สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com

ส่วนการโยธา อบต.

ส่วนการโยธา อบต. ส่วนโยธา มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับการสำรวจออกแบบการจัดทำข้อมูลทางด้านวิศวกรรมการจัดเก็บและทดสอบคุณภาพวัสดุง......

อ่านต่อ

ส่วนการศึกษา อบต.

ส่วนการศึกษา อบต. ส่วนการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมมีภาระหน้าที่เกี่ยวกับงานจัดการศึกษา ส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและ......

อ่านต่อ

ส่วนการคลัง อบต.

วนการคลัง อบต. อำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบของส่วนการคลัง ส่วนการคลัง มีภาระหน้าที่เกี่ยวกับการจัดทำบัญชีและทะเบียนรับจ่ายเงิน......

อ่านต่อ

สำนักงานปลัด อบต.

สำนักงานปลัด อบต. หน้าที่ของสำนักงานปลัด อบต.งานบริหารทั่วไป- งานสารบรรณ- งานอำนวยการและข้อมูลข่าวสาร- งานบริหารงานบุคคล- งาน......

อ่านต่อ
view