iRss by iGetWeb http://www.igetweb.com/ ประจำปีงบประมาณ 2562 http://www.tambontael.com/index.php?mo=3&art=42364549 Fri, 14 May 2021 11:46:08 +0700 ประจำปีงบประมาณ 2563 http://www.tambontael.com/index.php?mo=3&art=42364548 Fri, 14 May 2021 11:41:37 +0700 รายงานการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี พ.ศ. 2564 ในรอบ 6 เดือน http://www.tambontael.com/index.php?mo=3&art=42364547 Fri, 14 May 2021 11:28:15 +0700 ประกาศเจตจำนงในการบริหารงานด้วยความซื้อสัตย์สุจริต มีคุณธรรม โปร่งใสสามารถตรวจสอบได้ ของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลแตล http://www.tambontael.com/index.php?mo=3&art=42364546 Fri, 14 May 2021 11:04:57 +0700 ความพึงพอใจผู้มารับบริการประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบที่ 2 (เมษายนพ.ศ. 2563- ตุลาคม พ.ศ. 2563) http://www.tambontael.com/index.php?mo=3&art=42364545 Fri, 14 May 2021 09:01:44 +0700 ปีงบประมาณ 2564 (รอบที่ 1 ต.ค. 63- มี.ค. 64) http://www.tambontael.com/index.php?mo=3&art=42364535 Thu, 13 May 2021 13:41:31 +0700 ประกาศกำหนดสมัยประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแตล สมัยสามัญ ประจำปี พ.ศ.2562 และสมัยประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2563 http://www.tambontael.com/index.php?mo=3&art=42362901 Sun, 16 Aug 2020 12:36:10 +0700 การมอบอำนาจของนายก อบต. http://www.tambontael.com/index.php?mo=3&art=42362873 Wed, 12 Aug 2020 16:39:25 +0700 ความพึงพอใจผู้มารับบริการ ประจำปีงบประมาณ 2562 http://www.tambontael.com/index.php?mo=3&art=42362872 Wed, 12 Aug 2020 13:05:33 +0700 รายงานประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแตล http://www.tambontael.com/index.php?mo=3&art=42362871 Wed, 12 Aug 2020 12:55:21 +0700 ประกาศจัดตั้ง อบต. http://www.tambontael.com/index.php?mo=3&art=42362869 Wed, 12 Aug 2020 12:04:36 +0700 ฐานข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่นตำบลแตล http://www.tambontael.com/index.php?mo=3&art=42362866 Tue, 11 Aug 2020 19:14:58 +0700 การรับฟังความคิดเห็นของประชาชนจาก Call Center / ตู้รับฟังความคิดเห็น ประจำปีงบประมาณ 2562 http://www.tambontael.com/index.php?mo=3&art=42362862 Tue, 11 Aug 2020 15:35:07 +0700 แผนภูมิแสดงขั้นตอนและระยะเวลาดำเนินการในการให้บริการประชาชน http://www.tambontael.com/index.php?mo=3&art=42362857 Tue, 11 Aug 2020 11:16:30 +0700 ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลแตล http://www.tambontael.com/index.php?mo=3&art=42362446 Wed, 21 Oct 2020 20:42:09 +0700 ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ปี พ.ศ. 2562 http://www.tambontael.com/index.php?mo=3&art=42362309 Wed, 17 Jun 2020 09:09:34 +0700 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี( พ.ศ. 2561 http://www.tambontael.com/index.php?mo=3&art=42362271 Fri, 14 May 2021 15:09:34 +0700 คู่มือปฏิบัติงานเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ http://www.tambontael.com/index.php?mo=3&art=42362270 Tue, 27 Apr 2021 11:32:01 +0700 แผนภูมิโครงสร้างอัตรกำลัง อบต.แตล http://www.tambontael.com/index.php?mo=3&art=42362258 Mon, 26 Apr 2021 11:49:39 +0700 คู่มือประชาชน http://www.tambontael.com/index.php?mo=3&art=42362198 Wed, 10 Jun 2020 16:20:41 +0700 ประกาศแบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภ.ด.ส.3 http://www.tambontael.com/index.php?mo=3&art=42362091 Fri, 29 May 2020 18:07:29 +0700 รายชื่อที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ตรม พรบ.ภาษีที่ดินและสิงปลุกสร้าง พ.ศ. 2562 http://www.tambontael.com/index.php?mo=3&art=42362090 Fri, 29 May 2020 18:10:28 +0700 ความพึงพอใจผู้มาบริการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบที่ 1 http://www.tambontael.com/index.php?mo=3&art=42359817 Tue, 21 Apr 2020 14:18:42 +0700 การติดตามและประเมินผลแผน ฯ อบต. http://www.tambontael.com/index.php?mo=3&art=42359753 Tue, 03 Nov 2020 09:46:08 +0700 แผนการดำเนินงาน อบต. http://www.tambontael.com/index.php?mo=3&art=42359752 Tue, 03 Nov 2020 09:49:11 +0700 แผนพัฒนาท้องถิ่น อบต. http://www.tambontael.com/index.php?mo=3&art=42359751 Mon, 17 Aug 2020 15:46:57 +0700 แผนการดำเนินงาน-ประจำปีงบประมาณ-พ.