สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com

ประวัติความเป็นมา

              ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย  ลงวันที่  19  มกราคม  2539  เรื่องการจัดตั้งองค์การบริหารส่วนตำบล  โดยที่มาตรา  40  และ  มาตรา  41  แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล  พ.ศ.  2537  บัญญัติให้จัดตั้งองค์การบริหารส่วนตำบลและให้โอนบรรดางบประมาณ  ทรัพย์สิน  สิทธิ  สิทธิเรียกร้อง  หนี้  และเจ้าหน้าที่ของสภาตำบล  ไปเป็นองค์การบริหารส่วนตำบล  โดยยกฐานะจากสภาตำบลแตล  เป็น    องค์การบริหารส่วนตำบลแตล  ตามประกาศราชกิจจานุเบกษา  ฉบับประกาศทั่วไป  เล่ม   113  ตอนที่  9 ง  ลงวันที่  30  มกราคม  2539  ทำให้การจัดตั้งองค์การบริหารส่วนตำบลทั้ง  2,142  แห่ง  จะมีผลใช้บังคับในวันที่  30  มีนาคม  2539

                บ้านแตลเป็นหมู่บ้านหนึ่งที่มีประชาชนอาศัยอยู่หนาแน่นและมีอายุการตั้งหมู่บ้านมานานพร้อมๆกับชาวสุรินทร์ทั่วไปที่เป็น  กูย  พื้นเพดั้งเดิม  ตามประวัติของจังหวัดสุรินทร์ว่าอพยพมาจากแขวงอัตตปือแสนแป  แคว้นจำปาศักดิ์  และแคว้นสาละวิน  ตั้งอยู่ตอนใต้ของประเทศสาธารณรัฐประชาชนลาว  เข้ามาอยู่ในจังหวัดสุรินทร์ตั้งแต่สมัยพระนารายณ์มหาราช  ราว  พ.ศ. 2199-2231  และอพยพตามกันมาเรื่อยๆ  ผ่านจังหวัดอุบลราชธานี  ทางอำเภอโขงเจียม  อำเภอวารินชำราบ  อำเภอเดชอุดม  อำเภอนาจะหลวย  อำเภอน้ำยืน  ผ่านจังหวัดศรีสะเกษ  อำเภออุทมพรพิสัย  อำเภอเมือง  อำเภอกันทรารมย์  อำเภอปรางค์กู่  อำเภอไพรบึง  อำเภอ  ขุขันธ์  อำเภอขุนหาญ  อำเภอกันทราลักษ์  และผ่านจังหวัดสุรินทร์  กระจายอยู่ทุกอำเภอในจังหวัดสุรินทร์  ชาวบ้านแตลก็คงมาพร้อมๆ  กับชาวสุรินทร์ทั่วๆ ไป  และมาตั้งถิ่นฐานที่บ้านแตลแท้ๆ ราวๆ  ประมาณปลายกรุงศรีอยุธยาเป็นราชธานีไทย  ความเกี่ยวเนื่องสมัยต้นๆ  กรุงธนบุรีเป็นราชธานี  ประมาณ  2303-2310  การอพยพไม่ได้ลงมาในคราวเดียวกัน  คงอพยพตามกันมาเป็นระลอกๆ  จากเริ่มแรก  3  หลังคาเรือน  จนกลายเป็นชุมชนใหญ่และอยู่ในเขตการปกครองของอำเภอท่าตูม  ต่อมาปี  2485  ได้อยู่ในเขตการปกครองของอำเภอศีขรภูมิ

view