สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com

ประกาศจัดตั้ง อบต.

- ประกาศจัดตั้ง อบต....

อ่านต่อ

วิสัยทัศน์ (Vision)ในการพัฒนาตำบลแตล

องค์การบริหารส่วนตำบลแตล วิสัยทัศน์ (vision) และพันธกิจ (mission) การพัฒนาท้องถิ่น วิสัยทัศน์ (Vision) วิสัยทัศน์ (Vision) ในการพัฒนาตำ......

อ่านต่อ

ส่วนการโยธา อบต.

ส่วนการโยธา อบต. ส่วนโยธา มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับการสำรวจออกแบบการจัดทำข้อมูลทางด้านวิศวกรรมการจัดเก็บและทดสอบคุณภาพวัสดุง......

อ่านต่อ

ส่วนการศึกษา อบต.

ส่วนการศึกษา อบต. ส่วนการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมมีภาระหน้าที่เกี่ยวกับงานจัดการศึกษา ส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและ......

อ่านต่อ

ส่วนการคลัง อบต.

วนการคลัง อบต. อำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบของส่วนการคลัง ส่วนการคลัง มีภาระหน้าที่เกี่ยวกับการจัดทำบัญชีและทะเบียนรับจ่ายเงิน......

อ่านต่อ

สำนักงานปลัด อบต.

สำนักงานปลัด อบต. หน้าที่ของสำนักงานปลัด อบต.งานบริหารทั่วไป- งานสารบรรณ- งานอำนวยการและข้อมูลข่าวสาร- งานบริหารงานบุคคล- งาน......

อ่านต่อ

ประเภทของ อบต.

ประเภทของ อบต. ปัจจุบันมีการแก้ไขประเภทของ อบต.แบ่งเป็น 3 ขนาด คือ 1.อบต.ขนาดใหญ่ 2.อบต.ขนาดกลาง 3.อบต.ขนาดเล็ก แต่เดิมนั้น อบต.......

อ่านต่อ

อำนาจหน้าที่ตามแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจ

พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองท้องถิ่น พ.ศ. 2542 กำหนดให้ อบต.มีอำนาจและหน้าที่ในการจัดระบบการบริการสาธารณะ เพื่อประโ......

อ่านต่อ

อำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบล

อำนาจหน้าที่ของ อบต. อบต. มีหน้าที่ตามพระราชบัญญัติสภาตำบล และองค์การบริหารส่วน ตำบล พ.ศ. 2537 และ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2542) พัฒนาตำบลท......

อ่านต่อ

อบต.คืออะไร

อบต. คืออะไร - เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับตำบล โดยปกติจะประกอบด้วยหลายหมู่บ้านหลายชุมชนในเขต อบต.นั้น - มีฐานะเป็นนิติบุคคลและเป็นราชกา......

อ่านต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล

องค์การบริหารส่วนตำบลมีชื่อย่อเป็นทางการว่าอบต.มีฐานะเป็นนิติบุคคล และเป็น ราชการบริหารส่วนท้องถิ่นรูปแบบหนึ่ง ซึ่งจัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติสภาตำบ......

อ่านต่อ

ประวัติความเป็นมา

ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย ลงวันที่ 19 มกราคม 2539 เรื่องการจัดตั้งองค์การบริหารส่วนตำบล โดยที่มาตรา 40 และ มาตรา 41 แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบ......

อ่านต่อ

ขัอมูลทั่วไป

ส่วนที่ 1 สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน 1. ด้านกายภาพ 1.1 ที่ตั้งของหมู่บ้านหรือชุมชนหรือตำบล บ้านแตลเป็นหมู่บ้านหนึ่งที่มีประชาชนอาศัยอยู่หนาแน......

อ่านต่อ

การบริหารพื้นฐาน

การบริการพื้นฐาน 1 การคมนาคม - ถนนคอนกรีตภายในหมู่บ้าน 35 สาย - ถนนลาดยางเชื่อมหมู่บ้าน 6 สาย - ถนนลูกรังเชื่อมหมู่บ้าน 21 สาย - ถนนลงหินคลุก 17 ......

อ่านต่อ

ประวัติหมู่บ้าน

ประวัติบ้านแตล หมู่ที่ 1 บ้านแตลเป็นหมู่บ้านที่มีประชากรอาศัยอยู่หนาแน่น และมีอายุของการตั้งหมู่บ้านนานพร้อมๆกับชาวสุรินทร์ทั่วไปที่เป็......

อ่านต่อ

คณะผู้บริหาร

คณะผู้บริหาร ...

อ่านต่อ

สำนักปลัด

สำนักปลัด ...

อ่านต่อ

กองช่าง

กองช่าง ...

อ่านต่อ

กองคลัง

กองคลัง ...

อ่านต่อ

แผนผังแสดงโครงสร้าง อบต.แตล

- แผนผังแสดงโครงสร้าง อบต.แตล...

อ่านต่อ

แผนภูมิโครงสร้างอัตรกำลัง อบต.แตล

- แผนภูมิโครงสร้างอัตรกำลัง อบต.แตล...

อ่านต่อ

คำสั่ง อบต.แแตล

- เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการศูนย์กีฬาประจำตำบลแตล ประจำปี 2564 - เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารโครงการกีฬาหมู่บ้าน - เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการศูนย์ก......

อ่านต่อ

ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา

- ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา...

อ่านต่อ

บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพคนพิการ

-บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพคนพิการ...

อ่านต่อ

บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ

-บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ -บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ2565 -รายชื่อผู้สูงอายุและบุคลอื่นที่มีภาวะพึ......

