iRss by iGetWeb http://www.igetweb.com/ หน่วยตรวจสอบภายใน http://www.tambontael.com/index.php?mo=3&art=42368125 Fri, 24 Feb 2023 12:52:57 +0700 ปลัด อบต. / รองปลัด http://www.tambontael.com/index.php?mo=3&art=42368124 Fri, 24 Feb 2023 12:50:20 +0700 สมาชิก อบต.แตล http://www.tambontael.com/index.php?mo=3&art=42368122 Thu, 23 Feb 2023 14:42:03 +0700 คณะผู้บริหาร http://www.tambontael.com/index.php?mo=3&art=42367966 Wed, 21 Dec 2022 10:45:59 +0700 ลานกีฬาตำบลแตล http://www.tambontael.com/index.php?mo=3&art=42367085 Mon, 20 Jun 2022 15:17:07 +0700 คำสั่ง อบต.แแตล http://www.tambontael.com/index.php?mo=3&art=42367084 Mon, 20 Jun 2022 15:12:25 +0700 บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพคนพิการ http://www.tambontael.com/index.php?mo=3&art=42367069 Sun, 19 Jun 2022 13:34:38 +0700 บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ http://www.tambontael.com/index.php?mo=3&art=42367068 Sun, 19 Jun 2022 13:33:13 +0700 การลดใช้พลังงานในภาครัฐ ประจำปี 2564 http://www.tambontael.com/index.php?mo=3&art=42367066 Sun, 19 Jun 2022 07:40:40 +0700 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 http://www.tambontael.com/index.php?mo=3&art=42367063 Mon, 27 Feb 2023 15:23:23 +0700 ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2564 http://www.tambontael.com/index.php?mo=3&art=42367062 Sat, 18 Jun 2022 14:28:17 +0700 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 http://www.tambontael.com/index.php?mo=3&art=42367061 Thu, 23 Feb 2023 16:14:29 +0700 ประจำปีงบประมาณ 2565 (รอบที่ 1 ต.ค. 64- มี.ค. 65) http://www.tambontael.com/index.php?mo=3&art=42366816 Tue, 26 Apr 2022 18:47:06 +0700 ประจำปีงบประมาณ 2564 (รอบที่ 2 เม.ย.64- ก.ย. 64) http://www.tambontael.com/index.php?mo=3&art=42366815 Tue, 26 Apr 2022 16:03:44 +0700 แผนผังแสดงโครงสร้าง อบต.แตล http://www.tambontael.com/index.php?mo=3&art=42366806 Wed, 13 Apr 2022 08:58:05 +0700 ประกาศ เรื่องเจตจำนงค์ในการบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต มีคุณธรรมโปร่งใสสามารถตรวจสอบได้ http://www.tambontael.com/index.php?mo=3&art=42366336 Tue, 25 Jan 2022 14:48:44 +0700 ประกาศ การกำหนดเกณฑ์การใช้สิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิงของราชการ http://www.tambontael.com/index.php?mo=3&art=42365322 Thu, 03 Nov 2022 10:24:00 +0700 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 http://www.tambontael.com/index.php?mo=3&art=42364724 Mon, 20 Jun 2022 14:15:25 +0700 ประจำปีงบประมาณ 2562 http://www.tambontael.com/index.php?mo=3&art=42364549 Fri, 14 May 2021 11:46:08 +0700 ประจำปีงบประมาณ 2563 http://www.tambontael.com/index.php?mo=3&art=42364548 Fri, 14 May 2021 11:41:37 +0700 รายงานการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี พ.ศ. 2564 ในรอบ 6 เดือน http://www.tambontael.com/index.php?mo=3&art=42364547 Fri, 14 May 2021 11:28:15 +0700 ประกาศเจตจำนงในการบริหารงานด้วยความซื้อสัตย์สุจริต มีคุณธรรม โปร่งใสสามารถตรวจสอบได้ ของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลแตล http://www.tambontael.com/index.php?mo=3&art=42364546 Thu, 21 Apr 2022 14:15:47 +0700 ความพึงพอใจผู้มารับบริการประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบที่ 2 (เมษายนพ.ศ. 2563- ตุลาคม พ.ศ. 2563) http://www.tambontael.com/index.php?mo=3&art=42364545 Fri, 14 May 2021 09:01:44 +0700 ประจำปีงบประมาณ 2564 (รอบที่ 1 ต.ค. 63- มี.ค. 64) http://www.tambontael.com/index.php?mo=3&art=42364535 Mon, 18 Apr 2022 19:44:47 +0700 ประกาศกำหนดสมัยประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแตล สมัยสามัญ ประจำปี พ.