สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com

แบบรูปรายการงานก่อสร้าง โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก โดยวิธี Over Lay สายทิศตะวันออกโรงเรียนบ้านสวายไตรภูมิ หมู่ที่ 7 บ้านสวาย ต.แตล อ.ศีขรภูมิ จ.สุรินทร์

โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก โดยวิธี Over Lay สายทิศตะวันออกโรงเรียนบ้านสวายไตรภูมิ หมู่ที่ 7 บ้านสวาย ต.แตล  อ.ศีขรภูมิ  จ.สุรินทร์

 - แบบรูปรายการงานก่อสร้าง

- แบบแปลนงานก่อสร้าง

Tags :

view