สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com

ประกาศ เรื่อง เผยแพร่แผน การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2567 (โครงการก่อสร้างโดมอเนกประสงค์)

- ประกาศ เรื่อง เผยแพร่แผน การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2567 (โครงสร้างก่อสร้างโดมอเนกประสงค์)

อ่านต่อ

ประกาศ เรื่อง ขยายเวลาการดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 ประจำปี พ.ศ. 2567

ประกาศ เรื่อง ขยายเวลาการดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 ประจำปี พ.ศ. 2567

อ่านต่อ

ความหมายและสัญลักษณ์ของ อถล.

ความหมายและสัญลักษณ์ของ อถล. อถล. เป็นการรวมกลุ่มของประชาชนในท้องถิ่นที่มีจิตอาสาในการช่วยเหลืองานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เกี่ยวกับการจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย การปกป้องและรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม “อาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก” หมายความว่า ประชาชนที่มีจิตอาสา สมัครใจ เสียสละ ....

อ่านต่อ

กิจกรรมภูมิปัญญาท้องถิ่น / ปราชญ์ชาวบ้าน สาขาต่าง ๆ

- กิจกรรมภูมิปัญญาท้องถิ่น / ปราชญ์ชาวบ้าน สาขาต่าง ๆ

อ่านต่อ

ประชาสัมพันธ์ การจัดเขตปลอดบุหรี่และเขตสูบบุหรี่ ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขฯ

- ประชาสัมพันธ์ การจัดเขตปลอดบุหรี่และเขตสูบบุหรี่ ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขฯการจัดเขตปลอดบุหรี่และเขตสูบบุหรี่ ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขฯข้อมูลจาก : กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข http://ddc.moph.go.th/index.phpข้อมูลจาก : เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา• พระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ.2560 http....

อ่านต่อ

ฝากครรภ์เร็วปลอดภัยกว่า

- ฝากครรภ์เร็วปลอดภัยกว่า

อ่านต่อ

การป้องกันการคลอดก่อนกำหนด

การป้องกันการคลอดก่อนกำหนด

อ่านต่อ

การป้องกันภาวะเจ็บครรภ์คลอดก่อนกำหนด

- การป้องกันภาวะเจ็บครรภ์คลอดก่อนกำหนด

อ่านต่อ

โครงการอาสาสมัคร ท้องถิ่น รักษ์โลก

โครงการอาสาสมัคร "ท้องถิ่น รักษ์โลก" ขอเชิญชวนประชาชนเข้าร่วมโครงการอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.)สมัครได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ณ สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแตล

อ่านต่อ

การรับฟังความคิดเห็นของประชานในการยกร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลแตล เรื่องการติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ.2567

การรับฟังความคิดเห็นของประชานในการยกร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลแตล เรื่องการติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ.2567

อ่านต่อ

บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์การบริหารส่วนตำบลแตล

- บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์การบริหารส่วนตำบลแตล

อ่านต่อ

บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพคนพิการขององค์การบริหารส่วนตำบลแตล

- บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพคนพิการขององค์การบริหารส่วนตำบลแตล

อ่านต่อ

ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจัดซื้อรถบรรทุกขยะแบบเปิดข้างเทท้าย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

- ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจัดซื้อรถบรรทุกขยะแบบเปิดข้างเทท้าย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

อ่านต่อ

ประกาศ เรือง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกส์คอนกรีต สายบ้านโนนถ่อนหมู่ที่ 10 - บ้านสวาย หมู่ที่ 7 ตำบลแตล อำเภอศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์

- ประกาศ เรือง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกส์คอนกรีต สายบ้านโนนถ่อนหมู่ที่ 10 - บ้านสวาย หมู่ที่ 7 ตำบลแตล อำเภอศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์ กว้าง 6.00 เมตร ยาว 2,100.00 เมตร หนา 0.05 เมตร ไม่มีไหล่ทาง หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 12,600.00 ตารางเมตร ด้วยวิธีประกวดรา....

อ่านต่อ

ประกาศ เรื่อง ขยายกำหนดเวลาดำเนินการตาม พรบ. ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562

- ประกาศ เรื่อง ขยายกำหนดเวลาดำเนินการตาม พรบ. ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562

อ่านต่อ

ประกาศ เรื่องประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงสร้างก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกส์คอนกรีตโดยวิธี Pavement In-Place Recycling สายบ้านนาท่ม หมู่ที่ 8 ตำบลแตล - เขตตำบลขวาวใหญ่ อำเภอศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิลเ็กทรอนิกส์ (e-bidding)

- ประกาศ เรื่องประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงสร้างก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกส์คอนกรีตโดยวิธี Pavement In-Place Recycling สายบ้านนาท่ม หมู่ที่ 8 ตำบลแตล - เขตตำบลขวาวใหญ่ อำเภอศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิลเ็กทรอนิกส์ (e-bidding)

อ่านต่อ

ประกาศ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

- ประกาศ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

อ่านต่อ

ประกาศ บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ

- ประกาศ บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ

อ่านต่อ

ประกาศ บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้าง

- ประกาศ บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้าง

อ่านต่อ

ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาโครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกส์ สายบ้านโนนถ่อนหมู่ที่ 10 - บ้านสวาย หมู่ที่ 7 ตำบลแตล อำเภอศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

- ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาโครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกส์ สายบ้านโนนถ่อนหมู่ที่ 10 - บ้านสวาย หมู่ที่ 7 ตำบลแตล อำเภอศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

อ่านต่อ

ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิสอบพนักงานจ้างตามภารกิจ

- ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิสอบพนักงานจ้างตามภารกิจ

อ่านต่อ

ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิสอบพนักงานจ้างทั่วไป

- ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิสอบพนักงานจ้างทั่วไป

อ่านต่อ

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี พ.ศ. 2567

- แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ปรพจำปี พ.ศ. 2567

อ่านต่อ

บันทึกการจัดซื้อจัดจ้างจากระบบ e-GP

- บันทึกการจัดซื้อจัดจ้างจากระบบ e-GP

อ่านต่อ

แบบเปิดเผยข้อมูลการใช้จ่ายเงินสะสมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

- แบบเปิดเผยข้อมูลการใช้จ่ายเงินสะสมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

อ่านต่อ

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี 2566

- รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี 2566

อ่านต่อ

ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาโครงการก่อสร้างถนนโครงสร้างก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกส์คอนกรีตโดยวิธี Pavement In-Place Recycling บ้านกระโพธิ์ หมู่ที่ 17 - บ้านหนองท่ม หมู่ที่ 3 ตำบลแตล อำเภอศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิก

- ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาโครงการก่อสร้างถนนโครงสร้างก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกส์คอนกรีตโดยวิธี Pavement In-Place Recycling บ้านกระโพธิ์ หมู่ที่ 17 - บ้านหนองท่ม หมู่ที่ 3 ตำบลแตล อำเภอศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

อ่านต่อ

ประกาศ การจัดซื้อจัดจ้าง ประเภทงบรายจ่ายหมวดลงทุน ในปี พ.ศ. 2567

- ประกาศ การจัดซื้อจัดจ้าง ประเภทงบรายจ่ายหมวดลงทุน ในปี พ.ศ. 2567

อ่านต่อ

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างงานก่อสร้างในปีงบประมาณ 2566

- สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างงานก่อสร้างในปีงบประมาณ 2566

อ่านต่อ

ประกาศ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

- ประกาศ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

อ่านต่อ

การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ประจำเดือนมกราคม

- การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ประจำเดือนมกราคม

อ่านต่อ

การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ประจำเดือนธันวาคม

- การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ประจำเดือนธันวาคม

อ่านต่อ

การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ประจำเดือนพฤศจิกายน

- การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ประจำเดือนพฤศจิกายน

อ่านต่อ

การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ประจำเดือนตุลาคม

- การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ประจำเดือนตุลาคม

อ่านต่อ

ประกาศ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อดำเนินการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ 1 ตำแหน่ง

- ประกาศ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อดำเนินการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ 1 ตำแหน่ง

อ่านต่อ

ประกาศ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อดำเนินการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างทั่วไป 2 ตำแหน่ง

- ประกาศ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อดำเนินการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างทั่วไป 2 ตำแหน่ง

อ่านต่อ

ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต โดยวิธี Pavement in-Place Recycling บ้านกระโพธิ์หมู่ที่ 17- บ้านหนองท่ม หมู่ที่ 3 ตำบลแตล อำเภอศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

- ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต โดยวิธี Pavement in-Place Recycling บ้านกระโพธิ์หมู่ที่ 17- บ้านหนองท่ม หมู่ที่ 3 ตำบลแตล อำเภอศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

อ่านต่อ

รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (ระหว่างเดือนตุลาคม 2565-กันยายน 2566)

- รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (ระหว่างเดือนตุลาคม 2565-กันยายน 2566)

อ่านต่อ

ประกาศ เรื่อง ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566-2570 เพิ่มเติม (ฉบับที่3) พ.ศ. 2566

- ประกาศ เรื่อง ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566-2570 เพิ่มเติม (ฉบับที่3) พ.ศ. 2566

อ่านต่อ

แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ. 2566-2570) เพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2566

- แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ. 2566-2570) เพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2566

อ่านต่อ

ประกาศ เรื่อง การใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570 เพิ่มเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2566

- ประกาศ เรื่อง การใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570 เพิ่มเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2566

อ่านต่อ

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570)เพิ่มเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2566

- แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570)เพิ่มเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2566

อ่านต่อ

ประกาศ เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้าง

- ประกาศ เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้าง

อ่านต่อ

ประกาศ เรื่อง ขอเลื่อนวันสอบดำเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานจ้างทั่วไป การประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ สมรรถนะ และวันประกาศรายชื่อการขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร

- ประกาศ เรื่อง ขอเลื่อนวันสอบดำเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานจ้างทั่วไป การประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ สมรรถนะ และวันประกาศรายชื่อการขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร

อ่านต่อ

ประกาศคณะกรรมการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานจ้าง เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ กำหนด วัน เวลา สถานที่ ในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 และครั้งที่ 2

- ประกาศคณะกรรมการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานจ้าง เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ กำหนด วัน เวลา สถานที่ ในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 และครั้งที่ 2

อ่านต่อ

รายงานการเงินประจำปี พร้อมกับรายงานผลการตรวจสอบของสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน ตาม พระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. 2561 มาตรา 72

- รายงานการเงินประจำปี พร้อมกับรายงานผลการตรวจสอบของสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน ตามพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. 2561 มาตรา 72

