สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com

การขอใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหารพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร

คู่มือสำหรับประชาชน : การขอใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร พื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร หน่วยงานที่รับผิดชอบ : องค์การบริหารส่ว......

อ่านต่อ

ศูนย์บริการรับเรื่องราวร้องเรียน

คำนำ ตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2546 มาตรา 69/1 และประกอบกับมาตรา 52 และ......

อ่านต่อ

คู่มือการขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุ ,พิการ ,ผู้ป่วยเอดส์ และ คู่มือการลงทะเบียนขอรับสิทธิรับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด

- คู่มือผู้พิการ - คู่มือผู้สูงอายุ - คู่มือผู้ป่วยเอดส์ - คู่มือการลงทะเบียนขอรับสิทธิรับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด...

อ่านต่อ
view