สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com

รับสมัครบุคคลประกาศเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง

รับสมัครบุคคลประกาศเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง

 

 

   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแตล

เรื่อง   รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง

------------------------------------

                      ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลแตล  อำเภอศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์ ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อการจัดจ้าง เป็นพนักงานจ้าง ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดสุรินทร์ เรื่องหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตำบล ลงวันที่ ๔ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๔๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ข้อ 417/18 และข้อ 417/19 จึงประกาศรับสมัครเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง  โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

๑.      ประเภทของพนักงานจ้าง ชื่อตำแหน่ง และรายละเอียดการจ้าง

๑.1 พนักงานจ้างตามภารกิจ (ประเภทผู้มีคุณวุฒิ) จำนวน 1 ตำแหน่ง

ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ                              จำนวน    ๑    อัตรา

                    ๑.2 พนักงานจ้างทั่วไป จำนวน 2 ตำแหน่ง       

                             ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์                                    จำนวน    ๑    อัตรา

                             ตำแหน่ง นักการภารโรง                                         จำนวน    ๑    อัตรา

     ๒. คุณสมบัติทั่วไป และคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งของผู้มีสิทธิสมัครเข้ารับการสรรหาและการเลือกสรร

                    ๒.๑ คุณสมบัติทั่วไป

ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติทั่วไปและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามข้อ ๔๑7/๔ ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดสุรินทร์  เรื่องหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตำบล ลงวันที่ ๔ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๔๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ดังต่อไปนี้

            (๑)  มีสัญชาติไทย

            (๒)  มีอายุไม่ต่ำกว่าสิบแปดปี และอายุไม่เกินหกสิบปี

            (๓)  ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย

            (๔)  ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถ หรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามที่กำหนดไว้ในประกาศกำหนดโรคที่เป็นลักษณะต้องห้ามเบื้องต้น  สำหรับพนักงานส่วนตำบล

(ก)  โรคเรื้อนในระยะติดต่อหรือในระยะที่ปรากฏอาการเป็นที่น่ารังเกียจแก่สังคม

(ข)  วัณโรคในระยะอันตราย

(ค)  โรคเท้าช้างในระยะปรากฏอาการเป็นที่น่ารังเกียจแก่สังคม

(ง)  โรคติดยาเสพติดให้โทษ

(จ)  โรคพิษสุราเรื้อรัง

            (5)  ไม่เป็นผู้เคยต้องโทษจำคุกโดยพิพากษาถึงที่สุด ให้จำคุกเพราะกระทำความผิดทางอาญา เว้นแต่เป็น โทษ สำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ

           (6) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ

 

          หมายเหตุ ผู้ที่ผ่านการสรรหาและการเลือกสรร ในวันที่ทำสัญญาจ้าง ต้องไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง กรรมการพรรคการเมือง เจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง ผู้บริหารท้องถิ่น คณะผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกท้องถิ่น ข้าราชการหรือลูกจ้างส่วนราชการ พนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยงานอื่นของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือพนักงาน หรือลูกจ้างของราชการส่วนท้องถิ่น และต้องนำใบรับรองแพทย์ ซึ่งออกให้ไม่เกิน 1 เดือน และแสดงว่าไม่เป็นโรคต้องห้ามตามประกาศโรคที่เป็นลักษณะต้องห้ามสำหรับข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นมายื่นด้วย

๒.๒. คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง

          ผู้สมัครสอบต้องมีคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งสำหรับตำแหน่ง  ตามที่ระบุไว้ในรายละเอียดเกี่ยวกับการรับสมัครสอบแต่ละตำแหน่งแนบท้ายประกาศนี้

 

๓. การรับสมัคร

    3.1 วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร

          ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สมัครได้ที่ สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลแตล  อำเภอศีขรภูมิ  จังหวัดสุรินทร์  ตั้งแต่วันที่  3  กันยายน – 14  กันยายน  2561 (ในวันและเวลาราชการ)

    3.2 หลักฐานที่ต้องยื่นพร้อมใบสมัคร

1)  สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน                      จำนวน  1  ฉบับ

2)  สำเนาหลักฐานทะเบียนบ้าน                        จำนวน  1  ฉบับ

3)  รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวก และไม่ใส่แว่นตาดำ ขนาด 1 นิ้ว  (ถ่ายครั้งเดียวกัน ไม่เกิน 6 เดือน) จำนวน 3 รูป