อ่านต่อ

ประกาศ เรื่อง แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส. 3) เพื่อใช้ในการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างประจำปี พ.ศ. 2567

- ประกาศ เรื่อง แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส. 3) เพื่อใช้ในการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างประจำปี พ.ศ. 2567

อ่านต่อ

ประกาศ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อดำเนินการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง

- ประกาศ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อดำเนินการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง

อ่านต่อ

ประกาศ เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการกอ่สร้างถนน คสล. สายตะวันออกหมู่บ้าน (บ้านหนองบัวน้อย) บ้านซาด หมู่ที่ 2 ต.แตล อ.ศีขรภูมิ จ.สุรินทร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

- ประกาศ เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการกอ่สร้างถนน คสล. สายตะวันออกหมู่บ้าน (บ้านหนองบัวน้อย) บ้านซาด หมู่ที่ 2 ต.แตล อ.ศีขรภูมิ จ.สุรินทร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

อ่านต่อ

ประกาศ เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคา โครงการปรับปรุงถนนลงหินคลุกสายการเกษตร-บ้านหนองผักบุ้ง-ม.19

- ประกาศ เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคา โครงการปรับปรุงถนนลงหินคลุกสายการเกษตร-บ้านหนองผักบุ้ง-ม.19 ต.แตล อ.ศีขรภูมิ จ.สุรินทร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

อ่านต่อ

ประกาศใช้แผนสุขภาพชุมชนกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลแตล ประจำปีงบประมาณ 2567

- ประกาศใช้แผนสุขภาพชุมชนกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลแตล ประจำปีงบประมาณ 2567

อ่านต่อ

ประกาศ เรื่อง ผู้่ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

-ประกาศ เรื่อง ผู้่ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

อ่านต่อ

ประกาศ เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

- ประกาศ เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

อ่านต่อ

ประกาศ เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารเสริม(นม) แก่โรงเรียนในสังกัดคณะกรรมการการศึกษาขึ้นพื้นฐาน(สพฐ) และ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ภาคเรียนที่ 2/2566 ประจำเดือน มกราคม 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศ เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารเสริม(นม) แก่โรงเรียนในสังกัดคณะกรรมการการศึกษาขึ้นพื้นฐาน(สพฐ) และ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ภาคเรียนที่ 2/2566 ประจำเดือน มกราคม 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

อ่านต่อ

ประกาศ เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมบำรุงรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กท9336 สุรินทร์

- ประกาศ เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมบำรุงรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กท9336 สุรินทร์

อ่านต่อ

ประกาศ เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาโครงการปรบปรุงซ่อมแซมถนนคันคูพร้อมลงหินคลุกอ่างเก็บน้ำบ้านอายอง หมู่ที่ 16 ต.แตล อ.ศีขรภูมิ จ.สุรินทร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

- ประกาศ เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาโครงการปรบปรุงซ่อมแซมถนนคันคูพร้อมลงหินคลุกอ่างเก็บน้ำบ้านอายอง หมู่ที่ 16 ต.แตล อ.ศีขรภูมิ จ.สุรินทร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

อ่านต่อ

ประกาศ เรื่อง ผู้ชนะการเสรอราคา จ่างปรับปรุงซ่อมแซมระบบไฟฟ้าภายในองค์การบริหารส่วนตำบลแตล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

- ประกาศ เรื่อง ผู้ชนะการเสรอราคา จ่างปรับปรุงซ่อมแซมระบบไฟฟ้าภายในองค์การบริหารส่วนตำบลแตล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

อ่านต่อ

ประกาศ เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำงานโดยวิธีเฉพาะเจาะจง

- ประกาศ เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำงานโดยวิธีเฉพาะเจาะจง

อ่านต่อ

ประกาศ เรื่อง ผู้ชนะเสนอราคาจ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมถนนดินลงหินคลุกภายในตำบลแตล จำนวน 8 สาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

- ประกาศ เรื่อง ผู้ชนะเสนอราคาจ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมถนนดินลงหินคลุกภายในตำบลแตล จำนวน 8 สาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

อ่านต่อ

ประกาศ เรื่อง ให้ยื่นแบบแสดงรายการเพื่อชำระภาษีป้าย ประจำปี 2567

- ประกาศ เรื่อง ให้ยื่นแบบแสดงรายการเพื่อชำระภาษีป้าย ประจำปี 2567

อ่านต่อ

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแตล เรื่อง การขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 ประจำปี 2567

- ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแตล เรื่อง การขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 ประจำปี 2567

อ่านต่อ

แผนจัดเก็บรายได้ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

- แผนจัดเก็บรายได้ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

อ่านต่อ

ประกาศ เรื่องรายงานการรับจ่ายเงินประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2566

- ประกาศ เรื่องรายงานการรับจ่ายเงินประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2566

อ่านต่อ

รายงานผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 4 ประจำปี 2566

- รายงานผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 4 ประจำปี 2566

อ่านต่อ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างจ้างเหมาก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก โดยวิธี Over Lay สายทิศตะวันออกโรงเรียนบ้านสวายไตรภูมิ หมู่ที่ 7 บ้านสวาย ต.แตล อ.ศีขรภูมิ จ.สุรินทร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างจ้างเหมาก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก โดยวิธี Over Lay สายทิศตะวันออกโรงเรียนบ้านสวายไตรภูมิ หมู่ที่ 7 บ้านสวาย ต.แตล อ.ศีขรภูมิ จ.สุรินทร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

อ่านต่อ

แบบรูปรายการงานก่อสร้าง โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก โดยวิธี Over Lay สายทิศตะวันออกโรงเรียนบ้านสวายไตรภูมิ หมู่ที่ 7 บ้านสวาย ต.แตล อ.ศีขรภูมิ จ.สุรินทร์

โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก โดยวิธี Over Lay สายทิศตะวันออกโรงเรียนบ้านสวายไตรภูมิ หมู่ที่ 7 บ้านสวาย ต.แตล อ.ศีขรภูมิ จ.สุรินทร์ - แบบรูปรายการงานก่อสร้าง- แบบแปลนงานก่อสร้าง

อ่านต่อ

ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก โดยวิธี Over Lay สายทิศตะวันออกโรงเรียนบ้านสวายไตรภูมิ หมู่ที่ 7 บ้านสวาย ต.แตล อ.ศีขรภูมิ จ.สุรินทร์

- ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก โดยวิธี Over Lay สายทิศตะวันออกโรงเรียนบ้านสวายไตรภูมิ หมู่ที่ 7 บ้านสวาย ต.แตล อ.ศีขรภูมิ จ.สุรินทร์

อ่านต่อ

รายงานการเงินประจำปี พร้อมกับรายงานผลการตรวจสอบของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ตาม พรบ.วินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. 2561 มาตรา 72

- รายงานการเงินประจำปี พร้อมกับรายงานผลการตรวจสอบของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ตาม พรบ.วินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. 2561 มาตรา 72

อ่านต่อ

ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 4 ตัน 6 ล้อ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

- ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 4 ตัน 6 ล้อ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

อ่านต่อ

ประกาศ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556

- ประกาศ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556

อ่านต่อ

ประกาศ เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้าง

- ประกาศ เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้าง

อ่านต่อ

ประกาศ เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อติดตั้งชุดเสาไฟถนนปรับความสูงได้ด้วยเฟืองสะพานโคมไฟถนนแอลอีดีพลังงานแสงอาทิตย์ (Height Adjustable Pole with Led sola cell Street Light (รหัส 07020022) จำนวน 142 ต้น อบต.แตล อ.ศีขรภูมิ จ.สุรินทร์ โดยวิธีคัดเลือก

- ประกาศ เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อติดตั้งชุดเสาไฟถนนปรับความสูงได้ด้วยเฟืองสะพานโคมไฟถนนแอลอีดีพลังงานแสงอาทิตย์ (Height Adjustable Pole with Led sola cell Street Light (รหัส 07020022) จำนวน 142 ต้น อบต.แตล อ.ศีขรภูมิ จ.สุรินทร์ โดยวิธีคัดเลือก

อ่านต่อ

ฐานข้อมูลเกี่ยวกับศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น

- ฐานข้อมูลเกี่ยวกับศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น

อ่านต่อ

ข่าวประชาสัมพันธ์ เรื่อง การจัดทำสิ่งอำนวยความสะดวกขั้นพื้นฐาน สำหรับผู้พิการหรือทุพพลภาพ และคนชรา

ข่าวประชาสัมพันธ์เรื่อง การจัดทำสิ่งอำนวยความสะดวกขั้นพื้นฐาน สำหรับผู้พิการหรือทุพพลภาพ และคนชรา******************************* ตามกฎกระทรวงกำหนดสิ่งอำนวยความสะดวกในอาคารสำหรับผู้พิการหรือทุพพลภาพ และคนชรา พ.ศ.2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2564 ข้อ 3 ระบุว่า อาคารประเภทลักษณะดั....

อ่านต่อ

ประกาศ เรื่อง กำหนดสมัยประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแตล สมัยสามัญ ประจำปี พ.ศ. 2566 และสมัยประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2567

- ประกาศ เรื่อง กำหนดสมัยประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแตล สมัยสามัญ ประจำปี พ.ศ. 2566 และสมัยประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2567

อ่านต่อ

ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้คว่ามสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประะเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถะ ครั้งที่ 1 และครั้งที่ 2

- ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประะเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถะ ครั้งที่ 1 และครั้งที่ 2

อ่านต่อ

ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจัดซื้อรถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด 4 ตัน 6 ล้อ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

- ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจัดซื้อรถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด 4 ตัน 6 ล้อ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

อ่านต่อ

ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570 )เพิ่มเติมฉบับที่ 2 พ.ศ. 2566

- ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570 )เพิ่มเติมฉบับที่ 2 พ.ศ. 2566

อ่านต่อ

ประกาศ เรื่อง เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง(จัดซื้อรถบรรทุกดีเซล ขนาด 4 ตัน 6 ล้อ) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

- ประกาศ เรื่อง เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง(จัดซื้อรถบรรทุกดีเซล ขนาด 4 ตัน 6 ล้อ) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

อ่านต่อ

ประกาศ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

- ประกาศ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

อ่านต่อ

ประกาศ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อดำเนินการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง

- ประกาศ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อดำเนินการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง

อ่านต่อ

ประชาสัมพันธ์ การบังคับใช้กฏหมาย พระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ. 2560

- ประชาสัมพันธ์ การบังคับใช้กฏหมาย พระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ. 2560

