สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com

ประกาศจัดตั้ง อบต.

- ประกาศจัดตั้ง อบต....

อ่านต่อ

วิสัยทัศน์ (Vision)ในการพัฒนาตำบลแตล

องค์การบริหารส่วนตำบลแตล วิสัยทัศน์ (vision) และพันธกิจ (mission) การพัฒนาท้องถิ่น วิสัยทัศน์ (Vision) วิสัยทัศน์ (Vision) ในการพัฒนาตำ......

อ่านต่อ

ส่วนการโยธา อบต.

ส่วนการโยธา อบต. ส่วนโยธา มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับการสำรวจออกแบบการจัดทำข้อมูลทางด้านวิศวกรรมการจัดเก็บและทดสอบคุณภาพวัสดุง......

อ่านต่อ

ส่วนการศึกษา อบต.

ส่วนการศึกษา อบต. ส่วนการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมมีภาระหน้าที่เกี่ยวกับงานจัดการศึกษา ส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและ......

อ่านต่อ

ส่วนการคลัง อบต.

วนการคลัง อบต. อำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบของส่วนการคลัง ส่วนการคลัง มีภาระหน้าที่เกี่ยวกับการจัดทำบัญชีและทะเบียนรับจ่ายเงิน......

อ่านต่อ

สำนักงานปลัด อบต.

สำนักงานปลัด อบต. หน้าที่ของสำนักงานปลัด อบต.งานบริหารทั่วไป- งานสารบรรณ- งานอำนวยการและข้อมูลข่าวสาร- งานบริหารงานบุคคล- งาน......

อ่านต่อ

ประเภทของ อบต.

ประเภทของ อบต. ปัจจุบันมีการแก้ไขประเภทของ อบต.แบ่งเป็น 3 ขนาด คือ 1.อบต.ขนาดใหญ่ 2.อบต.ขนาดกลาง 3.อบต.ขนาดเล็ก แต่เดิมนั้น อบต.......

อ่านต่อ

อำนาจหน้าที่ตามแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจ

พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองท้องถิ่น พ.ศ. 2542 กำหนดให้ อบต.มีอำนาจและหน้าที่ในการจัดระบบการบริการสาธารณะ เพื่อประโ......

อ่านต่อ

อำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบล

อำนาจหน้าที่ของ อบต. อบต. มีหน้าที่ตามพระราชบัญญัติสภาตำบล และองค์การบริหารส่วน ตำบล พ.ศ. 2537 และ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2542) พัฒนาตำบลท......

อ่านต่อ

อบต.คืออะไร

อบต. คืออะไร - เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับตำบล โดยปกติจะประกอบด้วยหลายหมู่บ้านหลายชุมชนในเขต อบต.นั้น - มีฐานะเป็นนิติบุคคลและเป็นราชกา......

อ่านต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล

องค์การบริหารส่วนตำบลมีชื่อย่อเป็นทางการว่าอบต.มีฐานะเป็นนิติบุคคล และเป็น ราชการบริหารส่วนท้องถิ่นรูปแบบหนึ่ง ซึ่งจัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติสภาตำบ......

อ่านต่อ

ประวัติหมู่บ้าน

ประวัติบ้านแตล หมู่ที่ 1 บ้านแตลเป็นหมู่บ้านที่มีประชากรอาศัยอยู่หนาแน่น และมีอายุของการตั้งหมู่บ้านนานพร้อมๆกับชาวสุรินทร์ทั่วไปที่เป็......

อ่านต่อ

ประวัติความเป็นมา

ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย ลงวันที่ 19 มกราคม 2539 เรื่องการจัดตั้งองค์การบริหารส่วนตำบล โดยที่มาตรา 40 และ มาตรา 41 แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบ......

อ่านต่อ

ขัอมูลทั่วไป

ส่วนที่ 1 สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน 1. ด้านกายภาพ 1.1 ที่ตั้งของหมู่บ้านหรือชุมชนหรือตำบล บ้านแตลเป็นหมู่บ้านหนึ่งที่มีประชาชนอาศัยอยู่หนาแน......

อ่านต่อ

การบริหารพื้นฐาน

การบริการพื้นฐาน 1 การคมนาคม - ถนนคอนกรีตภายในหมู่บ้าน 35 สาย - ถนนลาดยางเชื่อมหมู่บ้าน 6 สาย - ถนนลูกรังเชื่อมหมู่บ้าน 21 สาย - ถนนลงหินคลุก 17 ......

อ่านต่อ

แผนภูมิโครงสร้างอัตรกำลัง อบต.แตล

แผนภูมิโครงสร้างอัตรกำลัง อบต.แตล...

อ่านต่อ

กองช่าง

นางสาวมยุรี ชาวนาผู้อำนวยการกองช่าง นายชัยนันท์ อุส่าห์ดีนายช่างโยธาปฏิบัติงาน นาง......

อ่านต่อ

กองการศึกษา

นายไตรรงค์ มณีคำผู้อำนวยการกองการศึกษา นายรัฐพล ประถมชัยนักวิชาการศึกษาปฏิบัติงาน ......

อ่านต่อ

กองคลัง

กองคลัง นางพัทธิยา ทองคำผู้อำนวยการกองคลัง นางสาวนิศารัตน์ แก้วหล้านักวิชาการเงินและบัญชีชำ......