4)  สำเนาวุฒิการศึกษา (ถ้ามี)                           จำนวน  1  ฉบับ

5)  ใบรับรับรองแพทย์

6)  เอกสารอื่นๆ (เช่น หลักฐานการเปลี่ยนชื่อ - นามสกุล)

ทั้งนี้ในหลักฐานทุกฉบับให้ผู้สมัครเขียนคำรับรองสำเนาถูกต้องและลงชื่อกำกับไว้ด้วย

     3.3  ค่าธรรมเนียมการสมัคร

                    อัตราค่าธรรมเนียมการสมัคร   ตำแหน่งละ   ๑๐๐  บาท

               3.4  เงื่อนไขในการสมัคร

                   3.4.1 ผู้สมัครเข้ารับการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง สามารถเลือกสมัครได้เพียง 1 ตำแหน่งเท่านั้น เมื่อเลือกแล้วจะเปลี่ยนแปลงแก้ไขตำแหน่งที่สมัครสอบไม่ได้

                   3.4.2  ผู้สมัครเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรจะต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองว่า เป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไป  และคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งตามประกาศรับสมัครจริงและต้องกรอกรายละเอียดต่างๆในใบสมัคร  พร้อมทั้งยื่นหลักฐานในการสมัครให้ถูกต้องครบถ้วน ในกรณีที่เกิดความผิดพลาดอันเกิดจากผู้สมัครไม่ว่าเหตุผลใดๆ หรือคุณสมบัติการศึกษาไม่ตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งที่สมัครอันเป็นผลทำให้ผู้สมัครไม่มีสิทธิตามประกาศรับสมัครดังกล่าว หากตรวจสอบพบเมื่อใดให้ถือว่าการรับสมัครและการเข้ารับการสรรหาและการเลือกสรรครั้งนี้เป็นโมฆะสำหรับผู้นั้นตั้งแต่ต้น และจะไม่คืนค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบ

 

 

        4.  การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสมัครรับการประเมินสมรรถนะ และกำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินสมรรถนะ และระเบียบเกี่ยวกับการประเมินสมรรถนะ

                    องค์การบริหารส่วนตำบลแตล จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะและระเบียบที่เกี่ยวกับการประเมินสมรรถนะ ใน วันที่  19  กันยายน  ๒๕61  ณ  ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลแตล  อำเภอศีขรภูมิ  จังหวัดสุรินทร์  และทางเว็บไซต์ www.tambontael.com

 

         5.  หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกสรร

          ผู้สมัครต้องได้รับประเมินสมรรถนะตามหลักเกณฑ์การประเมินตามรายละเอียดเกี่ยวกับการรับสมัครสอบแนบท้ายประกาศนี้

 

          6.  เกณฑ์การตัดสิน

          ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้ที่ผ่านการเลือกสรรจะต้องเป็นผู้ที่สอบได้คะแนนในการประมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ แต่ละครั้งไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60 ทั้งนี้ การจัดจ้างจะเป็นไปตามลำดับคะแนนที่สอบได้ โดยเรียงลำดับที่จากผู้ที่ได้คะแนนการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะครั้งที่ 1 (สอบข้อเขียน/สอบปฏิบัติ) และคะแนนการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 2 (สอบสัมภาษณ์) รวมกันมากกว่า เป็นผู้อยู่ในลำดับที่สูงกว่า ถ้าได้คะแนนเท่ากัน  จะให้ผู้ที่ได้คะแนนการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 2 (สอบสัมภาษณ์) มากกว่าเป็นผู้อยู่ในลำดับที่สูงกว่า และหากคะแนน ในการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 2 (สอบสัมภาษณ์) เท่ากันอีก ก็ให้ผู้ได้รับเลขประจำตัวสอบก่อนเป็นผู้อยู่ในลำดับที่สูงกว่า

 

          7.  การประกาศรายชื่อและการขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการสรรหา

          องค์การบริหารส่วนตำบลแตล  จะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรตามลำดับคะแนนที่สอบได้ ตามประกาศไว้ในข้อ 6  ใน วันที่ 28 กันยายน  2561 ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลแตล และทางเว็บไซต์ www.tambontael.com โดยบัญชีรายชื่อดังกล่าวให้เป็นอันยกเลิกหรือสิ้นสุดไปเมื่อเลือกสรรครบกำหนด 1 ปี นับแต่วันขึ้นบัญชีหรือนับแต่วันประกาศรับสมัครในตำแหน่งที่ลักษณะงานเดียวกันนี้ใหม่แล้วแต่กรณี