อ่านต่อ

- แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน

- แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน

อ่านต่อ

- แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม

- แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม

อ่านต่อ

ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างโดมอเนกประสงค์ องค์การบริหารส่วนตำบลแตล ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

- ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างโดมอเนกประสงค์ องค์การบริหารส่วนตำบลแตล ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

อ่านต่อ

แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม

- แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม

อ่านต่อ

ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างโดมอเนกประสงค์ องค์การบริหารส่วนตำบลแตล ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

- ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างโดมอเนกประสงค์ องค์การบริหารส่วนตำบลแตล ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

อ่านต่อ

รายงานผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2566

- รายงานผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2566

อ่านต่อ

ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้เสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 8 บ้านนาท่ม จากบ้านนายสุวรรณ บุญเยี่ยม ถึงบ้านนางสมหวัง นารี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

- ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้เสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 8 บ้านนาท่ม จากบ้านนายสุวรรณ บุญเยี่ยม ถึงบ้านนางสมหวัง นารี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

อ่านต่อ

ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ สำหรับบ่อบาดาล ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

- ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ สำหรับบ่อบาดาล ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

อ่านต่อ

ประกาศ เรื่อง ลดภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างสำหรับการจัดเก็บภาษี ประจำปี 2566

- ประกาศ เรื่อง ลดภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างสำหรับการจัดเก็บภาษี ประจำปี 2566

อ่านต่อ

ประกาศ เรื่อง ราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.1) ประจำปี 2566

- ประกาศ เรื่อง ราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.1) ประจำปี 2566

อ่านต่อ

ประกาศ เรื่อง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 8 บ้านาท่ม จากบ้านนายสุวรรณ บุญเยี่ยม ถึงบ้านนางสมหวัง นารี โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

- ประกาศ เรื่อง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 8 บ้านาท่ม จากบ้านนายสุวรรณ บุญเยี่ยม ถึงบ้านนางสมหวัง นารี โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

อ่านต่อ

แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566

- แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566

อ่านต่อ

ร่างประกาศ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 8 บ้านาท่ม โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

- ร่างประกาศ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 8 บ้านาท่ม โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

อ่านต่อ

ประกาศ เรื่อง เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

- ประกาศ เรื่อง เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

อ่านต่อ

ประกาศ เรื่องประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ สำหรับบ่อบาดาล โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

- ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ สำหรับบ่อบาดาล โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

อ่านต่อ

รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

- รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

อ่านต่อ

รายงานผลการดำเนินตามแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ในรอบ 12เดือน (เดือน ต.ค. 2564- เดือน ก.ย. 2565)

- รายงานผลการดำเนินตามแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ในรอบ 12เดือน (เดือน ต.ค. 2564- เดือน ก.ย. 2565)

อ่านต่อ

ประกาศ เรื่อง รายงานแสดงผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 1 ประจำปี 2566

- ประกาศ เรื่อง รายงานแสดงผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 1 ประจำปี 2566

อ่านต่อ

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจ้างใน ปีงบประมาณ 2565

- สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจ้างใน ปีงบประมาณ 2565

อ่านต่อ

ประกาศ เรื่อง รานงานผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 3 ประจำปี 2565

-ประกาศ เรื่อง รานงานผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 3 ประจำปี 2565

อ่านต่อ

ประกาศ เรื่อง นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Policy) ขององค์การบริหารส่วนตำบลแตล

- ประกาศ เรื่อง นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Policy) ขององค์การบริหารส่วนตำบลแตล

อ่านต่อ

ร่างประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจ้างโครงการระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ สำหรับบ่อบาดาล โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

- ร่างประกาศ ประกวดราคาจ้างโครงการระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ สำหรับบ่อบาดาล โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

อ่านต่อ

แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม พ.ศ. 2566

- แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม พ.ศ. 2566

อ่านต่อ

แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม พ.ศ. 2565

- แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม พ.ศ. 2565

อ่านต่อ

แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2565

- แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2565

อ่านต่อ

แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม พ.ศ. 2565

- แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม พ.ศ. 2565

อ่านต่อ

ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ ปี พ.ศ. 2566 โครงการระบบสูบน้ำพลังานแสงอาทิตย์สำหรับบ่อบาดาล

- ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ ปี พ.ศ. 2566 โครงการระบบสูบน้ำพลังานแสงอาทิตย์สำหรับบ่อบาดาล

อ่านต่อ

ช่องทางการตอบ EIT

- ช่องทางการตอบ EIT

อ่านต่อ

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแตล เรื่อง แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3) เพื่อใช้ในการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี พ.ศ. 2566

- ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแตล เรื่อง แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3) เพื่อใช้ในการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี พ.ศ. 2566

อ่านต่อ

ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อระบบผลิตน้ำประปาขนาดใหญ่ 10 ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง บ้านอายอง หมู่ที่ 16 ต.แตล อ.ศีขรภูมิ จ.สุรินทร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

- ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อระบบผลิตน้ำประปาขนาดใหญ่ 10 ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง บ้านอายอง หมู่ที่ 16 ต.แตล อ.ศีขรภูมิ จ.สุรินทร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

อ่านต่อ

ประกาศ เรื่องผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงชั้นโครงสร้างผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต โดยวิธี Pavement In-Place Recycling สายบ้านประทุน (แยกวัดป่า) หมู่ที่ 4-บ้านซาด หมู่ที่ 2 ด้วยวิธีปีระกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding )

- ประกาศ เรื่องผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงชั้นโครงสร้างผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต โดยวิธี Pavement In-Place Recycling สายบ้านประทุน (แยกวัดป่า) หมู่ที่ 4-บ้านซาด หมู่ที่ 2 ด้วยวิธีปีระกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding )

อ่านต่อ

ประกาศ เรื่องรายงานแสดงผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 1 ประจำปี 2566

- ประกาศ เรื่องรายงานแสดงผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 1 ประจำปี 2566

อ่านต่อ

รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลแตล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

- รายงาานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลแตล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

อ่านต่อ

ประกาศ เรื่อง ประชาสัมพันธ์งบแสดงฐานะการเงินและงบอื่น ๆ ประจำปีงบประมาณ 2565

- ประกาศ เรื่อง ประชาสัมพันธ์งบแสดงฐานะการเงินและงบอื่น ๆ ประจำปีงบประมาณ 2565

อ่านต่อ

ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงชั้นโครงสร้างผิวทางแอสฟัลท์ติกส์คอนกรีตโดยวิธี Pavement In-Place Recycling สายทางบ้านประทุน(แยกวัดป่า) หมู่ 4 - บ้านซาด หมู่ 2 (ช่วงที่ 2) ตำบลแตล อำเภอศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์ กว้าง 6 เมตร ยาว 980 เมตร หนา 0

- ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงชั้นโครงสร้างผิวทางแอสฟัลท์ติกส์คอนกรีตโดยวิธี Pavement In-Place Recycling สายทางบ้านประทุน(แยกวัดป่า) หมู่ 4 - บ้านซาด หมู่ 2 (ช่วงที่ 2) ตำบลแตล อำเภอศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์ กว้าง 6 เมตร ยาว 980 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 5,880 ตารา....

อ่านต่อ

ประกาศ เรื่อง ให้ยื่นแบบแสดงรายการเพื่อชำระภาษีป้าย ประจำปี 2566

- ประกาศ เรื่อง ให้ยื่นแบบแสดงรายการเพื่อชำระภาษีป้าย ประจำปี 2566

อ่านต่อ

การกำหนดเวลาดำเนินการตาม พรบ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 ประจำปี พ.ศ. 2566

- การกำหนดเวลาดำเนินการตาม พรบ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 ประจำปี พ.ศ. 2566

อ่านต่อ

ประกาศ ร่าง ประกวดราคาก่อสร้างปรับปรุงชั้นโครงสร้างผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ 4 - บ้านซาด หมู่ 2(ช่วงที่ 2) ตำบลแตล อำเภอศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์ กว้าง 6 เมตร ยาว 980 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 5,880 ตารางเมตร ไม่มีไหล่ทาง

- ประกาศ ร่าง ประกวดราคาก่อสร้างปรับปรุงชั้นโครงสร้างผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ 4 - บ้านซาด หมู่ 2(ช่วงที่ 2) ตำบลแตล อำเภอศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์ กว้าง 6 เมตร ยาว 980 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 5,880 ตารางเมตร ไม่มีไหล่ทาง

อ่านต่อ

ราคากลางโครงการก่อสร้างปรับปรุงชั้นโครงสร้างผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ 4- บ้านซาด หมู่ 2 (ช่วงที2)ตำบลแตล อำเภอศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์ กว้าง 6 เมตร ยาว 980 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 5,880 ตารางเมตร ไม่มีไหล่ทาง องค์การบริหารส่

- ราคากลางโครงการก่อสร้างปรับปรุงชั้นโครงสร้างผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ 4- บ้านซาด หมู่ 2 (ช่วงที2)ตำบลแตล อำเภอศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์กว้าง 6 เมตร ยาว 980 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 5,880 ตารางเมตร ไม่มีไหล่ทางองค์การบริหารส่วนตำบลแตล อำเภอศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์ ด้ว....

