สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com

ข่าวประชาสัมพันธ์ เรื่อง การจัดทำสิ่งอำนวยความสะดวกขั้นพื้นฐาน สำหรับผู้พิการหรือทุพพลภาพ และคนชรา

ข่าวประชาสัมพันธ์

เรื่อง การจัดทำสิ่งอำนวยความสะดวกขั้นพื้นฐาน   สำหรับผู้พิการหรือทุพพลภาพ และคนชรา

*******************************

        ตามกฎกระทรวงกำหนดสิ่งอำนวยความสะดวกในอาคารสำหรับผู้พิการหรือทุพพลภาพ และคนชรา พ.ศ.2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2564 ข้อ 3 ระบุว่า อาคารประเภทลักษณะดังต่อไปนี้     ต้องจัดให้มีสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับผู้พิการหรือทุพพลภาพ และคนชรา ตามที่กำหนดในกฎกระทรวงนี้

(1) อาคารที่ให้บริการสาธารณะ ได้แก่ โรงมหรสพ หอประชุม โรงแรม สถานศึกษา หอสมุด อาคารประกอบของสนามกีฬากลางแจ้งหรือสนามกีฬาในร่ม ตลาด ห้างสรรพสินค้า ศูนย์การค้า สถานบริการ ฌาปนสถาน ศาสนสถาน พิพิธภัณฑสถาน และสถานีขนส่งมวลชน

(2) สถานพยาบาลทั้งของรัฐและเอกชน

(3) อาคารที่ประกอบกิจการให้บริการหรือรับดูแลเด็ก ผู้พิการหรือทุพพลภาพ หรือคนชรา

(4) อาคารที่ทำการของส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานของรัฐ  ที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมาย

(5) สำนักงาน อาคารอยู่อาศัยรวม อาคารชุด หรือหอพัก ที่เป็นอาคารขนาดใหญ่

(6) อาคารพานิชยกรรมหรืออาคารพานิชยกรรมประเภทค้าปลีกค้าส่งที่มีพื้นที่สำหรับประกอบกิจการตั้งแต่ 50 ตารามเมตรขึ้นไป

(7) สถานีบริการน้ำมัน สถานีบริการก๊าซปิโตรเลียมเหลว หรือสถานีบริการก๊าซธรรมชาติ   ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมเชื้อเพลิง

        องค์การบริหารส่วนตำบลแตล จึงขอประชาสัมพันธ์กฎกระทรวงกำหนดสิ่งอำนวยความสะดวก ในอาคาร สำหรับผู้พิการหรือทุพพลภาพ และคนชรา พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2564 และขอความร่วมมือให้หน่วยงานเอกชนหรือหน่วยงานอื่นๆที่มีอาคารประเภทและลักษณะตามข้อ 3  ของกฎกระทรวง ในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลแตล ดำเนินการจัดให้มีสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับผู้พิการหรือทุพพลภาพ และคนชรา ตามที่กำหนดในกฎกระทรวงนี้

******************************

Tags :

view