สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com

การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

-  ประกาศแผนอัตรากำลัง 3 ปี  (ประจำปี งบประมาณ 2561-2563) ฉบับปรับปรุงโครงสร้าง (ฉบับที่ 1) พ.ศ. 2563
- ระบบตำแหน่งสายงาน ฯ แนบท้าย
- แนบท้ายประกาศโครงร้างใหม่-อบต.แตล
- ประกาศการกำหนดโครงสร้างส่วนราชการและระดับตำแหน่งของ อบต.แตล
แผนอัตรากำลัง  3   ปี

องค์การบริหารส่วนตำบลแตล  อำเภอศีขรภูมิ  จังหวัดสุรินทร์

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561-2563

*****************************

 

1. หลักการและเหตุผล

                   1.1 คณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตำบล (ก.กลาง) ได้มีประกาศคณะกรรมการกลางข้าราชการหรือพนักงานส่วนตำบล เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการจัดทำมาตรฐานกำหนดตำแหน่งข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2558  ลงวันที่  27 พฤศจิกายน  2558  และเรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับโครงสร้างส่วนราชการและระดับตำแหน่งขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2558 จึงต้องมีการกำหนดอัตรากำลังในรายการต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง

                   ๑.2 ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตำบล  เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตราตำแหน่ง กำหนดให้คณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดสุรินทร์  กำหนดตำแหน่งข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ว่าจะมีตำแหน่งใด ระดับใด อยู่ในส่วนราชการใด จำนวนเท่าใด ให้คำนึงถึงภาระหน้าที่ความรับผิดชอบ ลักษณะงานที่ต้องปฏิบัติ ความยาก ปริมาณและคุณภาพของงาน ตลอดจนทั้งภาระค่าใช้จ่ายขององค์การบริหารส่วนตำบล ที่จะต้องจ่ายในด้านบุคคล โดยให้องค์การบริหารส่วนตำบล จัดทำแผนอัตรากำลังของข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น เพื่อใช้ในการกำหนดตำแหน่งโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดสุรินทร์ ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ และวิธีการที่คณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตำบลกำหนด

                    ๑.3 คณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตำบล ได้มีมติเห็นชอบประกาศการกำหนดตำแหน่งข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น โดยกำหนดแนวทางให้องค์การบริหารส่วนตำบล  จัดทำแผนอัตรากำลังขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อเป็นกรอบในการกำหนดตำแหน่งและการใช้ตำแหน่งข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น โดยเสนอให้คณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดสุรินทร์  พิจารณาให้ความเห็นชอบ โดยกำหนดให้องค์การบริหารส่วนตำบล  แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแผนอัตรากำลัง วิเคราะห์อำนาจหน้าที่และภารกิจขององค์การบริหารส่วนตำบล  วิเคราะห์ความต้องการกำลังคน วิเคราะห์การวางแผนการใช้กำลังคน จัดทำกรอบอัตรากำลัง และกำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไข ในการกำหนดตำแหน่งข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี

                   1.4 จากหลักการและเหตุผลดังกล่าว องค์การบริหารส่วนตำบลแตล   จึงได้จัดทำแผนอัตรากำลัง 3 ปี สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2561-2563  ขึ้น

  

2.  วัตถุประสงค์

          2.  วัตถุประสงค์

                   2.1 พื่อให้องค์การบริหารส่วนตำบลแตลมีโครงสร้างการแบ่งงานและระบบงาน ที่เหมาะสมไม่ซ้ำซ้อน

                   2.2 เพื่อให้องค์การบริหารส่วนตำบลแตล มีการกำหนดตำแหน่งการจัดอัตรากำลังโครง สร้างให้เหมาะสมกับอำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบล ตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล  พ.ศ.2537  และตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542

                   2.3 เพื่อให้คณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดสุรินทร์ ตรวจสอบการกำหนดตำแหน่งและการใช้ตำแหน่งพนักงานส่วนตำบลให้เหมาะสม

                   2.4 เพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินการวางแผนการใช้อัตรากำลังการพัฒนาบุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบลแตล ให้เหมาะสม