อ่านต่อ

ประกาศ เรื่องการแต่งกายในการมาปฏิบัติราชการของพนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง ประจำปี งบประมาณ 2566

- ประกาศ เรื่องการแต่งกายในการมาปฏิบัติราชการของพนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง ประจำปี งบประมาณ 2566

อ่านต่อ

ประกาศ เรื่อง แต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่เพื่อปฏบัติการตามหมวด 5 แห่งพระราชบัญญัติทรัพยกรน้ำพ.ศ. 2561

- ประกาศ เรื่อง แต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่เพื่อปฏบัติการตามหมวด 5 แห่งพระราชบัญญัติทรัพยกรน้ำพ.ศ. 2561

อ่านต่อ

ธงไตรรงค์ ธำรงไทย

"ธงไตรรงค์ ธำรงไทย"

อ่านต่อ

ขออนุมัติประกาศเผยแพร่ประชาสัมพันธ์การตรวจพัสดุประจำปี 2565

- ขออนุมัติประกาศเผยแพร่ประชาสัมพันธ์การตรวจพัสดุประจำปี 2565

อ่านต่อ

ประกาศ เรื่องกำหนดเกณฑ์การใช้สิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิงรถราชการและอุปกรณ์เครืองมือ เครืองใช้ เครืองจักรกล ครุภัณฑ์หรือสิ่งอื่นใด ประจำปีงบประมาณ 2566

ประกาศ เรื่องกำหนดเกณฑ์การใช้สิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิงรถราชการและอุปกรณ์เครืองมือ เครืองใช้ เครืองจักรกล ครุภัณฑ์หรือสิ่งอื่นใด ประจำปีงบประมาณ 2566

อ่านต่อ

ประกาศ เรื่อง แผนการจัดเก็บรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

-ประกาศ เรื่อง แผนการจัดเก็บรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

อ่านต่อ

ประกาศ เรื่องการเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ประกาศ เรื่องการเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

อ่านต่อ

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแตล เรื่อง ประกาศการใช้แผนการดำเนิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

- ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแตล เรื่อง ประกาศการใช้แผนการดำเนิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

อ่านต่อ

ประกาศ เรื่อง รายงานการรับ-จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

- ประกาศ เรื่อง รายงานการรับ-จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

อ่านต่อ

ประกาศ เรื่องรายงานแสดงผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 4 ประจำปีงบประมาณ 2565

- ประกาศ เรื่องรายงานแสดงผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 4 ประจำปีงบประมาณ 2565

อ่านต่อ

ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงเสริมผิวจราจรด้วยแอลฟัลท์ติก คอนกรีตโดยวิธี Over Lay (สายกระโพธิ์ - แตล) หมู่ที่ 17 บ้านกระโพธิ์ ตำบลแตล อำเภอศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

- ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงเสริมผิวจราจรด้วยแอลฟัลท์ติก คอนกรีตโดยวิธี Over Lay (สายกระโพธิ์ - แตล) หมู่ที่ 17 บ้านกระโพธิ์ ตำบลแตล อำเภอศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

อ่านต่อ

ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงเสริมผิวจราจรด้วยแอลฟัลท์ติก คอนกรีตโดยวิธี Over Lay หมู่ที่ 7บ้านสวาย ตำบลแตล อำเภอศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

- ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงเสริมผิวจราจรด้วยแอลฟัลท์ติก คอนกรีตโดยวิธี Over Lay หมู่ที่ 7บ้านสวาย ตำบลแตล อำเภอศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

อ่านต่อ

ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงเสริมผิวจราจรด้วยแอลฟัลท์ติก คอนกรีตโดยวิธี Over Lay หมู่ที่ 3 บ้านหนองท่ม ตำบลแตล อำเภอศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

- ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงเสริมผิวจราจรด้วยแอลฟัลท์ติก คอนกรีตโดยวิธี Over Lay หมู่ที่ 3 บ้านหนองท่ม ตำบลแตล อำเภอศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

อ่านต่อ

ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงเสริมผิวจราจรด้วยแอลฟัลท์ติก คอนกรีตโดยวิธี Over Lay (สายกระโพธิ์ - แตล) หมู่ที่ 17 บ้านกระโพธิ์ ตำบลแตล อำเภอศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์

- ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงเสริมผิวจราจรด้วยแอลฟัลท์ติก คอนกรีตโดยวิธี Over Lay (สายกระโพธิ์ - แตล) หมู่ที่ 17 บ้านกระโพธิ์ ตำบลแตล อำเภอศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์

อ่านต่อ

ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงเสริมผิวจราจรด้วยแอลฟัลท์ติก คอนกรีตโดยวิธี Over Lay หมู่ที่ 7บ้านสวาย ตำบลแตล อำเภอศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์

- ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงเสริมผิวจราจรด้วยแอลฟัลท์ติก คอนกรีตโดยวิธี Over Lay หมู่ที่ 7บ้านสวาย ตำบลแตล อำเภอศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์

อ่านต่อ

ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงเสริมผิวจราจรด้วยแอลฟัลท์ติก คอนกรีตโดยวิธี Over Lay หมู่ที่ 3 บ้านหนองท่ม ตำบลแตล อำเภอศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์

- ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงเสริมผิวจราจรด้วยแอลฟัลท์ติก คอนกรีตโดยวิธี Over Lay หมู่ที่ 3 บ้านหนองท่ม ตำบลแตล อำเภอศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์

อ่านต่อ

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแตล เรื่องบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้าง

- ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแตล เรื่องบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้าง

อ่านต่อ

ประกาศ ขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 ประจำปี พ.ศ. 2565

- ประกาศ ขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 ประจำปี พ.ศ. 2565

อ่านต่อ

ประกาศ คณะกรรมการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานจ้าง

ประกาศ คณะกรรมการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานจ้าง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะ กำหนดวัน เวลาสถานที่ ในการประเมินความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 และครั้งที่ 2- ประเภท พนักงานจ้างทั่วไป ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์- ประเภท พนักงาจ้างตามภารกิจ ตำแห....

อ่านต่อ

ประกาศ ราคากลาง โครงการปรับปรุงซ่อมแซมโครงสร้างทางดินซีเมนต์ผสมโพลิเมอร์ (กึ่งคอนกรีต) ผิวลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บ้านนาท่ม หมู่ที่ 8 – บ้านโนนจารย์ หมู่ที่ 13 ตำบลแตล กว้าง 6 เมตร ยาว 1,870 เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า 11,220 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบล

- ประกาศราคากลาง โครงการปรับปรุงซ่อมแซมโครงสร้างทางดินซีเมนต์ผสมโพลิเมอร์ (กึ่งคอนกรีต) ผิวลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บ้านนาท่ม หมู่ที่ 8 – บ้านโนนจารย์ หมู่ที่ 13 ตำบลแตล กว้าง 6 เมตร ยาว 1,870 เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า 11,220 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลแตล อำเภอศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์

อ่านต่อ

ประกาศ เรื่อง การรับสมัครบุคคลเพื่อดำเนินการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง

ประกาศ เรื่อง การรับสมัครบุคคลเพื่อดำเนินการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง- ประเภทของพนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ จำนวน 1 อัตรา- ประเภทของพนักงานจ้างทั่วไป ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ จำนวน 1 อัตรา

อ่านต่อ

ประกาศ เรื่องการจำหน่ายพัสดุชำรุด เสื่อมสภาพหมดความจำเป็นต้องใช้ในราชการ โดยวิธีขายทอดตลาด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

- ประกาศ เรื่องการจำหน่ายพัสดุชำรุด เสื่อมสภาพหมดความจำเป็นต้องใช้ในราชการ โดยวิธีขายทอดตลาด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

อ่านต่อ

ประกาศ อบต.แตล เรื่องรายงานการแสดงผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2565

- ประกาศ อบต.แตล เรื่องรายงานการแสดงผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2565

อ่านต่อ

หนังสือขอความร่วมมือตอบแบบประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส่ในการดำเนินงานของหน่อยงานภาครัฐ

- หนังสือขอความร่วมมือตอบแบบประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส่ในการดำเนินงานของหน่อยงานภาครัฐ

อ่านต่อ

รายงานผลการประเมินคุณธรรม เเละความโปร่งใส ในการดำเนินงานของห่นวยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

- รายงานผลการประเมินคุณธรรม เเละความโปร่งใส ในการดำเนินงานของห่นวยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

อ่านต่อ

ประกาศ เรื่อง รายงานผลการตรวจสอบงบการเงินของสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ ปี 2564

- ประกาศ เรื่อง รายงานผลการตรวจสอบงบการเงินของสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ ปี 2564

อ่านต่อ

ประกาศ เรื่อง การขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติที่ดินเเละสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ประจำปี 256

- ประกาศ เรื่อง การขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติที่ดินเเละสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ประจำปี 2565

อ่านต่อ

ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์สำหรับบ่อบาดาล องค์การบริหารส่วนตำบลแตล ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

- ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์สำหรับบ่อบาดาล องค์การบริหารส่วนตำบลแตล ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

อ่านต่อ

ขอบเขตงานโครงการระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์สำหรับบ่อบาดาล องค์การบริหารส่วนตำบลแตล ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

- ขอบเขตงานโครงการระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์สำหรับบ่อบาดาล องค์การบริหารส่วนตำบลแตล ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

อ่านต่อ

ประกาศ เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้าง

- ประกาศ เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้าง

อ่านต่อ

ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาโครงการระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์สำหรับบ่อบาดาล องค์การบริหารส่วนตำบลแตล ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

- ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาโครงการระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์สำหรับบ่อบาดาล องค์การบริหารส่วนตำบลแตล ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

อ่านต่อ

ประกาศราคากลางโครงการระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์สำหรับบ่อบาดาล องค์การบริหารส่วนตำบลแตล อำเภอศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์

- ประกาศราคากลางโครงการระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์สำหรับบ่อบาดาล องค์การบริหารส่วนตำบลแตล อำเภอศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์

อ่านต่อ

ประกาศ เรื่อง มาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริต ส่งเสริมความโปร่งใส มีคุณธรรมจริยธรรม ฯ

- ประกาศ เรื่อง มาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริต ส่งเสริมความโปร่งใส มีคุณธรรมจริยธรรม ฯ

อ่านต่อ

ประกาศ เรื่อง ขยายกรอบเวลาแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี (พ.ศ. 2561-2564) ของ อบต.แตล

- ประกาศ เรื่อง ขยายกรอบเวลาแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี (พ.ศ. 2561-2564) ของ อบต.แตล

อ่านต่อ

ประกาศ เรื่อง นโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy)

- ประกาศ เรื่อง นโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy)

อ่านต่อ

ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 และครั้งที่ 2

ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ กำหนดวัน เวลาสถานที่ในการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 และครั้งที่ 2

อ่านต่อ

ประกาศ เรื่องราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.1) ประจำปี พ.ศ 2565 ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562

- ประกาศ เรื่องราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.1) ประจำปี พ.ศ 2565 ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562

อ่านต่อ

ประกาศ เรื่องรับสมัครบุคคลเพื่อดำเนินการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง

- ประกาศ เรื่องรับสมัครบุคคลเพื่อดำเนินการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง

อ่านต่อ

ประกาศ เรื่องรายงานการแสดงผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

- ประกาศ เรื่องรายงานการแสดงผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

อ่านต่อ

ประกาศ เรื่อง ให้ยื่นแบบแสดงรายการเพื่อชำระภาษีป้าย ประจำปี 2565

- ประกาศ เรื่อง ให้ยื่นแบบแสดงรายการเพื่อชำระภาษีป้าย ประจำปี 2565

อ่านต่อ

ประกาศ ประสัมพันธ์กฏกระทรวงกำหนดอัตราภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2564

- ประกาศ ประสัมพันธ์กฏกระทรวงกำหนดอัตราภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2564

