สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com

กู้ชีพตำบลแตล

อาสาสมัครกู้ชีพตำบลแตล

      ระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉิน คือ การจัดการให้มีการดูแลรักษาผู้ป่วยฉุกเฉิน ภายใต้การกำกับดูแลของแพทย์ ซึ่งมีส่วนร่วม
จากทุกภาคทุกองค์กรในชุมชนทุกระดับ เน้นหนักในด้านความรวดเร็ว วิธีการดูแลรักษาที่ถูกต้อง การขนย้ายและการนำส่งที่เหมาะ
สม โดยจัดให้มีระบบการรับแจ้งเหตุ หน่วยปฏิบัติการการแพทย์ฉุกเฉินที่มีคุณภาพและทั่วถึง ตลอดจนเครือข่ายโรงพยาบาลที่
เหมาะสมกับสภาพของผู้เจ็บป่วย เพื่อลดการตาย การพิการและความทุกข์ทรมานโดยไม่จำเป็น ลดขั้นตอนและวิธีการรักษา ลด
ค่าใช้จ่ายและความสูญเสีย โดยเฉพาะอย่างยิ่ง\เป็นการสร้างความมั่นใจ และความพึงพอใจให้กับผู้อยู่อาศัยในชุมชนนั้น ๆ

 

สมาชิกอาสาสมัครกู้ชีพตำบลแตล

นายช่วงโชติ    เจือจันทร์

นายธีรยุทธ   บุญเหมาะ นายประจักษ์   คล้ายคลึง
นายฉลอง   อุส่าห์ดี นายไตรรงค์   ศรีแก้ว นายหัด   กรวยทอง
นายภาคภูมิ   คงวิบูลย์เกียรติ นายสุพล   สมหวัง นายสุเมธ   บุราคร
นายดนัย    เครือวัลย์ นายวิสัยทัศน์   พรหมขันธ์ นายบรรจง  ทองแม้น
view