สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com

ประกาศ เรื่องประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงสร้างก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกส์คอนกรีตโดยวิธี Pavement In-Place Recycling สายบ้านนาท่ม หมู่ที่ 8 ตำบลแตล - เขตตำบลขวาวใหญ่ อำเภอศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิลเ็กทรอนิกส์ (e-bidding)

Tags :

view