สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com

วิสัยทัศน์ (Vision)ในการพัฒนาตำบลแตล

องค์การบริหารส่วนตำบลแตล

 

วิสัยทัศน์ (vision) และพันธกิจ (mission) การพัฒนาท้องถิ่น

 

วิสัยทัศน์  (Vision) 

 

                      วิสัยทัศน์  (Vision) ในการพัฒนาตำบลแตล

                       

                  “มุ่งมั่นพัฒนา สังคมน่าอยู่ ประชาชนมีความสุข ตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง

 

พันธกิจ  (mission) 

                             1. ส่งเสริมบริการจัดโครงสร้างพื้นฐาน ด้านคมนาคม ด้านสาธารณูปโภค ด้านแหล่งน้ำ และด้านอื่นๆ

                             2. ส่งเสริมอาชีพและเศรษฐกิจให้มั่นคงภายใต้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว

                             3. ส่งเสริมการศึกษา ศาสนา ประเพณี ศิลปะวัฒนธรรมท้องถิ่น ตลอดจนการมีส่วนร่วมของประชาชนทุกระดับทั้งในและนอกระบบ

                             4. ส่งเสริมการสร้างจิตสำนึกและตระหนักในการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

                             5. ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดสวัสดิการสังคม/สาธารณสุข และการป้องกันโรค

                             6. ยึดหลักธรรมมาภิบาลการพัฒนาการเมืองและการบริหาร

 

จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนา  (Goals) 

 1. ระบบสาธารณูปโภค  สาธารณูปการ เพียงพอและทั่วถึง
           2. การบริหารจัดการมีประสิทธิภาพ  ตามแนวธรรมาภิบาล
           3. การมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่น 
           4. ประชาชนดำเนินชีวิตตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง
           5. ส่งเสริมการศึกษา  อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม  และขนบธรรมเนียมประเพณี 
           6. ประชาชนมีคุณภาพที่ดี สุขภาพดีถ้วนหน้า
           7. จัดการทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม  ไม่ให้เกิดมลพิษและมีความยั่งยืน
           8. ชุมชนมีความเป็นระเบียบเรียบร้อยมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินผู้ด้อยโอกาสและ

ผู้สูงอายุได้รับการดูแล

 

 

แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลแตล

 

ยุทธศาสตร์ที่ 1  การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

                    1.1 แผนงานเคหะและชุมชน

ยุทธศาสตร์ที่ 2  พัฒนาด้านแหล่งน้ำ

                    2.1 แผนงานการเกษตร

ยุทธศาสตร์ที่ 3  พัฒนาด้านเศรษฐกิจ  การค้า  และการท่องเที่ยว

                   3.1 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

                   3.2 แผนงานการเกษตร

ยุทธศาสตร์ที่ 4  ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและสังคมเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตบนพื้นฐานความเสมอภาค

                                           การพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืน

                   4.1 แผนงานการศึกษา

                   4.2 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

                   4.3 แผนงานสังคมสงเคราะห์

                   4.4 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

                   4.5 แผนงานสาธารณสุข

                   4.6 งบกลาง

                   4.7 แผนงานรักษาความสงบภายใน

ยุทธศาสตร์ที่ 5  ยุทธศาสตร์การขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและพัฒนาเกษตรอินทรีย์

                   5.1 แผนงานการเกษตร

ยุทธศาสตร์ที่ 6  ด้านการฟื้นฟู  อนุรักษ์  พัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

                    6.1 แผนงานการเกษตร

                   6.2 แผนงานเคหะและชุมชน

ยุทธศาสตร์ที่ 7  ด้านการบริหารจัดการที่ดีขององค์กร

                   7.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป

 

 

ค่านิยมหลักของคนไทยเพื่อสร้างสรรค์ประเทศไทยให้เข้มแข็ง  มีทั้งหมด  12  ประการ  ดังนี้

1)  มีความรักชาติ  ศาสนา  พระมหากษัตริย์  ซึ่งเป็นสถาบันหลักของชาติในปัจจุบัน

2)  ซื่อสัตย์  เสียสละ  อดทน  มีอุดมการณ์ในสิ่งที่ดีงามเพื่อส่วนรวม

3)  กตัญญู  ต่อพ่อแม่  ผู้ปกครอง  ครูบาอาจารย์

4)  ใฝ่หาความรู้  หมั่นศึกษา  เล่าเรียน  ทางตรงและทางอ้อม

5)  รักษาวัฒนธรรมประเพณีไทยอันงดงาม

6)  มีศีลธรรม  รักษาความสัตย์  หวังดีต่อผู้อื่น  เผื่อแผ่และแบ่งปัน

7)  เข้าใจ  เรียนรู้  การเป็นประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขที่ถูกต้อง

8)  มีระเบียบวินัย เคารพกฎหมาย ผู้น้อยรู้จักการเคารพผู้ใหญ่

9)  มีสติ  รู้ตัว  รู้คิด  รู้ทำ  รู้ปฏิบัติ ตามพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

10) รู้จักดำรงตนอยู่โดยใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรู้จักอดออมไว้ใช้เมื่อยามจำเป็น  มีไว้พอกินพอใช้  ถ้าเหลือก็แจกจ่าย จำหน่าย  และขยายกิจการ เมื่อมีความพร้อมโดยภูมิคุ้มกันที่ดี

11) มีความเข้มแข็งทั้งร่างกายและจิตใจ ไม่ยอมแพ้ต่ออำนาจฝ่ายต่ำหรือกิเลส มีความละอาย  เกรงกลัวต่อบาปตามหลักของศาสนา

12) คำนึงถึงผลประโยชน์ของส่วนรวม  และต่อชาติ  มากกว่าผลประโยชน์ของตนเอง

 

 


view