สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com

ระเบียบปฏิบัติอื่น ๆ

1.ระเบียบ กกต.ว่าด้วยการคัดค้านการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่น หรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2546 2.ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการจัดทำแผนการบริหารร......

อ่านต่อ

พระราชบัญญัติ ต่าง ๆ

1.พ.ร.บ.สภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 2.พ.ร.บ.ระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 3.พ.ร.บ.กำหนดแผนและขั้นตอ......

อ่านต่อ
view