  20 เมษายน  2561  ไปแล้ว นั้น 

 

องค์การบริหารส่วนตำบลแตล  จึงขอประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 และมีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 2 ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดใน ข้อ 6 หลักเกณฑ์การตัดสินแห่งประกาศรับสมัครฉบับดังกล่าวดังรายชื่อต่อไปนี้

  1. 1.     ประเภท พนักงานจ้างตามภารกิจ (ผู้มีคุณวุฒิ)  ตำแหน่ง  ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน

เลขประจำตัวผู้สมัคร

ชื่อ - สกุล

หมายเหตุ

002

นางสาวณัฐชา

วงเวียน

 

003

นางสาวกัญญารัตน์

สายวิเศษ

 

 

  1. 2.     ประเภท พนักงานจ้างตามภารกิจ (ผู้มีคุณวุฒิ)  ตำแหน่ง  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ

เลขประจำตัวผู้สมัคร

ชื่อ - สกุล

หมายเหตุ

001

นางสาวทวีพร

เจือจันทร์

 

 

  1. 3.     ประเภท พนักงานจ้างตามภารกิจ (ผู้มีทักษะ)  ตำแหน่ง  พนักงานตกแต่งสวน

เลขประจำตัวผู้สมัคร

ชื่อ - สกุล

หมายเหตุ

001

นายนิกร

บุญยง

 

 

  1. 4.     ประเภท พนักงานจ้างตามภารกิจ (ผู้มีทักษะ)  ตำแหน่ง  ผู้ดูแลเด็ก(ทักษะ)

เลขประจำตัวผู้สมัคร

ชื่อ - สกุล

หมายเหตุ

001

นายชลกร

เสนาะเสียง

 

 

  1. 5.     ประเภท พนักงานจ้างทั่วไป  ตำแหน่ง พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา

เลขประจำตัวผู้สมัคร

ชื่อ - สกุล

หมายเหตุ

001

นายทวี

บุญยงค์

 

 

  1. 6.     ประเภท พนักงานจ้างทั่วไป  ตำแหน่ง คนงานทั่วไป (งานธุรการ)

เลขประจำตัวผู้สมัคร

ชื่อ - สกุล

หมายเหตุ

001

นางสาวชญานี

มั่นยืน

 

002

นางสาวสมร

พิมพ์จันทร์

 

 

  1. 7.     ประเภท พนักงานจ้างทั่วไป  ตำแหน่ง คนงานทั่วไป (งานไฟฟ้า)

เลขประจำตัวผู้สมัคร

ชื่อ - สกุล

หมายเหตุ

002

นายนราธิป

ศรีแก้ว

 

005

นายภูหิรัญ

เจือจันทร์

 

 

  1. 8.     ประเภท พนักงานจ้างทั่วไป  ตำแหน่ง คนงานทั่วไป (งานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก)

เลขประจำตัวผู้สมัคร

ชื่อ - สกุล

หมายเหตุ

001

นายกฤติคุณ

ช่ออินทร์

 

002

นางสร้อยสุดา

บุญเยี่ยม

 

003

นางสาวน้ำผึ้ง

คำภู

 

004

นางสาวจันทร์จิรา

มณีคำ

 

 

                    ทั้งนี้ ขอให้ผู้ที่มีรายชื่อข้างต้นเข้ารับการประเมินความรู้สามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 2 ในวันที่ 23 เมษายน  2561  เวลา 09.30 น.เป็นต้นไป ผู้ใดไม่มาภายในวันเวลา และสถานที่ดังกล่าว จะถือว่าสละสิทธิ์และไม่มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินในครั้งนี้

 

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

 

                          ประกาศ ณ วันที่  20 เมษายน  พ.ศ. 2561

 

                                                                  (ลงชื่อ).  นายทองดี   เกตุมณี                                            

                                                                           (นายทองดี   เกตุมณี)                                                                                

                                                                 ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแตล

                                                ประธานกรรมการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง

Tags :

view