อ่านต่อ

สำนักปลัด

สำนักปลัด นายทองดี เกตุมณี ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล......

อ่านต่อ

คณะผู้บริหาร

นายครรชิต หนุนชูนายกองค์การบริหารส่วนตำบลแตล นายสมชาติ สิงหลรองนากยกองค์การบริหารส่วนตำบลแตล นาย......

อ่านต่อ

ประกาศกำหนดสมัยประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแตล สมัยสามัญ ประจำปี พ.ศ.2562 และสมัยประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2563

- ประกาศกำหนดสมัยประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแตล สมัยสามัญ ประจำปี พ.ศ.2562 และสมัยประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2563...

อ่านต่อ

การมอบอำนาจของนายก อบต.

-ประกาศ-อบต.แตล-เรื่่องการมอบอำนาจของผู้บริหาร -คำสั่ง ประกาศ มอบหมายหน้าที่-การสั่งการ-การปฏิบัติราชการองนายก-อบต. -บันทึกเวียน_การมอบอำนาจในการปฏิ......

อ่านต่อ

แผนภูมิแสดงขั้นตอนและระยะเวลาดำเนินการในการให้บริการประชาชน

- แผนภูมิแสดงขั้นตอนและระยะเวลาดำเนินการในการให้บริการประชาชน...

อ่านต่อ

รายชื่อที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ตรม พรบ.ภาษีที่ดินและสิงปลุกสร้าง พ.ศ. 2562

ดาวโหลดเอกสารรายชื่อที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ตรม พรบ.ภาษีที่ดินและสิงปลูกสร้าง พ.ศ. 2562...

อ่านต่อ

ขออนุมัติเผยแพร่บนเว็บไซด์ขององค์การบริหารส่วนตำบลแตล

ดาวโหลดเอกสารการขออนุมัติเผยแพร่บนเว็บไซด์ขององค์การบริหารส่วนตำบลแตล...

อ่านต่อ

ประกาศใช้คู่มือการพัฒนาส่งเสริมการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน และคู่มือแนวทางการตรวจสอบการจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแตล เรื่อง ประกาศใช้คู่มือการพัฒนาส่งเสริมการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน และคู่มือแนวทางการตรวจสอบการจัดซื......

อ่านต่อ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา , การพิจารณาและขออนุมัติสั่งซื้อสั่งจ้าง

ดาวโหลดเอกสารที่นี่ ตามลิ้งค์ https://drive.google.com/drive/folders/1PXAoDvz484Jx6X7313iEK_V6TSS_KVrO?usp=sharing...

อ่านต่อ

ตาราง ปปช.01

ดาวโหลดเอกสาร ...

อ่านต่อ

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง 57 - 58

ดาวโหลดเอกสาร ตามลิ้งค์นี้เลยครับ https://drive.google.com/file/d/0B4jDTJaYQQAWUzJtNlU0VDdBbnc/view?usp=sharing...

อ่านต่อ

แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2558

ดาวโหลดเอกสาร ตามลิ้งค์นี้เลยครับhttps://drive.google.com/file/d/0B4jDTJaYQQAWZGV3NnI2OVJzTDg/view?usp=sharing...

อ่านต่อ

แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2558

ดาวโหลดเอกสาร ตามลิ้งค์นี้เลยครับhttps://drive.google.com/file/d/0B4jDTJaYQQAWZGV3NnI2OVJzTDg/view?usp=sharing...

อ่านต่อ

การเผยแพร่ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง ปี 2558

ดาวโหลดเอกสาร ตามลิ้งค์เลยครับ https://drive.google.com/folderview?id=0B4jDTJaYQQAWbjRQYVJoWTNlcVk&usp=sharing...

อ่านต่อ

งบทดลอง

องค์การบริหารส่วนตำบลแตล อำเภอศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์ งบทดลอง ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2557 รายการ รหัสบัญชี เดบิท เครดิต ......

อ่านต่อ

การลดขั้นตอนในและระยะเวลาดำเนินการให้บริการประชาชน

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแตล เรื่อง แผนภูมิแสดงขั้นตอนและระยะเวลาดำเนินการในการให้บริการประชาชน เพื่อให้การบริการประชาชนขององค์การบริหาร......

อ่านต่อ

การชำระภาษี ต่าง ๆ

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภาษีป้าย “เงินภาษีของท่าน ร่วมพัฒนาท้องถิ่น” ผู้มีหน้าที่ที่ต้องชำระภาษี ในเขตพื้นที่ตำบลแตล ต้องยื่นแบบแสดง......

อ่านต่อ

กู้ชีพตำบลแตล

อาสาสมัครกู้ชีพตำบลแตล ระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉิน คือ การจัดการให้มีการดูแลรักษาผู้ป่วยฉุกเฉิน ภายใต้การกำกับดูแลของแพทย์ ซึ่งมีส่วนร่วมจากทุกภาคทุกอ......

อ่านต่อ

รายรับจริง (ประกอบงบทดลองและรายงานรับ-จ่ายเงินสด)

องค์การบริหารส่วนตำบลแตล อำเภอศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์ ปีงบประมาณ 2557 รายงาน รับ - จ่าย เงินสด ......

อ่านต่อ
view