อ่านต่อ

ประกาศ เรื่องงบแสดงฐานะการเงิน และงบอื่น ๆ ประจำปีงบประมาณ 2564

- ประกาศ เรื่องงบแสดงฐานะการเงิน และงบอื่น ๆ ประจำปีงบประมาณ 2564

อ่านต่อ

ประกาศการยกเว้นค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาตและหนังสือรับรองการแจ้งตามกฏกระทรวงกำหนด

- ประกาศการยกเว้นค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาตและหนังสือรับรองการแจ้งตามกฏกระทรวงกำหนด ฯ

อ่านต่อ

ประกาศ เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายทางบ้านประทุน หมู่ที่ 4 – เชื่อมเขตบ้านซาด หมู่ที่ 2 ตำบลแตล อำเภอศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์ ขนาด กว้าง 6 เมตร ยาว 1,475 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 8,8

- ประกาศ เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายทางบ้านประทุน หมู่ที่ 4 – เชื่อมเขตบ้านซาด หมู่ที่ 2 ตำบลแตล อำเภอศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์ ขนาด กว้าง 6 เมตร ยาว 1,475 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 8,850 ตารางเมตร ไม่มีไหล่ทาง

อ่านต่อ

ประกาศ-แผนจัดหาพัสดุ-ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.-2565

- ประกาศ-แผนจัดหาพัสดุ-ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

อ่านต่อ

ประกาศ-เรื่อง-บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง-ภ.ด.ส.3-ประจำปี-2565

- ประกาศ-เรื่อง-บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง-ภ.ด.ส.3-ประจำปี-2565

อ่านต่อ

ประกาศ เรื่อง จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายทางบ้านประทุน หมู่ที่ 4 – เชื่อมเขตบ้านซาด หมู่ที่ 2 ตำบลแตล อำเภอศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์ ขนาด กว้าง 6 เมตร ยาว 1,475 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 8,850 ตารางเมตร ไม่มีไหล่ทาง

ประกาศ เรื่อง จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายทางบ้านประทุน หมู่ที่ 4 – เชื่อมเขตบ้านซาด หมู่ที่ 2 ตำบลแตล อำเภอศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์ขนาด กว้าง 6 เมตร ยาว 1,475 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 8,850 ตารางเมตร ไม่มีไหล่ทาง องค์การบริหารส่วนตำบลแตล อำเภอศีขรภูมิ ....

อ่านต่อ

ราคากลาง จ้างก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายทางบ้านประทุน หมู่ที่ 4 - เชื่อมเขตบ้านซาด หมู่ที่ 2 ตำบลแตล อำเภอศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์ ขนาดกว้าง 6 เมตร ยาว 1,475 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 8,850 ตารางเมตร ไม่มีไหล่ทาง องค์การบริหารส่วนตำบ

- ราคากลาง จ้างก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายทางบ้านประทุน หมู่ที่ 4 - เชื่อมเขตบ้านซาด หมู่ที่ 2 ตำบลแตล อำเภอศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์ ขนาดกว้าง 6 เมตร ยาว 1,475 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 8,850 ตารางเมตร ไม่มีไหล่ทาง องค์การบริหารส่วนตำบลแตล อำเภอศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์

อ่านต่อ

ประกาศ ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลส์ติกคอนกรีต สายทางบ้านประทุน หมู่ที่ 4 – เชื่อมเขตบ้านซาด หมู่ที่ 2 ตำบลแตล อำเภอศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์

- ประกาศ ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลส์ติกคอนกรีต สายทางบ้านประทุน หมู่ที่ 4 – เชื่อมเขตบ้านซาด หมู่ที่ 2 ตำบลแตล อำเภอศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์ ขนาดกว้าง 6 เมตร ยาว 1,475 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 8,850 ตารางเมตร ไม่มีไหล่ทาง องค์การบริหารส่วนตำบลแตล อำเภอศีขรภูมิ จังหวัดสุ....

อ่านต่อ

ประกาศ เรื่องรายงานแสดงผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 4 ประจำปีงบประมาณ 2564

- ประกาศ เรื่องรายงานแสดงผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 4 ประจำปีงบประมาณ 2564

อ่านต่อ

ประกาศ กำหนดเกณฑ์การใช้สิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิงรถราชการและอุปกรณ์เครืองมือ เครื่องใช้ ครุภัณฑ์หรือสิ่งอื่นใด ประจำปีงบประมาณ 2565

- ประกาศ กำหนดเกณฑ์การใช้สิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิงรถราชการและอุปกรณ์เครืองมือ เครื่องใช้ ครุภัณฑ์หรือสิ่งอื่นใด ประจำปีงบประมาณ 2565

อ่านต่อ

คำสั่ง แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบดูแล ควบคุม บำรุงรักษา การใช้รถยนต์ส่วนกลาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

- คำสั่ง แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบดูแล ควบคุม บำรุงรักษา การใช้รถยนต์ส่วนกลาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

อ่านต่อ

ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง-ประจำไตรมาส-4.

- ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง-ประจำไตรมาส-4 เดือน กรกฎาคม 2564- เดือนกันยายน 2564

อ่านต่อ

ประกาศ แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (แบบ สขร 1) แบบ สขร เดือนกันยายน

- ประกาศ แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (แบบ สขร 1) แบบ สขร เดือนกันยายน

อ่านต่อ

ประกาศ แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (แบบ สขร 1) แบบ สขร เดือนสิงหาคม

- ประกาศ แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (แบบ สขร 1) แบบ สขร เดือนสิงหาคม

อ่านต่อ

ประกาศ แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (แบบ สขร 1) แบบ สขร เดือนกรกฎาคม

- ประกาศ แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (แบบ สขร 1) แบบ สขร เดือนกรกฎาคม

อ่านต่อ

ประกาศ เรื่อง แผนการใช้จ่ายเงิน รายไตรมาศที่ 1

- ประกาศ เรื่อง แผนการใช้จ่ายเงิน รายไตรมาศที่ 1

อ่านต่อ

ประกาศ แผนการจัดเก็บภาษีและพัฒนารายได้ประจำปีงบประมาณ 2565

- ประกาศ แผนการจัดเก็บภาษีและพัฒนารายได้ประจำปีงบประมาณ 2565

อ่านต่อ

ประกาศ เรื่องแต่งตั้งพนักงานสำรวจ กำหนดระยะเวลาการสำรวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ฯ

- ประกาศ เรื่องแต่งตั้งพนักงานสำรวจ กำหนดระยะเวลาการสำรวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ฯ

อ่านต่อ

ประกาศ เรื่อง รายงานการรับ-จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

- ประกาศ เรื่อง รายงานการรับ-จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

อ่านต่อ

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแตล (ส.ถ. ๔/๔) และนายกองค์การบริหารส่วนตำบลแตล (ผ.ถ. ๔/๔)

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแตล (ส.ถ. ๔/๔) และนายกองค์การบริหารส่วนตำบลแตล (ผ.ถ. ๔/๔)- เอกสารประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแตล (ส.ถ. ๔/๔) และนายกองค์การบริหารส่วนตำบลแตล (ผ.ถ. ๔/๔)- เอกสารบัญชีรายชื่อผู้สมัครรับเลือก....

อ่านต่อ

ประกาศผู้อำนวยการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลแตล เรื่อง ให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแตล

- ประกาศผู้อำนวยการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลแตล เรื่อง ให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแตล

อ่านต่อ

ประกาศผู้อำนวยการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลแตล เรื่อง ให้มีการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลแตล

- ประกาศผู้อำนวยการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลแตล เรื่อง ให้มีการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลแตล

อ่านต่อ

ยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประชาชนและสำเนาบัตรทะเบียนบ้าน ที่ทางราชการออกให้กับประชาชนในการติดต่อราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลแตล

- ยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประชาชนและสำเนาบัตรทะเบียนบ้าน ที่ทางราชการออกให้กับประชาชนในการติดต่อราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลแตล

อ่านต่อ

ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างประจำไตรมาสที่ 2 เดือน เม.ย.64 - มิ.ย.64

- ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างประจำไตรมาสที่ 2 เดือน เม.ย.64 - มิ.ย.64

อ่านต่อ

ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างประจำไตรมาสที่ 2 เดือน ม.ค.64 - มี.ค.64

- ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างประจำไตรมาสที่ 2 เดือน ม.ค.64 - มี.ค.64

อ่านต่อ

ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างประจำไตรมาสที่ 1 เดือน ต.ค.63-ธ.ค.63

- ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างประจำไตรมาสที่ 1 เดือน ต.ค.63-ธ.ค.63

อ่านต่อ

ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแตล เรื่อง กำหนดสมัยประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแตล สมัยสามัญ ประจำปี พ.ศ.2563 และสมัยประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2564

- ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแตล เรื่อง กำหนดสมัยประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแตล สมัยสามัญ ประจำปี พ.ศ.2563 และสมัยประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2564

อ่านต่อ

ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับคัดเลือก ฯ ประจำไตรมาสที่ 4

- ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับคัดเลือก ฯ ประจำไตรมาสที่ 4

อ่านต่อ

ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับคัดเลือก ฯ ประจำไตรมาสที่ 3

- ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับคัดเลือก ฯ ประจำไตรมาสที่ 3

อ่านต่อ

ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับคัดเลือก ฯ ประจำไตรมาสที่ 2

- ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับคัดเลือก ฯ ประจำไตรมาสที่ 2

อ่านต่อ

ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับคัดเลือก ฯ ประจำไตรมาสที่ 1

- ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับคัดเลือก ฯ ประจำไตรมาสที่ 1

อ่านต่อ

ประกาศราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส. 1)

- ประกาศราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส. 1)

อ่านต่อ

ประกาศเผยแพร่การจัดหาเพื่อให้ได้มาซึ่งพัสดุสำหรับการป้องกัน ควบคุมหรือรักษา โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรค โควิด-19

- ประกาศเผยแพร่การจัดหาเพื่อให้ได้มาซึ่งพัสดุสำหรับการป้องกัน ควบคุมหรือรักษา โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรค โควิด-19

อ่านต่อ

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร สำหรับโครงการที่งบประมาณ เกิน 5 แสนบาท ประจำปีงบประมาณ 2563 รวม 5 โครงการ โดยองค์การบริหารส่วนตำบลแตล

- ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร สำหรับโครงการที่งบประมาณ เกิน 5 แสนบาท ประจำปีงบประมาณ 2563 รวม 5 โครงการ โดยองค์การบริหารส่วนตำบลแตล

อ่านต่อ

รายงานผลการประเมินคุณธรรมจริยธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปี 2563

