สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com

คู่มือการปฏบัติงานของเจ้าหน้าที่

-คู่มือการปฏิบัติงาน การรับยืนยันสิทธิขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ -คู่มือการลงทะเบียนขอรับสิทธิรับเงินอุดหนุนสำหรับเด็กแรกเกิด -คู่มือการปฏิบัติง......

อ่านต่อ

คู่มือการดำเนินการเรื่องร้องเรียนการทุจริตของเจ้าหน้าที่

- คู่มือผู้พิการ - คู่มือผู้สูงอายุ -คู่มือการรับสมัครเด็กเล็กเพื่อเข้าเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลแตล - คู่มือปฏิบัติงานเก......

อ่านต่อ
view