สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com

แผนพัฒนาท้องถิ่น อบต.

- แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)

- แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2564) เพิ่มเติม และเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 3 ประจำปีงบประมาณ  2562

- ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เปลี่ยนแปลครั้งที่ 1/2563 ขององค์การบริหารส่วนตำบลแตล

- ประกาศใช้แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  เพิ่มเติมครั้งที่ 2/2563

- แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) ฉบับทบทวน ครั้งที่ 1/2563

- แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) ฉบับทบทวนครั้งที่ 1/2563 แก้ไขครั้งที่ 1/2563

- แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) ฉบับทบทวนครั้งที่ 1/2564 

- แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570)

- แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที 1 -2565

- แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) แก้ไข ครั้งที่ 1/2566 

 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570)เพิ่มเติม (ฉบัที่ 3) พ.ศ. 2566 

- แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570)

view