สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com

ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

(อ่าน 5035/ ตอบ 246)

regt6

๑. ขอเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์
๒. ทรงเป็นนักประชาธิปไตย


๓. ทรงเป็นศิลปินของปวงชนชาวไทย


๔. ทรงเน้นให้ราษฎรปลูกป่าลดภาวะโลกร้อน


๕. ทรงจัดตั้งหน่วยแพทย์เคลื่อนที่รักษาราษฎร


๖. ทรงห่วงใยราษฎรทุกหมู่เหล่า


. ขอพระองค์ทรงเป็นมิ่งขวัญของปวงประชา
. ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยแข็งแรง
.
ทรงส่งเสริมการกีฬา
๑๐. ขอพระองค์ทรงอยู่คู่แผ่นดินไทยตลอดไป
๑๑. ขอพระองค์ทรงเป็นกษัตริย์คู่บัลลังก์ชาติไทยตลอดไป
๑๒. ขอพระองค์ทรงพระปรีดิ์เปรมเกษมศานต์ประทับอยู่คู่ฟ้าวิชาชาญ
๑๓. ขอพระองค์ทรงสุขเกษมสำราญ
๑๔. ขอพระองค์เป็นร่มโพธิ์ร่มไทรแก่ปวงชนชาวไทยตลอดไป
๑๕. ขอจงทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
๑๖. พระองค์ทรงเป็นผู้นำตามแนวพระราชดำริให้เจริญรอยตามเบื้องพระยุคคลบาท ด้วยเศรษฐกิจพอเพียง
๑๗. ด้วยความจงรักภักดี
๑๘. พระองค์ทรงเป็นนักพัฒนา
๑๙. ในหลวงทรงเป็นนักกวีที่ยิ่งใหญ่
๒๐. ในหลวงคือพระเจ้าแผ่นดิน
๒๑. พระองค์คือผู้ทรงไว้ด้วยทศพิศราชธรรม
๒๒.
ทรงสอนให้คนไทยไม่ประมาท
๒๓.
ขออยู่ใต้ร่มพระบามีของพ่อหลวง
๒๔. เทิดพระเกียรติสักการะด้วยดวงใจ
๑๕. เป็นลูกที่ดีของพ่อ ด้วยความรัก ด้วยความภักดี ตลอดไป
๒๖. เราโชคดีมากที่เกิดมาในเมืองไทยที่มีพระองค์เป็นร่มโพธิ์ ร่มไทร
๒๗. พระมหากษัตริย์ ที่พรั่งพร้อมด้วย ทศพิธราชธรรม
๒๘. พ่อเป็นภูมิพลัง ภูมิปัญญา และวิถีชีวิตไทย ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
๒๙. พระปรีชาสามารถกว้างสกลไกร ไพรัชเทศประจักษ์ใจทั่วด้าว
๓๐. โอ้พระทองของข้าบาท เสวยราชย์เพื่อราษฎร์เย็น เสด็จบุกดับทุกข์เข็ญ แก่ราษฎร์ทั่วพสุธา
๓๑. ชาติไทยร่มเย็นอยู่ได้ ก็เพราะพระบารมีของพระองค์ท่าน


๓๒. รักในหลวง ห่วงสถาบัน จงช่วยกันเทิดทูน
๓๓. พระองค์ทรงเปรี่ยมล้นด้วยพระเมตตา ชาวประแซ่ซ้องสรรเสริญ
๓๔. ขอพระองค์จงทรงมีพระชนมายุยิ่งยืนนาน
๓๕. ขอพระองค์ทรงพระเจริญ มีพลานามัยแข็งแรง มีแต่ความปิติในพระราชหฤทัยสืบไป
๓๖. ชาติไทยพ้นวิกฤติมาได้หลายครา ด้วยพระบารมีล้นเกล้า