                   2.5 เพื่อให้องค์การบริหารส่วนตำบลแตล มีการวางแผนอัตรากำลังการจัดสรรงบประมาณและบรรจุแต่งตั้งพนักงานส่วนตำบลเพื่อให้การบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตำบลเกิดประโยชน์ต่อประชาชน  เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจตามอำนาจหน้าที่ มีประสิทธิภาพ มีความคุ้มค่า  สามารถลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน  และมีการลดภารกิจและยุบเลิกหน่วยงานที่ไม่จำเป็น การปฏิบัติภารกิจสามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนได้เป็นอย่างดี

                     2.6 เพื่อให้องค์การบริหารส่วนตำบลแตล สามารถควบคุมภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริหาร งานบุคคลให้เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด

 

3.  กรอบแนวคิดในการจัดทำแผนอัตรากำลัง  3  ปี

                   คณะกรรมการจัดทำแผนอัตรากำลังขององค์การบริหารส่วนตำบลแตล  ซึ่งประกอบด้วย นายกองค์การบริหารองค์การบริหารส่วนตำบลแตล เป็นประธาน  ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแตล  และหัวหน้าส่วนราชการ  เป็นกรรมการ  และนักทรัพยากรบุคคล  เป็นเลขานุการ   เห็นสมควรให้จัดทำแผนอัตรากำลัง 3 ปี  โดยให้มีขอบเขตเนื้อหาครอบคลุมในเรื่องต่าง ๆ  ดังต่อไปนี้

                   3.1 วิเคราะห์ภารกิจ อำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลแตล  ตามกฎหมายจัดตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แต่ละประเภท และตามพระราชบัญญัติแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 ตลอดจนกฎหมายอื่นให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  แผนพัฒนาจังหวัด  แผนพัฒนาอำเภอ  แผนพัฒนาตำบล  นโยบายของรัฐบาล มติคณะรัฐมนตรี  นโยบายผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  และสภาพปัญหาขององค์การบริหารส่วนตำบลแตล   เพื่อให้การดำเนินการขององค์กาบริหารส่วนตำบลแตล  บรรลุผลตามพันธกิจที่ตั้งไว้  จำเป็นต้องจัดสรรอัตรากำลัง  ตามหน่วยงานต่างๆ  ให้เหมาะสมกับเป้าหมายการดำเนินการ  โดยมุมมองนี้เป็นการพิจารณาว่า  งานปัจจุบันที่ดำเนินการอยู่นั้นครบถ้วนและตรงตามภารกิจหรือไม่  อย่างไร  หากงานที่ทำอยู่ในปัจจุบันไม่ตรงกับภารกิจในอนาคตก็ต้องมีการวางแผนกรอบอัตรากำลังให้ปรับเปลี่ยนไปตามทิศทางในอนาคต  รวมถึงหากงานในปัจจุบันบางส่วนไม่ต้องดำเนินการแล้ว  อาจทำให้การจัดสรรกำลังคนของบางส่วนราชการเปลี่ยนแปลงไป  ทั้งนี้  เพื่อให้เกิดการเตรียมความพร้อมในเรื่องกำลังคนให้รองรับสถานการณ์ในอนาคต

                   3.2 กำหนดโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการภายในและการจัดระบบงาน เพื่อรองรับ

ภารกิจตามอำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบ ให้สามารถแก้ปัญหาของจังหวัดสุรินทร์  ได้อย่างมีประสิทธิภาพและตอบสนองความต้องการของประชาชน

                    3.3 การวิเคราะห์ต้นทุนค่าใช้จ่ายของกลังคน : Supply  pressure  เป็นการนำประเด็นค่าใช้จ่ายบุคลากรเข้ามาร่วมในการพิจารณา  เพื่อการจัดการทรัพยากรบุคคลที่มีอยู่เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด  กำหนดตำแหน่งในสายงานต่างๆ  จำนวนตำแหน่ง  และระดับตำแหน่ง  ให้เหมาะสมกับภาระหน้าที่  ความรับผิดชอบ  ปริมาณงาน  และคุณภาพของงาน  รวมทั้งสร้างความก้าวหน้าในสายอาชีพของกลุ่มงานต่างๆ  โดยในส่วนนี้จะคำนึงถึง