          ทั้งนี้ องค์การบริหารส่วนตำแตล อาจพิจารณาให้ผู้ได้รับการขึ้นบัญชีบรรจุและจัดจ้างในตำแหน่งอื่นที่มีลักษณะงานและมีคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งอย่างเดียวกันหรือคล้ายคลึงกันเพื่อประโยชน์ขององค์การบริหารส่วนตำบลแตล  ในการบริหารจัดการกรอบอัตรากำลังพนักงานจ้าง

8.  การจัดทำสัญญาจ้างผู้ผ่านการสรรหา

          ผู้ผ่านการเลือกสรรจะต้องทำสัญญาจ้างตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลแตลกำหนด

          องค์การบริหารส่วนตำบลแตล ดำเนินการสรรหาด้วยความโปร่งใส ยุติธรรมและเสมอภาค ดังนั้น หากมีผู้ใดแอบอ้างว่าสามารถช่วยเหลือให้ท่านได้รับเลือกสรร หรือมีพฤติกรรมในทำนองเดียวกันนี้ โปรดอย่าได้หลงเชื่อและแจ้งให้นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแตลทราบด้วย

 

                                       ประกาศ  ณ  วันที่   22  เดือน   สิงหาคม  พ.ศ.  ๒๕61

 

                                                                                                                                                           ครรชิต   หนุนชู

(นายครรชิต   หนุนชู)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแตล

 

รายละเอียดเกี่ยวกับการสรรหาและการคัดสรรพนักงานจ้าง

1. พนักงานจ้างตามภารกิจ (ประเภทผู้มีคุณวุฒิ)

-          ตำแหน่ง              ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ  สังกัด สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

-          อัตราว่าง              1 อัตรา

-          อัตราค่าตอบแทน     9,400 บาท

-          สิทธิประโยชน์        ตามประกาศ ก.อบต.จังหวัดสุรินทร์ เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับ  

 การบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2545 และฉบับที่แก้ไขเพิ่มเติม

-          ระหว่างเวลาการจ้าง ตั้งแต่วันทำสัญญาจ้าง – 30 กันยายน 2563

-          คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง

มีคุณวุฒิอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้

ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ทุกสาขาวิชาที่ ก.จ., ก.ท. หรือ ก.อบต. รับรอง ซึ่งศึกษาวิชาการคอมพิวเตอร์มาไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต   หรือผ่านการฝึกอบรมทางด้านการใช้คอมพิวเตอร์จากหน่วยงานของรัฐสถาบันการศึกษาของรัฐหรือเอกชนที่ ได้รับการรับรองจากทางราชการหรือหน่วยงานของรัฐที่ใช้เวลาการฝึกอบรมไม่น้อยกว่า 12 ชั่วโมง (โดยให้ได้รับอัตราค่าตอบแทนของคุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.))

-   หน้าที่และความรับผิดชอบ  ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้นซึ่ง ปฏิบัติงานด้านธุรการ สารบรรณ บันทึกข้อมูล หรือบริหารทั่วไป  และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย 

- หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา  ผู้สมัครต้องได้รับการประเมินสมรรถนะตามหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินสมรรถนะตามที่กำหนด ดังต่อไปนี้

ประเมินครั้งที่

สมรรถนะที่จะประเมิน

คะแนนเต็ม

วิธีการประเมิน

1

ความรู้ความสามารถทั่วไป และความรู้เฉพาะงานในหน้าที่

1. ความรู้ความสามารถทั่วไป

     - ความรู้ความสามรถทั่วไป

     - พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537

2. ความรู้เฉพาะงานในหน้าที่ความรับผิดชอบ

     - ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

     - ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์

     - ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2535 และที่ไขเพิ่มเติม

100

สอบข้อเขียน

2

บุคลิกภาพทั่วไป ความคิดริเริ่มและปฏิภาณไหวพริบ ทัศนคติ แรงจูงใจ มนุษย์สัมพันธ์ และมนุษย์สัมพันธ์

100

สอบสัมภาษณ์

ขั้นตอนประเมินสมรรถนะ องค์การบริหารส่วนตำบลแตล  จะดำเนินการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 1 และครั้งที่ 2 ของแต่ละตำแหน่ง  ซึ่งผู้ที่ผ่านการเลือกสรรจะต้องได้คะแนนในการประเมินสมรรถนะทุกครั้งไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60 

 2. พนักงานจ้างทั่วไป

-      ตำแหน่ง                พนักงานขับรถยนต์ สังกัด สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

-          อัตราว่าง              1 อัตรา

-          อัตราค่าตอบแทน     9,000 บาท

-          สิทธิประโยชน์        ตามประกาศ ก.อบต.จังหวัดสุรินทร์ เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับ  

การบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2545 และฉบับที่แก้ไขเพิ่มเติม

-          ระหว่างเวลาการจ้าง ตั้งแต่วันทำสัญญาจ้างไม่เกินคราวละ 1 ปี

-     คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง  มีความรู้ความสามารถและความชำนาญงานในหน้าที่และได้รับใบอนุญาตขับรถยนต์ตามกฎหมาย

          -  หน้าที่และความรับผิดชอบ  ขับรถยนต์ บำรุงรักษา ทำความสะอาดรถยนต์และแก้ไขข้อขัดข้องเล็กๆ น้อยๆ ในการใช้รถยนต์ดังกล่าว และปฏิบัติงานอื่นตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

-  หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา ผู้สมัครต้องได้รับการประเมินสมรรถนะตามหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินสมรรถนะตามที่กำหนด ดังต่อไปนี้

 

ประเมินครั้งที่

สมรรถนะที่จะประเมิน

คะแนนเต็ม

วิธีการประเมิน

1

ทดสอบความสามารถเหมาะสมในการปฏิบัติงานในหน้าที่ ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายจราจร โดยทดสอบความสามารถในการขับรถยนต์  ตลอดจนบำรุงรักษาและแก้ไขข้อขัดข้องเล็กๆ น้อยๆ

50

สอบปฏิบัติ

2

บุคลิกภาพทั่วไป ความคิดริเริ่มและปฏิภาณไหวพริบ ทัศนคติ แรงจูงใจ มนุษย์สัมพันธ์ มนุษย์สัมพันธ์และความรู้ความสามารถเกี่ยวกับงานกฎหมายจราจร

50

สอบสัมภาษณ์

 

 

ขั้นตอนประเมินสมรรถนะ องค์การบริหารส่วนตำบลแตล  จะดำเนินการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 1 และครั้งที่ 2 ของแต่ละตำแหน่ง  ซึ่งผู้ที่ผ่านการเลือกสรรจะต้องได้คะแนนในการประเมินสมรรถนะทุกครั้งไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60 

  

3. พนักงานจ้างทั่วไป

-      ตำแหน่ง                นักการภารโรง  สังกัด สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

-          อัตราว่าง              1 อัตรา

-          อัตราค่าตอบแทน     9,000 บาท

-          สิทธิประโยชน์        ตามประกาศ ก.อบต.จังหวัดสุรินทร์ เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับ  

การบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2545 และฉบับที่แก้ไขเพิ่มเติม

-          ระหว่างเวลาการจ้าง ตั้งแต่วันทำสัญญาจ้างไม่เกินคราวละ 1 ปี

-    คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง  มีความรู้ความสามารถเหมาะสมในการปฏิบัติงานในหน้าที่ ที่จะซ่อมแซมดูแล วัสดุครุภัณฑ์ได้

          -   หน้าที่และความรับผิดชอบ  เปิด-ปิด สำนักงาน ทำความสะอาดบริเวณอาคารสถานที่และทรัพย์สินของทางราชการ  เดินหนังสือราชการในสำนักงานและนอกสถานที่หรืองานอื่นใดที่เกี่ยวข้องและปฏิบัติงานตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

-  หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา ผู้สมัครต้องได้รับการประเมินสมรรถนะตามหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินสมรรถนะตามที่กำหนด ดังต่อไปนี้

 

ประเมินครั้งที่

สมรรถนะที่จะประเมิน

คะแนนเต็ม

วิธีการประเมิน

1

ทดสอบความสามารถเหมาะสมในการปฏิบัติงานในหน้าที่ โดยทดสอบการปฏิบัติงานในหน้าที่ และความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับงานในตำแหน่งหน้าที่

50

สอบปฏิบัติ

2

บุคลิกภาพทั่วไป ความคิดริเริ่มและปฏิภาณไหวพริบ ทัศนคติ แรงจูงใจ มนุษย์สัมพันธ์ มนุษย์สัมพันธ์และความรู้ความสามารถเกี่ยวกับงานในตำแหน่งที่สมัคร

50

สอบสัมภาษณ์

 

 

ขั้นตอนประเมินสมรรถนะ องค์การบริหารส่วนตำบลแตล  จะดำเนินการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 1 และครั้งที่ 2 ของแต่ละตำแหน่ง  ซึ่งผู้ที่ผ่านการเลือกสรรจะต้องได้คะแนนในการประเมินสมรรถนะทุกครั้งไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60 

 

 

ดาวโหลดเอกสารทั้งหมด

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tags :

view