สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com

การลดขั้นตอนในและระยะเวลาดำเนินการให้บริการประชาชน


ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแตล

เรื่อง  แผนภูมิแสดงขั้นตอนและระยะเวลาดำเนินการในการให้บริการประชาชน

 

                   เพื่อให้การบริการประชาชนขององค์การบริหารส่วนตำบลแตล  เป็นไปตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี  พ.ศ. 2546  และพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาการอนุญาตของทางราชการ  พ.ศ. 2558  องค์การบริหารส่วนตำบลแตลจึงได้จัดทำแผนภูมิแสดงขั้นตอนและระยะเวลาดำเนินการในการให้บริการประชาชน  เพื่อให้ประชาชนผู้มาติดต่อราชการได้ใช้เป็นแนวทางในการขอรับบริการจากองค์การบริหารส่วนตำบลแตล  รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่แนบท้ายประกาศนี้

 ประกาศ  ณ  วันที่   21   กรกฎาคม   2558

 

      ครรชิต   หนุนชู 

       (นายครรชิต   หนุนชู)

                  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแตล

 

**************************

ดาวโหลดเอกสารเพิ่มเติม 

view