อ่านต่อ

ประกาศ เรื่องเจตจำนงค์ในการบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต มีคุณธรรมโปร่งใสสามารถตรวจสอบได้

- ประกาศ เรื่องเจตจำนงค์ในการบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต มีคุณธรรมโปร่งใสสามารถตรวจสอบได้...

อ่านต่อ

ประกาศ การกำหนดเกณฑ์การใช้สิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิงของราชการ

- ประกาศ การกำหนดเกณฑ์การใช้สิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิงของราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - ประกาศ การกำหนดเกณฑ์การใช้สิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิงของรา......

อ่านต่อ

ประกาศกำหนดสมัยประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแตล สมัยสามัญ ประจำปี พ.ศ.2562 และสมัยประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2563

- ประกาศกำหนดสมัยประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแตล สมัยสามัญ ประจำปี พ.ศ.2562 และสมัยประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2563...

อ่านต่อ

การมอบอำนาจของนายก อบต.

-ประกาศ-อบต.แตล-เรื่่องการมอบอำนาจของผู้บริหาร -คำสั่ง ประกาศ มอบหมายหน้าที่-การสั่งการ-การปฏิบัติราชการองนายก-อบต. -บันทึกเวียน_การมอบอำนาจในการปฏิ......

อ่านต่อ

แผนภูมิแสดงขั้นตอนและระยะเวลาดำเนินการในการให้บริการประชาชน

- แผนภูมิแสดงขั้นตอนและระยะเวลาดำเนินการในการให้บริการประชาชน - แผนภูมิขั้นตอนการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง...

อ่านต่อ

รายชื่อที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ตรม พรบ.ภาษีที่ดินและสิงปลุกสร้าง พ.ศ. 2562

ดาวโหลดเอกสารรายชื่อที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ตรม พรบ.ภาษีที่ดินและสิงปลูกสร้าง พ.ศ. 2562...

อ่านต่อ

ขออนุมัติเผยแพร่บนเว็บไซด์ขององค์การบริหารส่วนตำบลแตล

ดาวโหลดเอกสารการขออนุมัติเผยแพร่บนเว็บไซด์ขององค์การบริหารส่วนตำบลแตล...

อ่านต่อ

ประกาศใช้คู่มือการพัฒนาส่งเสริมการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน และคู่มือแนวทางการตรวจสอบการจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแตล เรื่อง ประกาศใช้คู่มือการพัฒนาส่งเสริมการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน และคู่มือแนวทางการตรวจสอบการจัดซื......

อ่านต่อ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา , การพิจารณาและขออนุมัติสั่งซื้อสั่งจ้าง

ดาวโหลดเอกสารที่นี่ ตามลิ้งค์ https://drive.google.com/drive/folders/1PXAoDvz484Jx6X7313iEK_V6TSS_KVrO?usp=sharing...

อ่านต่อ

ตาราง ปปช.01

ดาวโหลดเอกสาร ...

อ่านต่อ

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง 57 - 58

ดาวโหลดเอกสาร ตามลิ้งค์นี้เลยครับ https://drive.google.com/file/d/0B4jDTJaYQQAWUzJtNlU0VDdBbnc/view?usp=sharing...

อ่านต่อ

แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2558

ดาวโหลดเอกสาร ตามลิ้งค์นี้เลยครับhttps://drive.google.com/file/d/0B4jDTJaYQQAWZGV3NnI2OVJzTDg/view?usp=sharing...

อ่านต่อ

แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2558

ดาวโหลดเอกสาร ตามลิ้งค์นี้เลยครับhttps://drive.google.com/file/d/0B4jDTJaYQQAWZGV3NnI2OVJzTDg/view?usp=sharing...

อ่านต่อ

การเผยแพร่ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง ปี 2558

ดาวโหลดเอกสาร ตามลิ้งค์เลยครับ https://drive.google.com/folderview?id=0B4jDTJaYQQAWbjRQYVJoWTNlcVk&usp=sharing...

อ่านต่อ

งบทดลอง

องค์การบริหารส่วนตำบลแตล อำเภอศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์ งบทดลอง ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2557 รายการ รหัสบัญชี เดบิท เครดิต ......

อ่านต่อ

การลดขั้นตอนในและระยะเวลาดำเนินการให้บริการประชาชน

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแตล เรื่อง แผนภูมิแสดงขั้นตอนและระยะเวลาดำเนินการในการให้บริการประชาชน เพื่อให้การบริการประชาชนขององค์การบริหาร......

อ่านต่อ

รายรับจริง (ประกอบงบทดลองและรายงานรับ-จ่ายเงินสด)

องค์การบริหารส่วนตำบลแตล อำเภอศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์ ปีงบประมาณ 2557 รายงาน รับ - จ่าย เงินสด ......

อ่านต่อ

กู้ชีพตำบลแตล

อาสาสมัครกู้ชีพตำบลแตล ระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉิน คือ การจัดการให้มีการดูแลรักษาผู้ป่วยฉุกเฉิน ภายใต้การกำกับดูแลของแพทย์ ซึ่งมีส่วนร่วมจากทุกภาคทุกอ......

อ่านต่อ

การชำระภาษี ต่าง ๆ

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภาษีป้าย “เงินภาษีของท่าน ร่วมพัฒนาท้องถิ่น” ผู้มีหน้าที่ที่ต้องชำระภาษี ในเขตพื้นที่ตำบลแตล ต้องยื่นแบบแสดง......

อ่านต่อ
view