๓๗. พระบารมี แผ่ปกคุ้มไพศาล เปรียบสายธาร อมฤตหล่อหล้า ดั่งแสงทอง นำทางชาวประชา เหล่าข้าพระพุทธเจ้าขอสดุดี
๓๘. ข้าพเจ้าทั้งหลาย จักรักษาและเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ด้วยชีวิต
๓๙. พระองค์ทรงห่วงใยในความเป็นอยู่ของราษฎรทุกพื้นที่ของประเทศไทย
๔๐. สัญลักษณ์ที่ยิ่งใหญ่ของชาติไทยคือสถาบันพระมหากษัตริย์


๔๑. ทรงส่งเสริมอาชีพเกษตรกร  
๔๒. ทรงเป็นนักประชาธิปไตย


๔๓. ทรงส่งเสริมการศึกษา


๔๔. ทรงส่งเสริมด้านวิทยาศาสตร์


๔๕. ทรงมีโครงการต่อต้านยาเสพติด


๔๖. ทรงห่วงใยราษฎรทุกหมู่เหล่า
๔๗. ทรงเป็นนักประชาธิปไตย


๔๘. ทรงสอนให้ทุกคนเป็นคนดี


๔๙. ทรงช่วยเหลือผู้ยากไร้
๕๐.ทรงช่วยเหลือผู้ป่วย


๕๑. ทรงแก้ปัญหาน้ำท่วมใน กทม.


