สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com

การชำระภาษี ต่าง ๆ

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง

ภาษีป้าย

 “เงินภาษีของท่าน  ร่วมพัฒนาท้องถิ่น”

ผู้มีหน้าที่ที่ต้องชำระภาษี  ในเขตพื้นที่ตำบลแตล  ต้องยื่นแบบแสดงรายการเพื่อเสียภาษีต่าง ๆ  และชำระภาษี ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลแตล  โดยมีรายละเอียดในการชำระภาษีต่าง ๆ  ดังนี้

***********************************************

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 

หมายถึง  เทศบาล อบต. กทม. เมืองพัทยา และอปท.อื่นที่มีกฎหมายจัดตั้ง ยกเว้น อบจ. อปท. มีอำนาจจัดเก็บภาษี จากที่ดินและสิ่งปลูกสร้างที่อยู่ในเขต ทรัพย์สินที่ต้องเสียภาษีที่ดิน
(พื้นที่ดิน พื้นที่ที่เป็นภูเขาและพื้นที่มีน้ำ) สิ่งปลูกสร้าง (โรงเรือน อาคาร ตึก หรือสิ่งปลูกสร้างอย่างอื่นที่บุคคลอาจเข้าอยู่อาศัยหรือใช้สอยได้ หรือใช้เป็นที่เก็บสินค้าหรือประกอบการอุตสาหกรรม
หรือพาณิชยกรรม และห้องชุดหรือแพ  ที่ใช้อยู่อาศัยหรือมีไว้เพื่อหาผลประโยชน์ห้องชุด (ห้องชุดที่ได้ออกหนังสือแสดงกรรมสิทธิ์ห้องชุดแล้ว เช่น คอนโด/อาคารชุด) อปท. ภาษีที่จัดเก็บได้ให้
เป็นรายได้ของ อปท. และกำหนดให้ยกเลิกกฎหมายที่เกี่ยวข้องดังนี้ พรบ.ภาษีโรงเรือนและที่ดิน พรบ.ภาษีบำรุงท้องที่               

ผู้มีหน้าที่เสียภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง

ผู้เป็นเจ้าของที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้าง เจ้าของห้องชุด ผู้ครอบครองหรือทำประโยชน์ในที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างอันเป็นทรัพย์สินของรัฐ

แจ้งการประเมินภาษี  ภายในเดือน กุมภาพันธ์

ผู้เสียภาษีชำระภาษี  ภายในเดือน เมษายน

เงินเพิ่ม  ไม่ชำระภาษีภายในเดือน เมษายน (เงินเพิ่มร้อยละ ๑ ต่อเดือน)

เบี้ยปรับ

(1)    ชำระก่อนมีหนังสือแจ้งเตือน เสียเบี้ยปรับร้อยละ ๑๐

(2)    ชำระภาษีภายในกำหนดของหนังสือแจ้งเตือน เสียเบี้ยปรับร้อยละ ๒๐

(3)    ชำระภาษีเกินกำหนดของหนังสือแจ้งเตือน เสียเบี้ยปรับร้อยละ ๔๐

บทลงโทษ  เบี้ยปรับ, เงินเพิ่ม, อายัดทรัพย์สินและขายทอดตลาดระงับการทำนิติกรรมที่ดิน

***********************************************

 

 

 

ภาษีป้าย

ป้าย

หมายความว่า ป้ายแสดงชื่อ ยี่ห้อ หรือเครื่องหมายที่ใช้ในการประกอบการค้าหรือประกอบกิจการอื่นเพื่อหารายได้หรือโฆษณาการค้าหรือกิจการอื่นเพื่อหารายได้ ไม่ว่าจะได้แสดงหรือ
โฆษณาไว้ที่วัตถุใด ๆ ด้วยอักษร ภาพ หรือเครื่องหมายที่เขียน แกะสลัก จารึกหรือทำให้ปรากฏด้วยวิธีอื่น

ผู้มีหน้าที่เสียภาษีป้าย  เจ้าของหรือผู้ครอบครองป้าย

ให้เจ้าของป้ายซึ่งจะต้องเสียภาษีป้าย  ยื่นแบบแสดงรายการภาษี  ภายในเดือนมีนาคมของปี

ผู้เสียภาษีชำระภาษี  ภายใน  15  วัน  นับแต่วันรับแจ้งเดือนการประเมิน

เงินเพิ่ม  ไม่ชำระภาษีภายใน  15  วัน  นับแต่วันรับแจ้งเดือนการประเมิน คิดเงินเพิ่ม 2 % ของภาษีต่อเดือน

เบี้ยปรับ  ไม่มายื่นแบบตามกำหนด ปรับ 5,000 – 50,000 บาท

***********************************************

view