- รายงานผลการประเมินคุณธรรมจริยธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปี 2563

อ่านต่อ

- ประกาศ แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (แบบ สขร 1) รอบเดือนพฤษภาคม 2564

- ประกาศ แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (แบบ สขร 1) รอบเดือนพฤษภาคม 2564

อ่านต่อ

- ประกาศ แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (แบบ สขร 1) รอบเดือนมิถุนายน 2564

- ประกาศ แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (แบบ สขร 1) รอบเดือนมิถุนายน 2564

อ่านต่อ

ประกาศ ประมวลจริยธรรมของข้าราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลแตล

ประกาศ ประมวลจริยธรรมของข้าราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลแตล

อ่านต่อ

ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดสุรินทร์ เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับวินัยและการรักษาวินัย และการดำเนินการทางวินัย พ.ศ. 2558

ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดสุรินทร์ เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับวินัยและการรักษาวินัย และการดำเนินการทางวินัย พ.ศ. 2558องค์การบริหารส่วนตำบลแตล อำเภอศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์ดาวโหลดเอกสาร

อ่านต่อ

ประชาสัมพันธ์ ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภาษีป้าย

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างภาษีป้าย “เงินภาษีของท่าน ร่วมพัฒนาท้องถิ่น”ผู้มีหน้าที่ที่ต้องชำระภาษี ในเขตพื้นที่ตำบลแตล ต้องยื่นแบบแสดงรายการเพื่อเสียภาษีต่าง ๆ และชำระภาษี ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลแตล โดยมีรายละเอียดในการชำระภาษีต่าง ๆ ดังนี้***********************************....

อ่านต่อ

ประกาศ รายงานการแสดงผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 3 ประจำปีงบประมาณ 2564

- ประกาศ รายงานการแสดงผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 3 ประจำปีงบประมาณ 2564

อ่านต่อ

สัญญาจ้างงานก่อสร้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

- สัญญาจ้างงานก่อสร้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

อ่านต่อ

ใบสั่งซื้อ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

- ใบสั่งซื้อ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

อ่านต่อ

ใบสั่งจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

- ใบสั่งจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

อ่านต่อ

ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบลแตลทีอยู่ หมู่ที่ 22 ตำบลแตล อำเภอศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์เบอร์โทรศัพท์สำนักงาน 044-586095กู้ชีพ อบต.แตล 044-586292อีเมล6320901@dla.go.thติดต่อ องค์การบริหารส่วนตำบลแตลผ่านช่องทาง Facebookhttps://www.facebook.com/profile.php?id=100069334114548&mibextid=ZbWKwLแผนที่ที....

อ่านต่อ

การรับชำระภาษีผ่าน QR-Code คิวร์อาร์โค้ด/หรือ Barcode บาร์โค้ด ชำระผ่านตู้ ATM (ตู้เอทีเอ็ม) , Internet Banking , Mobile Banking #ผ่านแอฟธนาคารในมือถือได้ทุกธนาคาร

องค์การบริหารส่วนตำบลแตล ได้ดำเนินการเพื่อรับชำระภาษี ผ่านธนาคาร เพื่อป้องกันโรค covid19 ที่กำลังระบาดในขณะนี้ และเป็นการหลีกเลี่ยงการเดินทางหรือรวมกลุ่มนั้น โดยสามารถสแกน QR-Code คิวร์อาร์โค้ด/หรือ Barcode บาร์โค้ด ชำระผ่านตู้ ATM (ตู้เอทีเอ็ม) , Internet Banking , Mobile Banking #ผ่านแอฟธนาค....

อ่านต่อ

ประกาศประชาสัมพันธ์โครงการออกให้ความรู้ด้านถาษีและค่าธรรมเนียมและบริการชำระภาษีนอกสถานที่ ประจำปีงบประมาณ 2564

ประกาศประชาสัมพันธ์โครงการออกให้ความรู้ด้านถาษีและค่าธรรมเนียมและบริการชำระภาษีนอกสถานที่ ประจำปีงบประมาณ 2564

อ่านต่อ

ประกาศ แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (แบบ สขร 1) รอบเดือนเมษายน 2564

- ประกาศ แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (แบบ สขร 1) รอบเดือนเมษายน 2564

อ่านต่อ

ประกาศ แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (แบบ สขร 1) รอบเดือนมีนาคม 2564

- ประกาศ แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (แบบ สขร 1) รอบเดือนมีนาคม 2564

อ่านต่อ

ประกาศ แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (แบบ สขร 1) รอบเดือนกุมภาพันธ์ 2564

- ประกาศ แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (แบบ สขร 1) รอบเดือนกุมภาพันธ์ 2564

อ่านต่อ

ประกาศ แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (แบบ สขร 1) รอบเดือนมกราคม 2564

-ประกาศ แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (แบบ สขร 1) รอบเดือนมกราคม 2564

อ่านต่อ

ประกาศ แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (แบบ สขร 1) รอบเดือนธันวาคม 2563

-ประกาศ แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (แบบ สขร 1) รอบเดือนธันวาคม 2563

อ่านต่อ

ประกาศ รายงานการแสดงผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2564

- ประกาศ รายงานการแสดงผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2564

อ่านต่อ

ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้าง

- ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้าง

อ่านต่อ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมโครงสร้างทางดินซีเมนต์ผสมโพลิเมอร์ (กึ่งคอนกรีต)ผิวลาดยางแอลฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 8- หมู่ที่ 13 ต.แตล อ.ศีขรภูมิ จ.สุรินทร์

- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมโครงสร้างทางดินซีเมนต์ผสมโพลิเมอร์ (กึ่งคอนกรีต)ผิวลาดยางแอลฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่บ้านนาท่ม หมู่ที่ 8-หมู่บ้านโนนจารย์ หมู่ที่ 13 ต.แตล กว้าง 6 เมตร ยาว 1,870 เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า 11,220 ตารางเมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิ....

อ่านต่อ

ประกาศคณะกรรมการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานจ้าง

- ประกาศคณะกรรมการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานจ้าง เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่ ในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 และครั้งที่ 2

อ่านต่อ

ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมโครงสร้างทางดินซีเมนต์ผสมโพลิเมอร์ (กึ่งคอนกรีต)ผิวลาดยางแอลฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่บ้านนาท่ม หมู่ที่ 8-หมู่บ้านโนนจารย์ หมู่ที่ 13 ต.แตล กว้าง 6 เมตร ยาว 1,870 เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า 11,220 ตารางเมตร ด้วยว

- ประกาศประกวดราคาก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมโครงสร้างทางดินซีเมนต์ผสมโพลิเมอร์ (กึ่งคอนกรีต)ผิวลาดยางแอลฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่บ้านนาท่ม หมู่ที่ 8-หมู่บ้านโนนจารย์ หมู่ที่ 13 ต.แตล กว้าง 6 เมตร ยาว 1,870 เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า 11,220 ตารางเมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

อ่านต่อ

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแตล รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง

- ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแตล รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง

อ่านต่อ

ร่างประกาศก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมโครงสร้างทางดินซีเมนต์ผสมโพลิเมอร์ (กึ่งคอนกรีต)ผิวลาดยางแอลฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่บ้านนาท่ม หมู่ที่ 8-หมู่บ้านโนนจารย์ หมู่ที่ 13 ต.แตล กว้าง 6 เมตร ยาว 1,870 เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า 11,220 ตารางเมตร ด้วยวิธีประกวดร

- ร่างประกาศก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมโครงสร้างทางดินซีเมนต์ผสมโพลิเมอร์ (กึ่งคอนกรีต)ผิวลาดยางแอลฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่บ้านนาท่ม หมู่ที่ 8-หมู่บ้านโนนจารย์ หมู่ที่ 13 ต.แตล กว้าง 6 เมตร ยาว 1,870 เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า 11,220 ตารางเมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

อ่านต่อ

ประกาศ เรื่องขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษที่ดินและสิ่งก่อสร้าง พ.ศ. 2562 ประจำปี 2564

- ประกาศ เรื่องขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษที่ดินและสิ่งก่อสร้าง พ.ศ. 2562 ประจำปี 2564

อ่านต่อ

ประกาศ แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (แบบ สขร 1) รอบเดือนธันวาคม

-ประกาศ แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (แบบ สขร 1) รอบเดือนธันวาคม

อ่านต่อ

ประกาศ แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (แบบ สขร 1) รอบเดือน พฤศจิกายน

- ประกาศ แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (แบบ สขร 1) รอบเดือน พฤศจิกายน

อ่านต่อ

ประกาศ แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (แบบ สขร 1) รอบเดือน ตุลาคม

-ประกาศ แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (แบบ สขร 1) รอบเดือน ตุลาคม

อ่านต่อ

ประกาศ แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (แบบ สขร 1) รอบเดือน ตุลาคม

-ประกาศ แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (แบบ สขร 1) รอบเดือน ตุลาคม

อ่านต่อ

สัญญาจ้างเหมาบริการ ประจำปี 2564

- สัญญาจ้างเหมาบริการ ประจำปี 2564

อ่านต่อ

ประกาศรายงานการแสดงผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 1 ประจำปีประมาณ พ.ศ. 2564

- ประกาศรายงานการแสดงผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 1 ประจำปีประมาณ พ.ศ. 2564

อ่านต่อ

ประกาศประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.1)

- ประกาศประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.1)

อ่านต่อ

ประกาศ ประชาสัมพันธ์กฏกระทรวงกำหนดอัตรภาษีป้าย พ.ศ. 2563

- ประกาศ ประชาสัมพันธ์กฏกระทรวงกำหนดอัตรภาษีป้าย พ.ศ. 2563

อ่านต่อ

ประกาศ ขอให้ตรวจสอบรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง

- ประกาศ ขอให้ตรวจสอบรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง

อ่านต่อ

สัญญาจ้างงบประมาณประจำปี พ.ศ. 2564

- สัญญาจ้างงบประมาณประจำปี พ.ศ. 2564

อ่านต่อ

ประกาศ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

- ประกาศ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

อ่านต่อ

การตรวจสอบพัสดุประจำปี 2563

- การตรวจสอบพัสดุประจำปี 2563

อ่านต่อ

ประกาศ แผนการจัดเก็บภาษีและพัฒนารายได้ ประจำปีงบประมาณ 2564

- ประกาศ แผนการจัดเก็บภาษีและพัฒนารายได้ ประจำปีงบประมาณ 2564

อ่านต่อ

ประกาศ งบแสดงฐานะการเงินและงบอื่นๆ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2563

