สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com

พระราชบัญญัติ ต่าง ๆ


1. พ.ร.บ.สภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

2. พ.ร.บ.ระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542

3. พ.ร.บ.กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542

4. พ.ร.บ.ภาษีโรงเรือนและที่ดิน พ.ศ. 2475

5. พ.ร.บ.ภาษีบำรุงท้องที่ พ.ศ. 2508

6. พ.ร.บ.บำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2500

7. พ.ร.บ.การขุดดินและถมดินพ.ศ.2543

8. พ.ร.บ.สภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562

9. พ.ร.บ-ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562

10. พ.ร.บ.การสาธารณสุข พ.ศ. 2535

11. พ.ร.บ.ภาษีป้าย พ.ศ. 2510

12. พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 2562 และประกาศ ค

13. พ.ร.บ.การเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น พ.ศ. 2565

14. พ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560

view