ศ.2562 และสมัยประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2563 http://www.tambontael.com/index.php?mo=3&art=42362901 Sun, 16 Aug 2020 12:36:10 +0700 การมอบอำนาจของนายก อบต. http://www.tambontael.com/index.php?mo=3&art=42362873 Sun, 08 Aug 2021 14:06:08 +0700 ความพึงพอใจผู้มารับบริการ ประจำปีงบประมาณ 2562 http://www.tambontael.com/index.php?mo=3&art=42362872 Wed, 12 Aug 2020 13:05:33 +0700 งานกิจการสภา อบต.แตล http://www.tambontael.com/index.php?mo=3&art=42362871 Tue, 21 Jun 2022 07:46:15 +0700 ประกาศจัดตั้ง อบต. http://www.tambontael.com/index.php?mo=3&art=42362869 Wed, 12 Aug 2020 12:04:36 +0700 ฐานข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่นตำบลแตล http://www.tambontael.com/index.php?mo=3&art=42362866 Tue, 11 Aug 2020 19:14:58 +0700 การรับฟังความคิดเห็นของประชาชน http://www.tambontael.com/index.php?mo=3&art=42362862 Sat, 18 Jun 2022 13:39:56 +0700 แผนภูมิแสดงขั้นตอนและระยะเวลาดำเนินการในการให้บริการประชาชน http://www.tambontael.com/index.php?mo=3&art=42362857 Mon, 13 Feb 2023 08:50:47 +0700 ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลแตล http://www.tambontael.com/index.php?mo=3&art=42362446 Thu, 21 Apr 2022 14:32:51 +0700 ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ปี พ.ศ. 2562 http://www.tambontael.com/index.php?mo=3&art=42362309 Mon, 13 Feb 2023 09:06:00 +0700 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต http://www.tambontael.com/index.php?mo=3&art=42362271 Mon, 27 Feb 2023 14:24:06 +0700 คู่มือปฏิบัติงานเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ http://www.tambontael.com/index.php?mo=3&art=42362270 Fri, 24 Feb 2023 11:28:38 +0700 แผนภูมิโครงสร้างอัตรกำลัง อบต.แตล http://www.tambontael.com/index.php?mo=3&art=42362258 Mon, 26 Apr 2021 11:49:39 +0700 คู่มือประชาชน http://www.tambontael.com/index.php?mo=3&art=42362198 Fri, 24 Feb 2023 13:22:14 +0700 ประกาศแบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภ.ด.ส.3 http://www.tambontael.com/index.php?mo=3&art=42362091 Fri, 29 May 2020 18:07:29 +0700 รายชื่อที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ตรม พรบ.ภาษีที่ดินและสิงปลุกสร้าง พ.ศ. 2562 http://www.tambontael.com/index.php?mo=3&art=42362090 Fri, 29 May 2020 18:10:28 +0700 ความพึงพอใจผู้มาบริการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบที่ 1 http://www.tambontael.com/index.php?mo=3&art=42359817 Tue, 21 Apr 2020 14:18:42 +0700 การติดตามและประเมินผลแผน ฯ อบต. http://www.tambontael.com/index.php?mo=3&art=42359753 Tue, 07 Feb 2023 09:46:37 +0700 แผนการดำเนินงาน อบต. http://www.tambontael.com/index.php?mo=3&art=42359752 Tue, 07 Feb 2023 09:44:19 +0700 แผนพัฒนาท้องถิ่น อบต. http://www.tambontael.com/index.php?mo=3&art=42359751 Wed, 01 Mar 2023 13:50:47 +0700 แผนการดำเนินงาน-ประจำปีงบประมาณ-พ.ศ.2563-เพิ่มเติมครั้งที่-1 http://www.tambontael.com/index.php?mo=3&art=42359700 Fri, 17 Apr 2020 09:29:26 +0700 แผ่นพับการให้ความรู้เกียวกับการทำผ้าไหมหางกระรอก http://www.tambontael.com/index.php?mo=3&art=42356215 Wed, 10 Jul 2019 09:50:16 +0700 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี http://www.tambontael.com/index.php?mo=3&art=42355995 Thu, 23 Feb 2023 16:22:26 +0700 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล http://www.tambontael.com/index.php?mo=3&art=42355994 Mon, 24 Jun 2019 11:16:09 +0700 การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล http://www.tambontael.com/index.php?mo=3&art=42355993 Thu, 23 Feb 2023 16:19:50 +0700 นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล http://www.tambontael.com/index.php?mo=3&art=42355992 Wed, 12 May 2021 15:12:21 +0700