สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com

งานกิจการสภา อบต.แตล

- ประกาศกำหนดสมัยประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแตล สมัยสามัญ ประจำปี พ.ศ.2562 และสมัยประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2563

- สมัยสามัญ-สมัยที่1-ประจำปี-2562

- บันทึกสมัยสามัญ-สมัยที่-2-วันที่-30-พ.ค-62

- สมัยสามัญ-สมัยที่-3-ครั้งที่-1-14-ส.ค-62

- สมัยสามัญ-สมัยที่-3-ครั้งที่-2-วันที่-22-ส.ค-62

- สมัยสามัญ-สมัยที่-4-วันที่-27-ธ.ค-62

- สมัยสามัญ-สมัยที่-1-ปี-2563-วันที่-25-ก.พ-63

- สมัยสามัญ-สมัยที่-2-ปี-2563-วันที่-15-เม.ย-63

- สมัยสามัญ-สมัยที่-3-ปี-2563-ครั้ง-1-วันที่-15-ส.ค63

- สมัยสามัญ-สมัยที่-3-ปี-2563-ครั้ง-2-วันที่-26-ส.ค63

- สมัยสามัญ-สมัยที่-4-ปี-2563

- สมัยสามัญ-สมัยที่-1-ปี-2564-วันที่1-ก.พ-64

- สมัยสามัญ-สมัยที่-2-ปี-2564-วันที่-30-เมษายน-64

- สมัยสามัญ-สมัยที่-3-ครั้งที่-1-ปี-2564-วันที่-6-สิงหาคม-64

- สมัยสามัญ-สมัยที่-3-ครั้งที่-2-ปี-2564-วันที่-15สิงหาคม-2564

- สมัยสามัญ-สมัยที่-3-ครั้งที่-3-ปี-2564-วันที่23-สิงหาคม-2564

- ประกาศกำหนดสมัยประชุมสภา-อบต.แตล-ประจำปี-2565

- บันทึกการประชุมสภา ครั้งแรก ประจำปี 2565

- บันทึกรายงานการประชุมสภาสมัยวิสามัญ-สมัยที่-1-ประจำปี-2565

- รับรองรายงานการประชุม-สมัยสามัญ-สมัยที่-1-ครั้งที่-1-ประจำปี-2565

- รับรองรายงานการประชุม-สมัยสามัญ-สมัยที่-1-ครั้งที่-2-ประจำปี-2565

- รับรองรายงานการประชุม-สมัยวิสามัญ-สมัยที่-1-ประจำปี-2565

- รับรองรายงานการประชุม-สมัยวิสามัญ-สมัยที่-2-ประจำปี-2565

- รับรองรายงานการประชุม-สมัยสามัญ-สมัยที่-2-ประจำปี-2565

- รับรองรายงานการประชุม-สมัยวิสามัญ-สมัยที่-3-ประจำปี-2565

- รับรองรายงานการประชุม-สมัยสามัญ-สมัยที่-3-ครั้งที่-1-ประจำปี-2565

- รับรองรายงานการประชุม-สมัยสามัญ-สมัยที่-3-ครั้งที่-2-ประจำปี-2565

- รับรองรายงานการประชุม-สมัยสามัญ-สมัยที่-4-ประจำปี-2565

- ประกาศสภา อบต.แตล เรื่อง รับรองรายงานการประชุม สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี 2566

- ประกาศสภา อบต.แตล เรื่อง รับรองรายงานการประชุม สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2566

- ประกาศสภา อบต.แตล เรื่อง รับรองรายงานการประชุม สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2566

- ประกาศสภา อบต.แตล เรื่อง รับรองรายงานการประชุม สมัยวิสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2566

- ประกาศสภา อบต.แตล เรื่อง รับรองรายงานการประชุม สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2566

- ประกาศสภา อบต.แตล เรื่อง รับรองรายงานการประชุม สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2566

- ประกาศสภา อบต.แตล เรื่อง รับรองรายงานการประชุม สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2566

- ประกาศสภา อบต.แตล เรื่อง รับรองรายงานการประชุม สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2566view