สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2562

ด้วยสำนักงาน  ปปช.  จะดำเนินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2562  

 ดังนั้นองค์การบริหารส่วนตำบลแตล  จึงขอประชาสัมพันธ์  URL  และ  QR  CODE 

เพื่อให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายในและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกตอบแบบประเมินความโปร่งใส

ในการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลแตล 

Tags :

view