สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com

การติดตามและประเมินผลแผน ฯ อบต.

- รายงานติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ครั้งที่1เดือนเมษายน 2561 ( ตุลาคม 2560 - มีนาคม 2561 )

- รายงานติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ครั้งที่ 2 เดือนตุลาคม 2561 ( เมษายน 2561 - กันยายน 2561 )

- รายงานติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (เดือน ต.ค. 61- ก.ย. 62)

- การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลแตล  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

- รายงานติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

- ประกาศ เรื่อง รายงานติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

- รายงานผลการดำเนินงาน รอบ 6 เดือน ประจำปีงบปีงบประมาณ 2565 ( เดือน ตุลาคม 2564 - มีนาคม 2565)

- รายงาานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลแตล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

- รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  ระหว่างเดือนตุลาคม 2565-มีนาคม 2566

- รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้อง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

- รายงานผลการดำเนินงาน (รอบ 6 เดือน)ประจำปี 2567


view