๕๒. ทรงให้แนวทางแก้ปัญหาจราจร


๕๓.ทรงห่วงใยราษฎรทุกหมู่เหล่า


๕๔.ทรงปกครองแผ่นดินโดยธรรม


๕๕.ขออยู่ใต้ร่มพระบารมีของพ่อหลวง


๕๖.ทรงเป็นแบบอย่างไปทั่วโลก


๕๗. ทรงเป็นนักประชาธิปไตย


๕๘.ทรงสอนให้ทุกคนเป็นคนดี


๕๙.ทรงช่วยเหลือผู้ยากไร้


๖๐.ทรงเป็นแบบอย่างแก่ปวงชนชาวไทย


๖๑. ทรงพระราชทานทรัพย์ส่วนพระองค์ช่วยเหลือคนยากจน


๖๒. ทรงตั้งโครงการพระราชดำริบำบัดน้ำเสีย


๖๓. ทรงแก้ปัญหาเรื่องน้ำท่วม และปัญหาแห้งแล้ง


๖๔. ทรงลำบากพระวรกายเพื่อปวงชนชาวไทย


๖๕.ข้าพเจ้าจะเชิญชวนพ่อแม่พี่น้อง ปลูกต้นไม้ถวายในหลวง


๖๖.ทรงมีวิสัยทัศน์กว้างไกล


๖๗.ทรงเป็นนักประดิษฐ์


๖๘.ทรงพระราชทานทรัพย์ส่วนพระองค์ช่วยเหลือคนยากจน


๖๙.ช่วยเหลือราษฎรที่ประสบภัยต่าง ๆ


๗๐.ทรงเป็นนักวิจัย


๗๑.ทรงเป็นสถาบันหลักของชนชาวไทย


๗๒.ทรงไม่ทอดทิ้งประชาชน


๗๓.ทรงตั้งโครงการพระราชดำริบำบัดน้ำเสีย


๗๔.ทรงส่งเสริมการเลี้ยงโคนม


๗๕.ทรงอนุรักษ์สัตว์ป่า และป่าไม้


๗๖.ทรงเป็นแบบอย่างแก่ปวงชนชาวไทย


๗๗.ทรงอยู่ในทศพิธราชธรรม


๗๘.ทรงช่วยเหลือผู้ยากไร้


๗๙.ทรงเป็นแบบอย่างแก่ปวงชนชาวไทย


๘๐.ดำริให้ปลูกป่าเพื่อรักษาน้ำ


๘๑.ข้าพเจ้าจะไม่เสพสิ่งเสพติดทั้งปวง


๘๒. พัฒนาการเกษตรแทนการปลูกฝิ่น


๘๓.ทรงพัฒนาแหล่งน้ำ


๘๔. ทรงให้แนวทางในการแก้ปัญหาจราจร


๘๕.ขออยู่ใต้ร่มพระบามีของพ่อหลวงตลอดไป


๘๖.ทรงเน้นให้ราษฎรปลูกป่าลดภาวะโลกร้อน


๘๗.ทรงเป็นแบบอย่างแก่ปวงชนชาวไทย


๘๘.ทรงปกครองแผ่นดินโดยธรรม


๘๙.ทรงพระราชทานทรัพย์ส่วนพระองค์ช่วยเหลือคนยากจน


๙๐.ทรงลำบากพระวรกายเพื่อปวงชนชาวไทย


๙๑. ทรงแจกถุงยังชีพเมื่อราษฎรประสบภัย


๙๒. ทรงสถิตในดวงใจไทยทั้งชาติ


๙๓. ทรงแก้ปัญหาน้ำท่วม


๙๔.ทรงเป็นผู้เสียสละเพื่อชาวไทย


๙๕.เสด็จเยือนต่างประเทศเพื่อสัมพันธไมตรี


๙๖.สนับสนุนให้ราษฎรรักษาป่า แม่น้ำลำธาร


๙๗.บ้านเมืองร่มเย็นเป็นสุขด้วยพระบารมี


๙๘.ทรงเสด็จทุกที่ที่มีความเดือดร้อน


๙๙.ทรงทำนุบำรุงพระศาสนา


๑๐๐.ทรงสร้างความสามัคคีของคนในชาติ


 


