สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com

การบริหารพื้นฐาน

การบริการพื้นฐาน

                1  การคมนาคม

                                -  ถนนคอนกรีตภายในหมู่บ้าน                                                       35    สาย

                                -  ถนนลาดยางเชื่อมหมู่บ้าน                                                           6     สาย

                                -  ถนนลูกรังเชื่อมหมู่บ้าน                                                              21     สาย

                                -  ถนนลงหินคลุก                                                                        17      สาย

                                -  ถนนมูลดิน                                                                              32      สาย

                2  การโทรคมนาคม

                                -  ที่ทำการไปรษณีย์อนุญาตเอกชน                                 1              แห่ง

                                -  สถานีโทรคมนาคมอื่น ๆ                                              41           แห่ง ( ตู้โทรศัพท์สาธารณะ )

                3  การไฟฟ้า

                                -  หมู่บ้านไฟฟ้าเข้าถึง                                                     22         หมู่บ้าน

                                -  จำนวนประชาชนใช้ไฟฟ้า                                        12,945        คน

                4  แหล่งน้ำธรรมชาติ

                                -  ลำน้ำ , ลำห้วย                                                               6         สาย

                                -  บึง , หนองน้ำและอื่น ๆ                                                  27         แห่ง

                5  แหล่งน้ำที่สร้างขึ้น

                                -  ฝาย                                                                             14        แห่ง

                                -  บ่อน้ำตื้น                                                                       40       แห่ง

                                -  บ่อน้ำบาดาล                                                                 9         แห่ง

                                -  ประปาหมู่บ้าน                                                               18        แห่ง

 
                 6.  ข้อมูลอื่น ๆ

                      6.1  ทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที่

                                -  ทรัพยากรดิน  ลักษณะดินในตำบลแตลเป็นดินที่เหมาะต่อการทำนาปานกลาง

                                -  ทรัพยากรน้ำ  มีแหล่งน้ำกระจายอยู่ทั่วไป  ส่วนใหญ่ไม่มีการใช้ประโยชน์จากแหล่งน้ำตามธรรมชาติอย่างเต็มที่

                      6.2  มวลชนจัดตั้ง

                                -  ลูกเสือชาวบ้าน                                                              6  รุ่น  575  คน

                                -  ไทยอาสาป้องกันชาติ                                                      1  รุ่น  150  คน

                                -  กองหนุนเพื่อความมั่นคงของชาติ                                       1  รุ่น  80   คน

                                -  อาสาป้องกันสาธารณะภัยฝ่ายพลเรือน ( อปพร. )                 1  รุ่น  120  คน

                                -  ชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน (ชรบ.)                                1  รุ่น  50  คน

 

view