สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต

- แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต  4  ปี( พ.ศ. 2561 – 2564 )

- รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ของ อบต.แตล พ.ศ. 2564 รอบ 6 เดือน

- รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ของ อบต.แตล พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน

- รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ของ อบต.แตล พ.ศ. 2565 รอบ 6 เดือน

- แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต  พ.ศ. 2565 ของ อบต.แตล

- ประกาศ เรื่อง ให้ใช้แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 5 ปี (พ.ศ. 2566-2570)

- แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 5 ปี (พ.ศ. 2566-2570)

- รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปี 2565 รอบ 12 เดือน

- แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2566

- รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต อบต.แตล

- แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ. 2567

- รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน 

- รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ. 2567 รอบ 6  เดือน

- รายงานผลการเปิดโอกาสให้บุคคลภายนอกได้มีส่วนร่วมในการดำเนินการ

view