พัน.1ร้อย.1 กรม นร.ร

ด้วยพระคือพลังของแผ่นดิน 


สานชีวินสืบสุขทุกสมัย 

ธำรงศักดิ์ธำรงธรรมธำรงไทย 

ธำรงไว้แผ่นดินธรรมแผ่นดินทอง

popo

As the autumn climate tends to dry,Ugg boots the most vulnerable to nhl jerseys sale damaging the body's fluid body,Coach Factory Outlet this time if you do not burberry sale pay attention to maintenance,cheap oakley outlet stratum corneum oakley outlet "water" symptoms,Coach Outlet skin becomes dry, rough,uggs outlet and even lack of water-based wrinkle,pandora rings For dry winter,Ugg Boots Clearance if you do not pay attention ray ban eyeglasses to maintenance,north face outlet the skin will be damaged.Coach Outlet No matter how the skin dries,michael kors bags as long as the face contact with dirty air,Burberry Outlet it should be makeup remover.canada goose outlet online The principle is to Michael Kors Handbags wash your face oakley sunglasses when it is Ray Ban Sunglasses not too hard for Christian Louboutin Outletthe massage,Ray Ban Outlet Store and choose a high moisturizing under armour shoes ingredients from Coach outlet the makeup true religion jeans remover products,Coach Outlet rub thoroughly after Cheap Jordans 11 the foam and then massage.ugg boots After washing the face,Mont blanc Pens as long as another clean towel to remove theCoach Factory Outlet water face can be.nike air max While the fall to michael kors outlet online reduce the use of makeup.Timberland Outlet Some people think Salomon Outlet that the sun is not Coach Outlet Stores as good as the sun cheap jerseys baseball in the summer so sinister,moncler jackets outlet sunscreen whitening workuggs outlet will be negligent,Michael Kors Outlet Online not knowing Qiuyang Coach Outlet ultraviolet ralph lauren volume is actually very large,ray ban sunglasses sale at this time Kate Spade if you want to montblanc pen use a sunscreen Coach Factory Outlet moisturizing factor,nike air max pas cher cream or foundation,Tory Burch and because Polo Ralph Lauren Shirts the skin is easy to Coach Outlet Store dry in autumn,Adidas Yeezy Shoes the best choice jordan shoes 11 contains moisturizing tory burch shoes ingredients.sac longchamp pliage Against the air jordan shoes elasticity the north face Jackets of weakened skin.Nike Outlet StoreSkin damage in the Coach Factory Outlet Online summer is fully Ray Ban Sunglasses reflected in the fall,red bottom heels not only the performance vans shoes of dry skin,Polo Ralph Lauren even the flexibility of Coach Handbags Outlet its own weakened,Cheap Oakley Sunglasses this time can be oakley sunglasses 1 to 2 weeks ofcanada goose continuous chaussures louboutin continuous Cheap Ugg moisturizing.moncler jackets outlet Every two or three days swarovski jewelry with a higher Coach Outlet Online Store moisturizing Michael Kors Factory Outlet mask will deposit face,ugg boots factory for the worst Air Max 90 parts of the Ray-Ban Sunglasses Outlet situation can also ray ban outlet massage help,Michael Kors Handbags Outlet and with the intake Christian Louboutin of vitamin C,Moncler sale to allow the skin to Giuseppe Zanotti Shoes return to the Ugg Australia original health as soon Nike Outlet as may be possible.canada goose jackets In very cold cases,uggs outlet it will cause the ray ban sunglasses blood supply of the body and New Balance skin is reduced,Cheap NBA Jerseys and the skin pandora jewelry charms will be lack of Polo Ralph Lauren nutrients Nike Outlet and acidic cheap nike shoes substances,Adidas Outlet so the skin adidas nmd looks fragile and gloomy.The North Face Outlet Use some of the longchamp skin care products Cheap Oakley that contain highly oakley sunglasses effective tory burch outlet stores substances in the fall,Fitflop Sandalsboth to activate Moncler Jacket Outlet the exchange of Oakley Sunglasses materials and to Salomon Shoes Outlet provide antifreeze kate spade outlet storeprotection.oakley sunglasses Strengthen the Polo Outlet exercise Pandora Bracelet of the skin,Oakley Sunglasses improve the ability of the Kate Spade Outlet Storeskin to adapt to longchamp the cold winter after Prada Handbags the environment.Ugg Outlet Online Dry skin should be used to north face clean the cleaner,Coach Cyber Monday and suitable for soft water Michael Kors Black Friday or room temperature water bath.Ray Ban Sunglasses Outlet Conditional,Cheap nba jerseys it can be Vans Shoes complimented with true religion the surface of the steam bath.Michael Kor Outlet Online For dry skin,longchamp less oil secretion,coach outlet online the skin is easier to dry in the fall,Moncler Outlet so you should not Ralph Lauren Outlet choose to Coach Handbags Outlet clean the cleaner Michael Kors Outlet too strong,red bottom heels you must use Cheap UGGS the nature of coach outlet online the soft cleaning products,coach purses outlet online the best choice of the Non-Alkaline Skin Cream Products cheap true religion outlet for the skin,swarovski jewelry such as skin irritants Michael Kors US containing glycerin cleanser.The North Face Outlet Do not wash Cheap Christian Louboutin your face with poor soap,Michael Kors Handbags sometimes without Coach Outlet Store a cleaner,moncler jackets wash your face north face outlet with water only.Adidas NMD Mens No more than twice a day cleaning. polo outlet When dry and dry skin adidas yeezy boost 750 situation is very serious,canada goose outlet you should avoid nike air max using a dry towel to Coach Outlet Store clean,Cheap Jordans just use the paper to nike outlet store gently dry the Coach Outlet Online water can be.Swarovski Jewelry If your skin is dry,ugg boots after each Pandora Charms cleansing with a Ed Hardy Outlet more powerful make-up cheap jordan shoes water replenishment feature.timberland shoes Because makeup water can Polo Ralph Lauren immediately add Timberland Boots moisture from the skin,Coach Outlet Online so that the skin damp water.under armour shoes But it is better cheap air Jordan away from the lotion Kate spade outlet online that contains alcohol,Cheap Asics Shoes to not stimulate the skin.authentic nfl jerseys Drop pay attention to the skin to Jordan Shoes add water at Michael Kors Outlet Store Online the same time to Tory Burch Outlet add the proper fat,longchamp bags use rich texture,cheap oakley sunglasses nutrition,ugg boots for women cream products appropriate.Canada Goose Especially from coach outlet store online the inside of sudden contact Coach Outlet online with the outdoor hot air,Michael Kors Outlet Online before leaving Ray Ban Sunglasses to clean a adidas yeezy boost 350 v2 little oil swarovski jewelry containing skin adidas nmd runner cream or cream base,Cheap Uggs to the skin to Michael Kors Handbags build a layer of protective film.Coach Bags Outlet Dry skin can also be Ray Ban outlet steamed to accelerate true religion outlet store facial blood Converse Outlet circulation.Christian Louboutin Outlet First in coach outlet store front of a soft cream,cheap jerseys sale and then use the hot electric cup or Christian Louboutin Outlet bucket filled with hot water,nba jerseys add the appropriate amount Kate Spade Handbags Outlet of glycerin coach outlet store and other skin care products,Michael Kors Handbags to be steam up,Prada Outlet face placed in Michael Kors Handbagsthe fumigation of steam,michael kors outlet facial flushing,Salvatore Ferragamo Shoes a week can use an A twice.Coach Outlet Drink enough water, drinking water mont blanc for 6-8 glasses a day,Ray Ban Outlet Store but also add polo ralph lauren fruit juice,The North Face Outlet mineral water,Red Bottom Shoes tea, etc.,Coach Factory Outlet Store can be steamed Michael Kors Outlet Store Online face vapor,Christian Louboutin Shoes to add moisture to the face,ugg outlet or applied moisturizing skin fitflops sale clearance care agent to the Fitflops Sale Clearance face to reduce Timberland Outlet surface moisture Distributed.