ศ.2563-เพิ่มเติมครั้งที่-1 http://www.tambontael.com/index.php?mo=3&art=42359700 Fri, 17 Apr 2020 09:29:26 +0700 แผ่นพับการให้ความรู้เกียวกับการทำผ้าไหมหางกระรอก http://www.tambontael.com/index.php?mo=3&art=42356215 Wed, 10 Jul 2019 09:50:16 +0700 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี http://www.tambontael.com/index.php?mo=3&art=42355995 Thu, 13 May 2021 09:20:32 +0700 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล http://www.tambontael.com/index.php?mo=3&art=42355994 Mon, 24 Jun 2019 11:16:09 +0700 การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล http://www.tambontael.com/index.php?mo=3&art=42355993 Wed, 12 May 2021 15:28:11 +0700 นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล http://www.tambontael.com/index.php?mo=3&art=42355992 Wed, 12 May 2021 15:12:21 +0700 รายงานติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ครั้งที่1เดือนเมษายน 2561 ( ตุลาคม 2560 - มีนาคม 2561 ) http://www.tambontael.com/index.php?mo=3&art=42352481 Thu, 15 Nov 2018 15:30:04 +0700 รายงานติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ครั้งที่ 2 เดือนตุลาคม 2561 ( เมษายน 2561 - กันยายน 2561 ) http://www.tambontael.com/index.php?mo=3&art=42352480 Thu, 15 Nov 2018 15:19:18 +0700 http://www.tambontael.com/index.php?mo=3&art=42352458 Wed, 30 Nov -001 00:00:00 +0642 ระเบียบปฏิบัติอื่น ๆ http://www.tambontael.com/index.php?mo=3&art=42352456 Thu, 15 Nov 2018 09:59:46 +0700 พระราชบัญญัติ ต่าง ๆ http://www.tambontael.com/index.php?mo=3&art=42352455 Thu, 15 Nov 2018 09:56:01 +0700 วิสัยทัศน์ (Vision)ในการพัฒนาตำบลแตล http://www.tambontael.com/index.php?mo=3&art=42351370 Thu, 15 Nov 2018 09:28:59 +0700 สมัยประชุมสภาสมัยสามัญ ประจำปี พ.ศ.2560 http://www.tambontael.com/index.php?mo=3&art=42348975 Wed, 20 Jun 2018 16:11:55 +0700 การขอใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหารพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร http://www.tambontael.com/index.php?mo=3&art=42348682 Mon, 04 Jun 2018 10:33:47 +0700 ประกาศใช้คู่มือสำหรับประชาชนตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวก ในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558 http://www.tambontael.com/index.php?mo=3&art=42348681 Mon, 04 Jun 2018 10:28:03 +0700 ขออนุมัติเผยแพร่บนเว็บไซด์ขององค์การบริหารส่วนตำบลแตล http://www.tambontael.com/index.php?mo=3&art=42348504 Thu, 24 May 2018 19:22:50 +0700 ประกาศใช้คู่มือการพัฒนาส่งเสริมการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน และคู่มือแนวทางการตรวจสอบการจัดซื้อจัดจ้าง http://www.tambontael.com/index.php?mo=3&art=42348501 Thu, 24 May 2018 16:41:37 +0700 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา , การพิจารณาและขออนุมัติสั่งซื้อสั่งจ้าง http://www.tambontael.com/index.php?mo=3&art=42346332 Wed, 21 Mar 2018 12:05:21 +0700 ตาราง ปปช.01 http://www.tambontael.com/index.php?mo=3&art=42346302 Tue, 04 Sep 2018 11:12:46 +0700 รายงานการประชุม ประจำปี 2558 http://www.tambontael.com/index.php?mo=3&art=42295029 Wed, 22 Jun 2016 07:49:32 +0700 ศูนย์บริการรับเรื่องราวร้องเรียน http://www.tambontael.com/index.php?mo=3&art=42256847 Mon, 04 Jun 2018 10:31:20 +0700 คู่มือการขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุ ,พิการ ,ผู้ป่วยเอดส์ http://www.tambontael.com/index.php?mo=3&art=42256842 Thu, 11 Jun 2020 15:22:58 +0700 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง 57 - 58 http://www.tambontael.com/index.php?mo=3&art=42256238 Fri, 25 Sep 2015 11:16:56 +0700 ตารางแสดงผลตรวจสอบการประกาศ ปีงบ 57-58 http://www.tambontael.com/index.php?mo=3&art=42256237 Fri, 25 Sep 2015 11:14:23 +0700