iRss by iGetWeb http://www.igetweb.com/ รายงานผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินการหน่วยงานของภาครัฐ (ITA) ประจำปีงบประมาณ 2566 http://www.tambontael.com/index.php?mo=3&art=42373249 Tue, 11 Jun 2024 08:47:20 +0700 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (รายเดือน) http://www.tambontael.com/index.php?mo=3&art=42373109 Wed, 17 Apr 2024 13:58:08 +0700 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (รายเดือน) http://www.tambontael.com/index.php?mo=3&art=42373108 Wed, 17 Apr 2024 13:54:16 +0700 คู่มือการปฏบัติงานของเจ้าหน้าที่ http://www.tambontael.com/index.php?mo=3&art=42373099 Wed, 10 Apr 2024 15:18:32 +0700 คู่มือการดำเนินการเรื่องร้องเรียนการทุจริตของเจ้าหน้าที่ http://www.tambontael.com/index.php?mo=3&art=42373036 Wed, 03 Apr 2024 16:11:54 +0700 ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา http://www.tambontael.com/index.php?mo=3&art=42368990 Thu, 15 Feb 2024 11:35:13 +0700 การลดใช้พลังงานในภาครัฐ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 http://www.tambontael.com/index.php?mo=3&art=42368487 Thu, 29 Jun 2023 15:57:19 +0700 การลดใช้พลังงานในภาครัฐ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 http://www.tambontael.com/index.php?mo=3&art=42368486 Wed, 19 Jun 2024 15:09:06 +0700 ข้อร้องทุกข์ /ร้องเรียน http://www.tambontael.com/index.php?mo=3&art=42368485 Thu, 11 Jan 2024 09:02:27 +0700 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 http://www.tambontael.com/index.php?mo=3&art=42368262 Wed, 17 Jan 2024 10:00:16 +0700 ความเสี่ยงการทุจริต http://www.tambontael.com/index.php?mo=3&art=42368258 Wed, 17 Apr 2024 14:10:31 +0700 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 http://www.tambontael.com/index.php?mo=3&art=42368254 Mon, 13 Nov 2023 16:31:58 +0700 หน่วยตรวจสอบภายใน http://www.tambontael.com/index.php?mo=3&art=42368125 Fri, 24 Feb 2023 12:52:57 +0700 ปลัด อบต. / รองปลัด http://www.tambontael.com/index.php?mo=3&art=42368124 Fri, 24 Feb 2023 12:50:20 +0700 สมาชิก อบต.แตล http://www.tambontael.com/index.php?mo=3&art=42368122 Thu, 23 Feb 2023 14:42:03 +0700 คณะผู้บริหาร http://www.tambontael.com/index.php?mo=3&art=42367966 Wed, 21 Dec 2022 10:45:59 +0700 ลานกีฬาตำบลแตล http://www.tambontael.com/index.php?mo=3&art=42367085 Mon, 20 Jun 2022 15:17:07 +0700 คำสั่ง อบต.แแตล http://www.tambontael.com/index.php?mo=3&art=42367084 Wed, 05 Jul 2023 11:29:58 +0700 บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพคนพิการ http://www.tambontael.com/index.php?mo=3&art=42367069 Sun, 19 Jun 2022 13:34:38 +0700 บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ http://www.tambontael.com/index.php?mo=3&art=42367068 Thu, 29 Jun 2023 12:56:35 +0700 การลดใช้พลังงานในภาครัฐ ประจำปี 2564 http://www.tambontael.com/index.php?mo=3&art=42367066 Sun, 19 Jun 2022 07:40:40 +0700 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 http://www.tambontael.com/index.php?mo=3&art=42367063 Mon, 27 Feb 2023 15:23:23 +0700 ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2564 http://www.tambontael.com/index.php?mo=3&art=42367062 Sat, 18 Jun 2022 14:28:17 +0700 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 http://www.tambontael.com/index.php?mo=3&art=42367061 Fri, 15 Sep 2023 06:31:07 +0700 ประจำปีงบประมาณ 2565 (รอบที่ 1 ต.ค. 64- มี.ค. 65) http://www.tambontael.com/index.php?mo=3&art=42366816 Tue, 26 Apr 2022 18:47:06 +0700 ประจำปีงบประมาณ 2564 (รอบที่ 2 เม.ย.64- ก.ย. 64) http://www.tambontael.com/index.php?mo=3&art=42366815 Tue, 26 Apr 2022 16:03:44 +0700 แผนผังแสดงโครงสร้าง อบต.