กรม นร.รร.นส.ทบ.

1.ทรงแก้ปัญหาน้ำท่วม ลดภัยแล้ง


2.ทรงประทานโอวาทเพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิต


3.ทรงทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา


4.ทรงห่วงใยราษฏรทุกหมู่เหล่า


5.ทรงเป็นพระมหากษัตริย์ที่พระมหากษัตริย์ทั่วโลกให้การยอมรับ

กรม นร.รร.นส.ทบ.

1.พระราชกรณียกิจของพระองค์เป็นที่ประจักษ์ดีกับสายตาของชาวไทยและคนทั่วโลก

2.พระองค์ทรงเปี่ยมล้นด้วยพระเมตตา ชาวประชาแซ่ซ้องสรรเสริญ

3. " เศรษฐกิจพอเพียง " เป็นหนึ่งในโครงการพระราชดำริที่ทำให้ประชาชนได้รับประโยชน์มีความผาสุข มั่นคงยั่งยืนสืบไป

4. ร้อยรัดร้อยดวงใจเพื่อเทิดไท้องค์ราชัน ที่พระองค์ทรงฝ่าฟันให้ไทยนั้นได้ร่มเย็น

5. ทุกโครงการตามแนวทางพระราชดำริที่พระองค์ทรงพระราชทานล้วนแต่เป็นประโยชน์สุขแก่ปวงชนชาวไทย

กรม นร.รร.นส.ทบ.

1.พระราชกรณียกิจของพระองค์เป็นที่ประจักษ์ดีกับสายตาของชาวไทยและคนทั่วโลก

2.พระองค์ทรงเปี่ยมล้นด้วยพระเมตตา ชาวประชาแซ่ซ้องสรรเสริญ

3. " เศรษฐกิจพอเพียง " เป็นหนึ่งในโครงการพระราชดำริที่ทำให้ประชาชนได้รับประโยชน์มีความผาสุข มั่นคงยั่งยืนสืบไป

4. ร้อยรัดร้อยดวงใจเพื่อเทิดไท้องค์ราชัน ที่พระองค์ทรงฝ่าฟันให้ไทยนั้นได้ร่มเย็น

5. ทุกโครงการตามแนวทางพระราชดำริที่พระองค์ทรงพระราชทานล้วนแต่เป็นประโยชน์สุขแก่ปวงชนชาวไทย

cavalry

บรรพบุรุษของไทยปกบ้านป้องเมืองมาได้ด้วยความยึดมั่นในสถาบันการปกครองซึ่ง มีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นองค์ ประมุขจึงทำให้เราได้มีประเทศไทยมาจนถึงทุกวันนี้ และเราจักทำให้อนาคตจะต้องมีประเทศไทยต่อไป 

