สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com

ส่วนการคลัง อบต.

วนการคลัง อบต.

อำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบของส่วนการคลัง

ส่วนการคลัง

มีภาระหน้าที่เกี่ยวกับการจัดทำบัญชีและทะเบียนรับจ่ายเงินทุกประเภท งานเกี่ยวกับ   การเงิน การเบิกจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน การนำส่งเงิน การฝากเงิน การตรวจเงินองค์การบริหารส่วนตำบล รวบรวมสถิติเงินได้ประเภทต่างๆ  การเบิกตัดปี การขยายเวลาเบิกจ่าย งบประมาณ การหักภาษีและนำ      ส่งเงิน รายงานเงินคงเหลือประจำวัน การรับและจ่ายขาดเงินสะสมขององค์การบริหารส่วนตำบล การยืมเงินทดรองราชการ  การจัดหาผลประโยชน์จากสิ่งก่อสร้างและทรัพย์สิน ตรวจสอบงานของจังหวัดและสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน การเร่งรัดใบสำคัญและเงินยืมค้างชำระ การจัดเก็บภาษี การประเมินภาษี การเร่งรัดจัดเก็บรายได้ การพัฒนารายได้ การออกใบอนุญาตและค่าธรรมเนียมต่างๆ และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง โดยแบ่งส่วนราชการภายในออกเป็น 4 งาน คือ

1. งานการเงิน มีหน้าที่รับผิดชอบ ดังนี้
         - งานรับเงินและเบิกจ่ายเงิน 
         - งานจัดทำฎีกาเบิกจ่ายเงิน 
         - งานเก็บรักษาเงิน 
         - งานรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับการจัดตั้งงบประมาณรายรับรายจ่าย ประจำปี 
         - งานตรวจสอบหลักฐานเกี่ยวกับการเงิน 
         - งานอื่นๆที่เกี่ยวข้องหรืองานที่ได้รับมอบหมาย 

2. งานบัญชี มีหน้าที่รับผิดชอบ ดังนี้
         - งานการบัญชี 
         - งานทะเบียนคุมการเบิกจ่ายเงิน 
         - งานงบการเงินและงบทดลอง 
         - งานรายงานแสดงฐานะทางการเงินและบัญชี 
         - งานรายงานทางการเงิน บัญชีทั่วไปของส่วนราชการและบัญชีรายได้แผ่นดิน 
         - งานอื่นๆที่เกี่ยวข้องหรืองานที่ได้รับมอบหมาย

3. งานพัฒนาจัดเก็บรายได้ มีหน้าที่รับผิดชอบ ดังนี้
         - งานภาษีอากร ค่าธรรมเนียมและค่าเช่าและรายได้อื่นๆ 
         - งานพัฒนาปรับปรุงรายได้งานควบคุมกิจการค้าและค่าประกัน 
         - งานทะเบียนควบคุมและเร่งรัดรายได้ 
         - งานออกหมายเรียกและหนังสือเชิญพบกิจการค้า 
         - งานตรวจสอบและประเมินภาษี 
         - งานการนำส่งเงินรายได้ 
         - งานอื่นๆที่เกี่ยวข้องหรืองานที่ได้รับมอบหมาย 

4. งานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ มีหน้าที่รับผิดชอบ ดังนี้
         - งานทะเบียนทรัพย์สินและแผนที่ภาษี 
         - งานพัสดุ (การจัดหา จัดซื้อจัดจ้าง การเบิกจ่าย การเก็บรักษา การซ่อมแซม
            และการบำรุงรักษา)
         - งานการจัดทำบัญชีและทะเบียนพัสดุ 
         - งานการเก็บเอกสารสำคัญหลักฐานรวมถึงเอกสารอื่นที่เกี่ยวข้องกับพัสดุ 
         - งานอื่นๆที่เกี่ยวข้องหรืองานที่ได้รับมอบหมาย
view