แตล http://www.tambontael.com/index.php?mo=3&art=42366806 Thu, 04 Apr 2024 13:00:08 +0700 ประกาศ เรื่องเจตจำนงค์ในการบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต มีคุณธรรมโปร่งใสสามารถตรวจสอบได้ http://www.tambontael.com/index.php?mo=3&art=42366336 Tue, 25 Jan 2022 14:48:44 +0700 ประกาศ การกำหนดเกณฑ์การใช้สิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิงของราชการ http://www.tambontael.com/index.php?mo=3&art=42365322 Wed, 11 Oct 2023 17:09:30 +0700 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 http://www.tambontael.com/index.php?mo=3&art=42364724 Mon, 20 Jun 2022 14:15:25 +0700 ประจำปีงบประมาณ 2562 http://www.tambontael.com/index.php?mo=3&art=42364549 Fri, 14 May 2021 11:46:08 +0700 ประจำปีงบประมาณ 2563 http://www.tambontael.com/index.php?mo=3&art=42364548 Fri, 14 May 2021 11:41:37 +0700 รายงานการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี พ.ศ. 2564 ในรอบ 6 เดือน http://www.tambontael.com/index.php?mo=3&art=42364547 Fri, 14 May 2021 11:28:15 +0700 ประกาศเจตจำนงในการบริหารงานด้วยความซื้อสัตย์สุจริต มีคุณธรรม โปร่งใสสามารถตรวจสอบได้ ของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลแตล http://www.tambontael.com/index.php?mo=3&art=42364546 Thu, 21 Apr 2022 14:15:47 +0700 ความพึงพอใจผู้มารับบริการประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบที่ 2 (เมษายนพ.ศ. 2563- ตุลาคม พ.ศ. 2563) http://www.tambontael.com/index.php?mo=3&art=42364545 Fri, 14 May 2021 09:01:44 +0700 ประจำปีงบประมาณ 2564 (รอบที่ 1 ต.ค. 63- มี.ค. 64) http://www.tambontael.com/index.php?mo=3&art=42364535 Mon, 18 Apr 2022 19:44:47 +0700 ประกาศกำหนดสมัยประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแตล สมัยสามัญ ประจำปี พ.ศ.2562 และสมัยประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2563 http://www.tambontael.com/index.php?mo=3&art=42362901 Sun, 16 Aug 2020 12:36:10 +0700 การมอบอำนาจของนายก อบต. http://www.tambontael.com/index.php?mo=3&art=42362873 Sun, 08 Aug 2021 14:06:08 +0700 ความพึงพอใจผู้มารับบริการ ประจำปีงบประมาณ 2562 http://www.tambontael.com/index.php?mo=3&art=42362872 Wed, 12 Aug 2020 13:05:33 +0700 งานกิจการสภา อบต.แตล http://www.tambontael.com/index.php?mo=3&art=42362871 Mon, 24 Jun 2024 14:40:36 +0700 ประกาศจัดตั้ง อบต. http://www.tambontael.com/index.php?mo=3&art=42362869 Wed, 12 Aug 2020 12:04:36 +0700 ฐานข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่นตำบลแตล http://www.tambontael.com/index.php?mo=3&art=42362866 Tue, 11 Aug 2020 19:14:58 +0700 การรับฟังความคิดเห็นของประชาชน http://www.tambontael.com/index.php?mo=3&art=42362862 Sat, 18 Jun 2022 13:39:56 +0700 แผนภูมิแสดงขั้นตอนและระยะเวลาดำเนินการในการให้บริการประชาชน http://www.tambontael.com/index.php?mo=3&art=42362857 Mon, 13 Feb 2023 08:50:47 +0700 ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลแตล http://www.tambontael.com/index.php?mo=3&art=42362446 Thu, 28 Sep 2023 10:11:47 +0700 ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ปี พ.ศ. 2562 http://www.tambontael.com/index.php?mo=3&art=42362309 Mon, 13 Feb 2023 09:06:00 +0700 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต http://www.tambontael.com/index.php?mo=3&art=42362271 Wed, 10 Apr 2024 15:11:11 +0700 คู่มือปฏิบัติงานเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ http://www.tambontael.com/index.php?mo=3&art=42362270 Tue, 18 Apr 2023 15:04:32 +0700 แผนภูมิโครงสร้างอัตรกำลัง อบต.แตล http://www.tambontael.com/index.php?mo=3&art=42362258 Thu, 04 Apr 2024 11:18:47 +0700 คู่มือประชาชน http://www.tambontael.com/index.php?mo=3&art=42362198 Fri, 24 Feb 2023 13:22:14 +0700