สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com

ส่วนการคลัง

ส่วนการคลัง

 

นางพัทธิยา   ทองคำ
หัวหน้าส่วนการคลัง

 

 

 

 

นางสาวนิศารัตน์   แก้วหล้า
นักวิชาการเงินและบัญชี
(ว่าง)
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
(ว่าง)
เจ้าหน้าที่พัสดุ

 

 

นายเรื่องฤิทธิ์    ควรสมาคม
ลูกจ้างประจำ
นางสาวธาราวรรณ   สีดา 
ผู้ช่วยเจ้าหน้่าที่่จัดเก็บรายได้
นางสาวจันทนี  สามีราย
จ้างเหมาบริการ

 

view