- ประกาศ งบแสดงฐานะการเงินและงบอื่นๆ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2563

อ่านต่อ

แผนจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

- แผนจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

อ่านต่อ

ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

- ประกาศใช้ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลแตล งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2564

อ่านต่อ

ประกาศกำหนดเกณฑ์การใช้สิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิงรถราชการและอุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้ เครื่องจักรกล ครุภัณฑ์หรือสิ่งอื่นใด ประจำงบประมาณ 2564

- ประกาศกำหนดเกณฑ์การใช้สิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิงรถราชการและอุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้ เครื่องจักรกล ครุภัณฑ์หรือสิ่งอื่นใด ประจำงบประมาณ 2564

อ่านต่อ

ขอขยายเวลาชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง

- ขอขยายเวลาชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง

อ่านต่อ

รายงานการแสดงผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ 4

- รายงานการแสดงผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ 4

อ่านต่อ

แผนดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่องสำหรับการบริหารความพร้อมต่อสภาวะวิกฤต (Business Continuity Plan : BCP)

- แผนดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่องสำหรับการบริหารความพร้อมต่อสภาวะวิกฤต (Business Continuity Plan : BCP)

อ่านต่อ

รายงานบัญชีรายรับ รายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

- รายงานบัญชีรายรับ รายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

อ่านต่อ

ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างประจำไตรมาสที่ 4

- ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างประจำไตรมาสที่ 4

อ่านต่อ

ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา

- ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา เรื่องการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์( e-bidding) จ้างก่อสร้าง ลงวันที่ 4 ตุลาคม 2561

อ่านต่อ

ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมชั้นโครงสร้างทางดินซีเมนต์ผสมโพลิเมอร์ (กึ่งคอนกรีต) ปิดผิวลาดยางแบบพารา Cape Seal สายบ้านสังแก หมู่ที่ 6 - บ้านโนนถ่อน หมู่ที่ 10 ต.แตล อ.ศีขรภูมิ จ.สุรินทร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidd

- ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมชั้นโครงสร้างทางดินซีเมนต์ผสมโพลิเมอร์ (กึ่งคอนกรีต) ปิดผิวลาดยางแบบพารา Cape Seal สายบ้านสังแก หมู่ที่ 6 - บ้านโนนถ่อน หมู่ที่ 10 ต.แตล อ.ศีขรภูมิ จ.สุรินทร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

อ่านต่อ

แผนพัฒนาท้องถิ่น-พ.ศ.2561-2565-ฉบับทบทวนครั้งที่-1_2563-แก้ไขครั้งที่-1_2563

แผนพัฒนาท้องถิ่น-พ.ศ.2561-2565-ฉบับทบทวนครั้งที่-1_2563-แก้ไขครั้งที่-1_2563

อ่านต่อ

ลานกีฬาต้านยาเสพติด องค์การบริหารส่วนตำบลแตล

ลานกีฬาต้านยาเสพติด องค์การบริหารส่วนตำบลแตล

อ่านต่อ

ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อเป็นอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น

ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อเป็นอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น

อ่านต่อ

ประกาศรับสมัครและคัดเลือกบุคคลเข้ารับการประกาศอบรมโครงการอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นเพื่อดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงเพื่อเป็นอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น

- ประกาศรับสมัครและคัดเลือกบุคคลเข้ารับการประกาศอบรมโครงการอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นเพื่อดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงเพื่อเป็นอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น

อ่านต่อ

รายละเอียดแนบท้ายประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกรายไตรมาส ที่ 3

- รายละเอียดแนบท้ายประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกรายไตรมาส ที่ 3

อ่านต่อ

สรุปจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2562

- สรุปจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2562

อ่านต่อ

รายงานการแสดงผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 3

- รายงานการแสดงผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 3

อ่านต่อ

ประชุมเพื่อทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) ครั้งที่ 1/2563

ประชุมเพื่อทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) ครั้งที่ 1/2563

อ่านต่อ

ยกเลิกประกาศประกวดราคาจัดซื้อรถบรรทุก(ดีเซล) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ยกเลิกประกาศประกวดราคาจัดซื้อรถบรรทุก(ดีเซล) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

อ่านต่อ

ประกาศประกวดราคาจัดซื้อรถบรรทุก(ดีเซล) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

- ประกาศประกวดราคาจัดซื้อรถบรรทุก(ดีเซล) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

อ่านต่อ

ประกาศผลการพิจารณาให้การช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัยและภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน

ประกาศผลการพิจารณาให้การช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัยและภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน

อ่านต่อ

ประกาศเจตจำนงในการบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต มีคุณธรรม โปร่งใสสามารถตรวจสอบได้

ประกาศเจตจำนงในการบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต มีคุณธรรม โปร่งใสสามารถตรวจสอบได้ดาวโหลดเอกสารทั้งหมดที่นี่

อ่านต่อ

ประกาศแบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภ.ด.ส.3 ตรม พรบ. ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562

ประกาศแบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภ.ด.ส.3 ตรม พรบ. ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562

อ่านต่อ

ประกาศผลผู้ชนะจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับคัดเลือก ประจำไตรมาสที่ 2

- ประกาศผลผู้ชนะจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับคัดเลือก ประจำไตรมาสที่ 2

อ่านต่อ

ประกาศผลผู้ชนะจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับคัดเลือก ประจำไตรมาสที่ 1

- ประกาศผลผู้ชนะจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับคัดเลือก ประจำไตรมาสที่ 1

อ่านต่อ

ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เปลี่ยนแปลครั้งที่ 1/2563 ขององค์การบริหารส่วนตำบลแตล

- ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เปลี่ยนแปลครั้งที่ 1/2563 ขององค์การบริหารส่วนตำบลแตล

อ่านต่อ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมโครงสร้างดินซีเมนต์ผสมโพลิเมอร์ (กึ่งคอนกรีต) ปิดผิว Asphaltic Concret บ้านหนองท่ม หมู่ที่ 3 - บ้านซาด (หนองบัวน้อย) หมู่ที่ 2 ตำบลแตล กว้าง 6 เมตร ยาว 1,450 เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า 8,700

ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมโครงสร้างดินซีเมนต์ผสมโพลิเมอร์ (กึ่งคอนกรีต) ปิดผิว Asphaltic Concretบ้านหนองท่ม หมู่ที่ 3 - บ้านซาด (หนองบัวน้อย) หมู่ที่ 2 ตำบลแตล กว้าง 6 เมตร ยาว 1,450 เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า 8,700 ตร.ม. ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding....

อ่านต่อ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมโครงสร้างดินซีเมนต์ผสมโพลิเมอร์ (กึ่งคอนกรีต) ปิดผิว Asphaltic Concret บ้านนาท่ม หมู่ที่ 8 - บ้านโนนจารย์ หมู่ที่ 13 ตำบลแตล กว้าง 6 เมตร ยาว 1,450 เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า 8,700 ตร.ม. ด้วยวิธี

ประกาศผู้ชนะเสนอราคาการประกวดจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมโครงสร้างดินซีเมนต์ผสมโพลิเมอร์ (กึ่งคอนกรีต) ปิดผิว Asphaltic Concretบ้านนาท่ม หมู่ที่ 8 - บ้านโนนจารย์ หมู่ที่ 13 ตำบลแตล กว้าง 6 เมตร ยาว 1,450 เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า 8,700 ตร.ม. ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

อ่านต่อ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมโครงสร้างดินซีเมนต์ผสมโพลิเมอร์ (กึ่งคอนกรีต) ปิดผิว Asphaltic Concret บ้านโนนแคน หมู่ที่ 9 - บ้านโนนถ่อน หมู่ที่ 10 ตำบลแตล กว้าง 6 เมตร ยาว 1,450 เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า 8,700 ตร.ม. ด้วยวิธ

ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมโครงสร้างดินซีเมนต์ผสมโพลิเมอร์ (กึ่งคอนกรีต) ปิดผิว Asphaltic Concretบ้านโนนแคน หมู่ที่ 9 - บ้านโนนถ่อน หมู่ที่ 10 ตำบลแตล กว้าง 6 เมตร ยาว 1,450 เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า 8,700 ตร.ม. ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

อ่านต่อ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมโครงสร้างดินซีเมนต์ผสมโพลิเมอร์ (กึ่งคอนกรีต) ปิดผิว Asphaltic Concret บ้านโนนแดง หมู่ที่ 15 - บ้านสังแก หมู่ที่ 6 ตำบลแตล กว้าง 6 เมตร ยาว 1,450 เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า 8,700 ตร.ม. ด้วยวิธีป

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมโครงสร้างดินซีเมนต์ผสมโพลิเมอร์ (กึ่งคอนกรีต) ปิดผิว Asphaltic Concretบ้านโนนแดง หมู่ที่ 15 - บ้านสังแก หมู่ที่ 6 ตำบลแตล กว้าง 6 เมตร ยาว 1,450 เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า 8,700 ตร.ม. ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

อ่านต่อ

ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลแตล ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจัดซื้อรถบรรทุก(ดีเซล) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลแตล ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจัดซื้อรถบรรทุก(ดีเซล) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

อ่านต่อ

ประกาศรายงานการแสดงผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 2 ประจำประจำปีงบประมาณ 2563

ประกาศรายงานการแสดงผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 2 ประจำประจำปีงบประมาณ 2563

อ่านต่อ

ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมโครงสร้างดินซีเมนต์ผสมโพลิเมอร์ (กึ่งคอนกรีต) ปิดผิว Asphaltic Concret บ้านโนนแดง หมู่ที่ 15 - บ้านสังแก หมู่ที่ 6 ตำบลแตล กว้าง 6 เมตร ยาว 1,450 เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า 8,700 ตร.ม. ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอ

ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมโครงสร้างดินซีเมนต์ผสมโพลิเมอร์ (กึ่งคอนกรีต) ปิดผิว Asphaltic Concret บ้านโนนแดง หมู่ที่ 15 - บ้านสังแก หมู่ที่ 6 ตำบลแตล กว้าง 6 เมตร ยาว 1,450 เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า 8,700 ตร.ม. ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)ดาวโหลดเอกสารทั้งหมดที่นี้

อ่านต่อ

ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมโครงสร้างดินซีเมนต์ผสมโพลิเมอร์ (กึ่งคอนกรีต) ปิดผิว Asphaltic Concret บ้านโนนแคน หมู่ที่ 9 - บ้านโนนถ่อน หมู่ที่ 10 ตำบลแตล กว้าง 6 เมตร ยาว 1,450 เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า 8,700 ตร.ม. ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็ก

ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมโครงสร้างดินซีเมนต์ผสมโพลิเมอร์ (กึ่งคอนกรีต) ปิดผิว Asphaltic Concret บ้านโนนแคน หมู่ที่ 9 - บ้านโนนถ่อน หมู่ที่ 10 ตำบลแตล กว้าง 6 เมตร ยาว 1,450 เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า 8,700 ตร.ม. ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)ดาวโหลดเอกสารทั้งหมดที่นี....

