สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com

การขอใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหารพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร

คู่มือสำหรับประชาชน : การขอใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร

                             พื้นที่เกิน  200  ตารางเมตร

หน่วยงานที่รับผิดชอบ : องค์การบริหารส่วนตำบลแตล  ตำบลแตล  อำเภอศีขรภูมิ

กระทรวง : กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  กระทรวงมหาดไทย

 

  1. 1.      ชื่อกระบวนงาน : การขอใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร

พื้นที่เกิน  200  ตารางเมตร

  1. 2.        หน่วยงานเจ้าของกระบวนงาน : องค์การบริหารส่วนตำบลแตล
  2. 3.      ประเภทของงานบริการ: กระบวนงานบริการที่ให้บริการในส่วนภูมิภาคและส่วนท้องถิ่น

(กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว)   

  1. 4.      หมวดหมู่ของงานบริการ: อนุญาต/ออกใบอนุญาต/รับรอง       
  2. 5.      กฎหมายที่ให้อำนาจการอนุญาต หรือที่เกี่ยวข้อง  :

     1. พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535  และที่แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2550

     2. ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลแตล  เรื่อง  สถานที่จำหน่ายอาหารและสถานสะสมอาหาร     

         พ.ศ. 2559

6.  ระดับผลกระทบ  :  บริการทั่วไป      

7.  พื้นที่ให้บริการ  :  ท้องถิ่น    

  1. 8.      กฎหมายข้อบังคับ/ข้อตกลงที่กำหนดระยะเวลา พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535       

ระยะเวลาที่กำหนดตามกฎหมาย / ข้อกำหนด ฯลฯ    30  วัน

  1. 9.      ข้อมูลสถิติ

     จำนวนเฉลี่ยต่อเดือน  0     

     จำนวนคำขอที่มากที่สุด  0  

     จำนวนคำขอที่น้อยที่สุด  0  

10. ชื่ออ้างอิงของคู่มือประชาชน [สำเนาคู่มือประชาชน] การขอใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร พื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร

11. ช่องทางการให้บริการ

          สถานที่ให้บริการ  กองคลังองค์การบริหารส่วนตำบลแตล / ติดต่อด้วยตนเอง  ณ  หน่วยงาน

          ระยะเวลาเปิดให้บริการ   วันจันทร์  ถึง  ศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการกำหนด)

ตั้งแต่เวลา  08.30 – 16.30  น. (มีพักเที่ยง)

12. หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข (ถ้ามี) ในการยื่นคำขอ และในการพิจารณาอนุญาต

     1. หลักเกณฑ์  วิธีการ

         ผู้ใดประสงค์ขอใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหาร  พื้นที่เกิน  200  ตารางเมตร  และมิใช่เป็นการขายของในตลาด  ต้องยื่นขออนุญาตต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นหรือพนักงานเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบ  โดยยื่นคำขอตามแบบฟอร์มที่กฎหมายกำหนด  พร้อมทั้งเอกสารประกอบการแจ้งตามข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลแตล  เรื่อง  สถานที่จำหน่ายอาหารและสถานสะสมอาหาร  พ.ศ. 2559   กองคลังองค์การบริหารส่วนตำบลแตล

 


      2. เงื่อนไขในการยื่นคำขอ (ตามที่ระบุไว้ในข้อกำหนดของท้องถิ่น)
          (1) ผู้ประกอบการต้องยื่นเอกสารที่ถูกต้องและครบถ้วน

          (2) สำเนาใบอนุญาต หรือเอกสารหลักฐานตามกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง

          (3) สภาพสุขลักษณะของสถานประกอบกิจการต้องถูกต้องตามหลักเกณฑ์ (ตามข้อบัญญัติขององค์การบริหารส่วนตำบลแตล)

          หมายเหตุ : ขั้นตอนการดำเนินงานตามคู่มือจะเริ่มนับระยะเวลาตั้งแต่เจ้าหน้าที่ได้รับเอกสารครบถ้วนตามที่ระบุไว้ในคู่มือประชาชนเรียบร้อยแล้ว และแจ้งผลการพิจารณาภายใน 7 วันนับแต่วันพิจารณาแล้วเสร็จ

ดาวโหลดเอกสารทั้งหมดที่นี่

view