ปวีณา

สถาบันพระมหากษัตริย์ เป็นถาบันหนึ่งที่ช่วยให้เราได้มีแผ่นดินอยู่จนถึงลูกหลานเราถึงทุกวันนี้ 


ปวีณา

หยาดเหงื่อพ่อไหลรินรดแผ่นดินไทยทั่วหล้า หยาดเหงื่อซับน้ำตาชาวประชาทั้งแผ่นดิน หยาดเหงื่อที่ไหลรินล้วนแต่สิ้นพระเมตตา ราดรดทั่วพาราชาวประชาได้ร่มเย็น 

ปวีณา

พระองค์ทรงเป็นพระบิดาการพัฒนาทุกแขนงเพื่อให้ประเทศชาติได้มีความมั่นคง ถาวรอย่างแท้จริง


ปวีณา

ปวงชนชาวไทยไม่ว่าเชื้อชาติใด ศาสนาใด มีสุขเสรีอยู่บนผืนแผ่นดินธรรมแผ่นดินทองภายใต้ร่มพระบารมีในองค์พระบาท สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ฯ 

ปวีณา

 เศรษฐกิจพอเพียง” เป็นหนึ่งในโครงการพระราชดำริที่ทำให้ประชนได้รับประโยชน์มีความผาสุก มั่นคงและยั่งยืนสืบไป ปวีณา

ร้อยรัดร้อยล้านดวงใจเพื่อเทิดไท้องค์ราชัน ที่พระองค์ทรงฝ่าฟันให้ไทยนั้นได้ร่มเย็น ปวีณา

ทุกโครงการตามแนวทางพระราชดำริที่พระองค์ทรงพระราชทานล้วนแต่เป็นประโยชน์ สุขแก่ปวงชนชาวไทย ปวีณา

บรรพบุรุษของไทยปกบ้านป้องเมืองมาได้ด้วยความยึดมั่นในสถาบันการปกครองซึ่ง มีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นองค์ ประมุขจึงทำให้เราได้มีประเทศไทยมาจนถึงทุกวันนี้ และเราจักทำให้อนาคตจะต้องมีประเทศไทยต่อไป 

ปวีณา

โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริด้านการพัฒนาแหล่งน้ำ เป็นโครงการที่มีประโยชน์อย่างยิ่งของประเทศ 

ปวีณา

 ขอให้คนไทยทุกคนมีความภาคภูมิใจ ในความเป็นพลเมืองของพระองค์ 

ปวีณา

เรารักในหลวงเรารักประเทศไทยจงร่วมใจกันให้เป็นดินแดนที่น่า อยู่ที่สุดแห่งหนึ่งในโลก 

ปวีณา

ด้วยพระบารมี เราจึงรวมกันอยู่ได้อย่างเหนียวแน่นมีชาติมีประเทศอันตั้งเป็นอิสรเสรีมาช้า นาน 

ปวีณา

สถาบันพระมหากษัตริย์ ช่วยให้ประเทศไทยอยู่เป็นเอกราชมานานนับร้อย ๆ ปี 

ปวีณา

รวมใจภักดี รัก ในหลวง 


Webboardแสดงความคิดเห็น
เยี่ยม   แย่   แย่   แย่   เขิน   หยอกล้อ  ตกใจ  ร้องไห้   สงสัย   ขอโทษ   หดหู่   อย่าน่ะ   ต่อว่า   โอเค
รูปภาพ
(นามสกุลไฟล์ควรเป็น [ jpg , jpeg , gif ] และไฟล์ไม่เกิน 3 MB.)
*ชื่อ
*สถานะ  
*อีเมล
ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง
*รหัสยืนยัน

หมายเหตุ : : กรุณากรอกข้อมูลที่มี * ทุกช่อง

view