อ่านต่อ

ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมโครงสร้างดินซีเมนต์ผสมโพลิเมอร์ (กึ่งคอนกรีต) ปิดผิว Asphaltic Concret บ้านนาท่ม หมู่ที่ 8 - บ้านโนนจารย์ หมู่ที่ 13 ตำบลแตล กว้าง 6 เมตร ยาว 1,450 เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า 8,700 ตร.ม. ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กท

ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมโครงสร้างดินซีเมนต์ผสมโพลิเมอร์ (กึ่งคอนกรีต) ปิดผิว Asphaltic Concret บ้านนาท่ม หมู่ที่ 8 - บ้านโนนจารย์ หมู่ที่ 13 ตำบลแตล กว้าง 6 เมตร ยาว 1,450 เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า 8,700 ตร.ม. ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)ดาวโหลดเอกสารทั้งหมดที่นี้

อ่านต่อ

ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมโครงสร้างดินซีเมนต์ผสมโพลิเมอร์ (กึ่งคอนกรีต) ปิดผิว Asphaltic Concret บ้านหนองท่ม หมู่ที่ 3 - บ้านซาด (หนองบัวน้อย) หมู่ที่ 2 ตำบลแตล กว้าง 6 เมตร ยาว 1,450 เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า 8,700 ตร.ม. ด้วยวิธีประกวดราคา

ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมโครงสร้างดินซีเมนต์ผสมโพลิเมอร์ (กึ่งคอนกรีต) ปิดผิว Asphaltic Concret บ้านหนองท่ม หมู่ที่ 3 - บ้านซาด (หนองบัวน้อย) หมู่ที่ 2 ตำบลแตล กว้าง 6 เมตร ยาว 1,450 เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า 8,700 ตร.ม. ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)ดาวโหลดเอกสารทั้งหม....

อ่านต่อ

ประกาศประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถบรรทุก(ดีเซล) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถบรรทุก(ดีเซล) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ดาวโหลดทั้งหมดที่นี่

อ่านต่อ

ประกาศ ขยายเวลาประกาศบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลุกสร้าง (ภ.ด.ส.3) เพื่อใช้ในการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างประจำปี 2563

ประกาศ ขยายเวลาประกาศบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลุกสร้าง (ภ.ด.ส.3) เพื่อใช้ในการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างประจำปี 2563

อ่านต่อ

ประกาศร่างประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมโครงสร้างดินซีเมนต์ผสมโพลิเมอร์ (กึ่งคอนกรีต) ปิดผิว Asphaltic Concret บ้านโนนแดง หมู่ที่ 15 - บ้านสังแก หมู่ที่ 6 ตำบลแตล กว้าง 6 เมตร ยาว 1,450 เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า 8,700 ตร.ม.

ประกาศร่างประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมโครงสร้างดินซีเมนต์ผสมโพลิเมอร์ (กึ่งคอนกรีต) ปิดผิว Asphaltic Concret บ้านโนนแดง หมู่ที่ 15 - บ้านสังแก หมู่ที่ 6 ตำบลแตล กว้าง 6 เมตร ยาว 1,450 เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า 8,700 ตร.ม. ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)ดาวโหลดเอกสารที่นี้

อ่านต่อ

ประกาศร่างประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมโครงสร้างดินซีเมนต์ผสมโพลิเมอร์ (กึ่งคอนกรีต) ปิดผิว Asphaltic Concret บ้านโนนแคน หมู่ที่ 9 - บ้านโนนถ่อน หมู่ที่ 10 ตำบลแตล กว้าง 6 เมตร ยาว 1,450 เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า 8,700 ตร.ม.

ประกาศร่างประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมโครงสร้างดินซีเมนต์ผสมโพลิเมอร์ (กึ่งคอนกรีต) ปิดผิว Asphaltic Concret บ้านโนนแคน หมู่ที่ 9 - บ้านโนนถ่อน หมู่ที่ 10 ตำบลแตล กว้าง 6 เมตร ยาว 1,450 เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า 8,700 ตร.ม. ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)ดาวโหลดเอกสารทั้งหมดที....

อ่านต่อ

ประกาศร่างประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมโครงสร้างดินซีเมนต์ผสมโพลิเมอร์ (กึ่งคอนกรีต) ปิดผิว Asphaltic Concret บ้านนาท่ม หมู่ที่ 8 - บ้านโนนจารย์ หมู่ที่ 13 ตำบลแตล กว้าง 6 เมตร ยาว 1,450 เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า 8,700 ตร.ม.

ประกาศร่างประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมโครงสร้างดินซีเมนต์ผสมโพลิเมอร์ (กึ่งคอนกรีต) ปิดผิว Asphaltic Concret บ้านนาท่ม หมู่ที่ 8 - บ้านโนนจารย์ หมู่ที่ 13 ตำบลแตล กว้าง 6 เมตร ยาว 1,450 เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า 8,700 ตร.ม. ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ดาวโหลดเอกสารทั้งหมดที....

อ่านต่อ

ประกาศร่างประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมโครงสร้างดินซีเมนต์ผสมโพลิเมอร์ (กึ่งคอนกรีต) ปิดผิว Asphaltic Concret บ้านหนองท่ม หมู่ที่ 3 - บ้านซาด (หนองบัวน้อย) หมู่ที่ 2 ตำบลแตล กว้าง 6 เมตร ยาว 1,450 เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า 8,700 ตร.ม.

ประกาศร่างประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมโครงสร้างดินซีเมนต์ผสมโพลิเมอร์ (กึ่งคอนกรีต) ปิดผิว Asphaltic Concret บ้านหนองท่ม หมู่ที่ 3 - บ้านซาด (หนองบัวน้อย) หมู่ที่ 2 ตำบลแตล กว้าง 6 เมตร ยาว 1,450 เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า 8,700 ตร.ม. ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)ดาวโหลดเอกสารทั....

อ่านต่อ

ประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของ องค์การบริหารส่วนตำบลแตล อำเภอศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์

อ่านต่อ

ประกาศการรับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลแตล

ประกาศการรับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลแตล

อ่านต่อ

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

อ่านต่อ

ประกาศ กำหนดเกณฑ์การใช้สิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิงรถยนต์ส่วนกลางประจำปีงบประมาณ 2563

ประกาศ กำหนดเกณฑ์การใช้สิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิงรถยนต์ส่วนกลางประจำปีงบประมาณ 2563

อ่านต่อ

ประกาศงบแสดงฐานะทางการเงินและงบอื่น ๆ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ประกาศงบแสดงฐานะทางการเงินและงบอื่น ๆ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562ดาวโหลดเอกสารทั้งหมดที่นี่

อ่านต่อ

รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2562

รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2562

อ่านต่อ

รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน สิงหาคม พ.ศ. 2562

รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน สิงหาคม พ.ศ. 2562

อ่านต่อ

ประกาศ สัญญาจ้างโครงการก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมชั้นโครงสร้างทางดินซีเมนต์ผสมโพลิเมอร์ปิดผิวลาดยางเคปซีลสายบ้านซาด - บ้านหนองบัวน้อย หมู่ที่ 2 เชื่อมเขตตำบลบุแกรง อำเภอจอมพระ จังหวัดสุรินทร์

ประกาศ โครงการก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมชั้นโครงสร้างทางดินซีเมนต์ผสมโพลิเมอร์ปิดผิวลาดยางเคปซีล สายบ้านซาด - บ้านหนองบัวน้อย หมู่ที่ 2 เชื่อมเขตตำบลบุแกรง อำเภอจอมพระ จังหวัดสุรินทร์ดาวโหลดเอกสารทั้งหมดที่นี่

อ่านต่อ

ประกาศ สัญญาจ้างโครงการก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมชั้นโครงสร้างทางดินซีเมนต์ผสมโพลิเมอร์ปิดผิวลาดยางเคปซีล สายบ้านกระโพธิ์ หมู่ที่ 17 - บ้านนาเทิง หมู่ที่ 3 - บ้านหนองบัวน้อย ตำบลแตล เชื่อมตำบลบุแกรง อำเภอจอมพระ จังหวัดสุรินทร์

ประกาศ สัญญาจ้างโครงการก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมชั้นโครงสร้างทางดินซีเมนต์ผสมโพลิเมอร์ปิดผิวลาดยางเคปซีลสายบ้านกระโพธิ์ หมู่ที่ 17 - บ้านนาเทิง หมู่ที่ 3 - บ้านหนองบัวน้อย ตำบลแตล เชื่อมตำบลบุแกรง อำเภอจอมพระ จังหวัดสุรินทร์ดาวโหลดเอกสารทั้งหมดที่นี่

อ่านต่อ

ประกาศ สัญญาจ้างโครงการติดตั้งระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อการเกษตร

สัญญาจ้างโครงการติดตั้งระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อการเกษตรดาวโหลดเอกสารทั้งหมดที่นี่

อ่านต่อ

ประชาสัมพันธ์ รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนพฤษภาคม 2562

ประชาสัมพันธ์ รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนพฤษภาคม 2562

อ่านต่อ

ประชาสัมพันธ์ รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนเมษายน 2562

ประชาสัมพันธ์ รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนเมษายน 2562

อ่านต่อ

ประกาศรับรองบันทึกรายงานการประชุมสภา อบต.แตล ประจำปี 2561

ประกาศรับรองบันทึกรายงานการประชุมสภา อบต.แตล ประจำปี 2561ดาวโหลดเอกสารทั้งหมดที่นี่

อ่านต่อ

ประกาศเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแตล สมัยสามัญสมัยที่ 4 ประจำปี 2561

ประกาศเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแตล สมัยสามัญสมัยที่ 4 ประจำปี 2561

อ่านต่อ

ประกาศเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแตล สมัยสามัญสมัยที่ 3 ประจำปี 2561

ประกาศเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแตล สมัยสามัญสมัยที่ 3 ประจำปี 2561

อ่านต่อ

ประกาศเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแตล สมัยสามัญสมัยที่ 2 ประจำปี 2561

ประกาศเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแตล สมัยสามัญสมัยที่ 2 ประจำปี 2561

อ่านต่อ
view