                             3.3.1  การจัดระดับชั้นงานที่เหมาะสม  ในพิจารณาถึงต้นทุนต่อการกำหนดระดับชั้นงานในแต่ประเภท  เพื่อให้การกำหนดตำแหน่งและการปรับระดับชั้นงานเป็นไปอย่างประหยัดและมีประสิทธิภาพสูงสุด

                             3.3.2  การจัดสรรประเภทของบุคลากรส่วนท้องถิ่น (พนักงานส่วนท้องถิ่น  ข้าราชการครู  บุคลากรทางการศึกษา ลูกจ้างประจำ  และพนักงานจ้าง)  โดยหลักการแล้ว  การจัดประเภทลักษณะงานผิดจะมีผลกระทบต่อประสิทธิภาพ  และต้นทุนในการทำงานขององค์กร  ดังนั้น  ในการกำหนดอัตรากำลังข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นในแต่ละส่วนราชการจะต้องมีการพิจารณาว่าตำแหน่งที่กำหนดในปัจจุบันมีความเหมาะสมหรือไม่หรือควรเปลี่ยนลักษณะการกำหนดตำแหน่งเพื่อให้การทำงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น  โดยภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลต้องไม่เกินร้อยละสี่สิบของงบประมาณรายจ่ายตามมาตรา  35  แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. 2542

                   3.4  การวิเคราะห์กระบวนการและเวลาที่ใช้ในการปฏิบัติงาน  เป็นการนำข้อมูลเวลาที่ใช้ในการปฏิบัติงานตามกระบวนการจริง (Work  process)  ในอดีต  เพื่อวิเคราะห์ปริมาณงานต่อบุคคลจริง  โดยสมมติฐานที่ว่า  งานใดที่ต้องมีกระบวนการและเวลาที่ใช้มากกว่าโดยเปรียบเทียบย่อมต้องใช้อัตรากำลังคนมากกว่า  อย่างไรก็ดีในภาคราชการส่วนท้องถิ่นนั้นงานบางลักษณะ  เช่น  งานกำหนดนโยบาย  งานมาตรฐาน  งานเทคนิคด้านช่าง  หรืองานบริหารบางประเภทไม่สามารถกำหนดเวลามาตรฐานได้  ดังนั้น  การคำนวณเวลาที่ใช้ในกรณีของภาคราชการส่วนท้องถิ่นนั้นจึงทำได้เพียงเป็นข้อมูลเปรียบเทียบ  (Relative  Informatio)  มากกว่าจะเป็นข้อมูลที่ใช้ในการกำหนดคำนวณอัตรากำลังต่อหน่วยงานจริงเหมือนในภาคเอกชน  นอกจากนั้นก่อนจะคำนวณเวลาที่ใช้ในการปฏิบัติงานแต่ละส่วนราชการจะต้องพิจารณาปริมาณงาน ลักษณะงานที่ปฏิบัติว่ามีความสอดคล้องกับภารกิจของหน่วยงานหรือไม่  เพราะในบางครั้งอาจเป็นไปได้ว่างานที่ปฏิบัติอยู่ในปัจจุบันมีลักษณะเป็นงานโครงการพิเศษ  หรืองานของหน่วยงานอื่น  ก็มีความจำเป็นต้องมาใช้ประกอบการพิจารณาด้วย

                   3.5  การวิเคราะห์ผลงานที่ผ่านมาเพื่อประกอบการกำหนดกรอบอัตรากำลังเป็นการนำผลลัพธ์ที่พึงประสงค์ของแต่ละส่วนราชการและพันธกิจขององค์กรมายึดโยงกับจำนวนกรอบอัตรากำลังที่ต้องใช้สำหรับการสร้างผลลัพธ์ที่พึงประสงค์ให้ได้ตามเป้าหมาย  โดยสมมติฐานที่ว่า  หากผลงานที่ผ่านมาเปรียบเทียบกับผลงานในปัจจุบันและในอนาคตมีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญ  อาจต้องมีการพิจารณาแนวทางในการกำหนด/เกลี่ยอัตรากำลังใหม่  เพื่อให้เกิดการทำงานที่มีประสิทธิภาพและสนับสนุนการทำงานตามภารกิจของส่วนราชการและองค์กรอย่างสูงสุด


- การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

view