สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com

ขอความอนุเคราะห์หนังสือเพื่อบริจาคให้แก่ที่อ่านหนังสือ

ขอความอนุเคราะห์หนังสือเพื่อบริจาคให้แก่ที่อ่านหนังสือ

         ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลแตล ได้ดำเนินการขับเคลื่อนการส่งเสริมวัฒนธรรมการอ่านเพื่อสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ของไทย พ.ศ. 2560-2564 เกิดผลสัมฤทธิ์ อย่างเป็นรูปธรรม และสร้างพฤติกรรมรักการอ่านของประชาชนรวมถึงการสร้างโอกาสการเข้าถึงของประชาชน นั้น องค์การบริหารส่วนตำบลแตล จึงได้ดำเนินการจัดซื้อหนังสือพิมพ์ให้กับหมู่บ้านทั้ง 22 หมู่บ้าน เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ ด้วยการอ่าน การติดตามข้อมูลข่าวสาร เหตุการณ์บ้านเมือง ทุกวัน รวมทั้งได้จัดตั้ง ที่ “อ่านหนังสือท้องถิ่น รักการอ่าน” ตามแผนแม่บทส่งเสริมวัฒนธรรมรักการอ่าน ณ ศูนย์การเรียนรู้ชุมชนตำบล องค์การบริหารส่วนตำบลแตล โดย มีหนังสือหลายหลายประเภทให้ประชาชนได้ใช้บริการ องค์การบริหารส่วนตำบลแตลจึงขอประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนสามารถใช้บริการอ่านหรือ ยืมหนังสือสำหรับการอ่าน ทั้งนี้หากท่านใดมีหนังสือที่ไม่ใช้แล้ว สามารถบริจาคให้กับ ที่อ่านหนังสือท้องถิ่น รักการอ่าน ได้ ได้ที่ ศูนย์การเรียนรู้ชุมชนตำบลแตล ในวันและเวลาราชการตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป


Tags :

view