สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com

ขัอมูลทั่วไป

 

ข้อมูลทั่วไป

   ที่ตั้ง   องค์การบริหารส่วนตำบลแตล ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกของอำเภอศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์ ตั้งอยู่หมูที่  22  ตำบลแตล  อำเภอศีขรภูมิ  จังหวัดสุรินทร์  ระยะทางห่างจากอำเภอศีขรภูมิประมาณ  13  กิโลเมตร 

          ทิศเหนือจด                ตำบลหนองบัว ,ตำบลบุแกรง (บางส่วน) อำเภอจอมพระ

          ทิศใต้จด                       ตำบลช่างปี่   อำเภอศีขรภูมิ

          ทิศตะวันออกจด           ตำบลขวาวใหญ่  อำเภอศีขรภูมิ

           ทิศตะวันตกจด             ตำบลตากูก    กิ่งอำเภอเขวาสินรินทร์ 

 

 เขตปกครอง  รวม  22  หมู่บ้าน คือ

 1. นายบุญส่ง        พิมพ์จันทร์     ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่  1     บ้านแตล

2. นายรัฐภูมิ          สมหวัง          ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่  2     บ้านซาด

3. นายทองหล่อ      วงเวียน         ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่  3     บ้านหนองท่ม

4. นายประดิษฐ์      สาทิพย์จันทร์   ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่  4      บ้านประทุน

5. นายมานะ          ทมะนันท์        ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่  5     บ้านหนองคู

6. นายจำเริญ        บรรลือทรัพย์    กำนันตำบลแตล         บ้านสังแก

7. นายสมนึก         ศรีแก้ว           ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่  7     บ้านสวาย

8. นายสุทิน          ศรีแก้ว           ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่  8     บ้านนาท่ม

9. นายภูมิ            มุมทอง         ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่  9     บ้านโนนแคน

10. นายกิตติพงษ์   บุญเยี่ยม          ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 10     บ้านโนนถ่อน

11. นายจิรพัฒน์    เจือจันทร์            ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 11     บ้านบุละลาย

12. นายสุข          เครือวัลย์            ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 12     บ้านอายอง

13. นายสุพัฒน์     งามสะอาด          ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 13     บ้านโนนจารย์

14. นายยืนยงค์     สีดา                  ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 14    บ้านอาวุธ

15. นายคาน        บุญยง                ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 15     บ้านโนนแดง

16. นายสมาน      อุส่าห์ดี               ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 16   บ้านอายอง

17. นางอัจฉราภรณ์    สมหวัง          ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 17    บ้านกระโพธิ์

18. นายประชา         กรวยทอง        ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 18   บ้านหนองขวาง

19. นายประโยชน์      มีอยู่              ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 19   บ้านหนองผักบุ้ง

20. นายวิโรจน์       เจือจันทร์          ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 20   บ้านหนองดุม

21. นายสงวน          มั่นยืน            ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 21   บ้านห้วยเจริญ

22. นายวัลลภ        โพธิสาร           ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 22    บ้านแตล

 

 เนื้อที่  ตำบลแตล มีพื้นที่ทั้งหมดประมาณ 50.30  ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 33,810  ไร่ โดยมีเนื้อที่แยก           เป็นรายหมู่บ้าน ดังนี้

         

       หมู่ที่

ชื่อหมู่บ้าน

เนื้อที่ (ไร่)

      อันดับ

1

แตล

2,270

4

2

ซาด

875

16

3

หนองท่ม

1,210

13

4

ประทุน

3,728

1

5

หนองคู

918

15

6

สังแก

1,464

12

7

สวาย

1,495

10

8

นาท่ม

1,765

9

9

โนนแคน

3,600

2

10

โนนถ่อน

1,475

11

11

บุละลาย

395

22

12

อายอง

2,230

5

13

โนนจารย์

1,000

14

14

อาวุธ

2,154

6

15

โนนแดง

730

18

16

อายอง

1,809

8

17

กระโพธิ์

800

17

18

หนองขวาง

617

20

19

หนองผักบุ้ง

1,900

7

20

หนองดุม

415

21

21

ห้วยเจริญ

640

19

22

แตล

2,320

3

รวมพื้นที่ทั้งตำบล

33,810 

 

 

 

  สภาพอากาศ

          ลักษณะภูมิอากาศเป็นลักษณะร้อนชื้น

          ฤดูร้อน           เดือนกุมภาพันธ์     ถึง    เดือนพฤษภาคม 

          ฤดูฝน             เดือนมิถุนายน       ถึง    เดือนกันยายน

          ฤดูหนาว          เดือนตุลาคม         ถึง   เดือนมกราคม   

 

2.1.6   ประชากร

                    จำนวนประชากรและความหนาแน่นประชากร  ข้อมูลจากสำนักทะเบียนอำเภอศีขรภูมิ เมื่อเดือนพฤษภาคม 2557 มีจำนวนทั้งสิ้น 12,345  คน จำแนกเป็นชาย  6,072  คน  หญิง   6,282   คน  และจำนวนครัวเรือนทั้งสิ้น  2,988 ครัวเรือน

หมู่ที่

ชื่อหมู่บ้าน

ปี 2554

ปี 2555

ปี 2556

ปี 2557

ปี 2557

จำนวนครัวเรือน

จำนวนครัวเรือน

จำนวนครัวเรือน

จำนวนครัวเรือน

ชาย

หญิง

รวม

1.

แตล

235

236

236

239

426

439

865

2.

ซาด

77

77

77

79

178

167

345

3.

หนองท่ม

150

151

151

159

343

347

690

4.

ประทุน

228

229

229

234

439

431

870

5.

หนองคู

77

77

77

79

136

156

292

6.

สังแก

144

144

144

148

329

361

690

7.

สวาย

237

239

239

245

591

572

1,163

8.

นาท่ม

196

196

196

198

384

397

781

9.

โนนแคน

197

197

197

200

439

449

888

10.

โนนถ่อน

105

105

105

106

204

219

423

11.

บุละลาย

34

34

34

34

69

71

140

12.

อายอง

243

245

245

253

526

561

1,087

13.

โนนจารย์

95

97

97

97

192

209

401

14.

อาวุธ

155

159

159

163

360

387

747

15.

โนนแดง

88

88

88

94

200

205

405

16.

อายอง

157

160

160

159

282

301

583

17.

กระโพธิ์

68

68

68

68

154

145

299

18.

หนองขวาง

70

70

70

72

140

148

288

19.

หนองผักบุ้ง

107

106

106

107

208

230

438

20.

หนองดุม

47

47

47

50

96

111

207

21.

ห้วยเจริญ

43

44

44

46

91

81

172

22.

แตล

151

153

153

157

285

295

580

รวมทั้งสิ้น

2,904

2,922

2,922

2,988

6,072 

6,282

12,345

 

 

 

ที่มา : สำนักบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง (ตรวจสอบจากทะเบียนบ้าน) ณ เดือนพฤษภาคม  2557         

 

 

 สภาพทางเศรษฐกิจ

           อาชีพ

          สภาพทางเศรษฐกิจของตำบลแตลโดยรวมขึ้นอยู่กับผลผลิตทางภาคการเกษตรเป็นหลัก ร้อยละ  95  มีอาชีพเกษตรกร  ส่วนที่เหลือประกอบอาชีพรับราชการ ค้าขาย  เป็นต้น  ทำให้รายได้หลักของประชาชนส่วนใหญ่มาจากการทำนาข้าว ซึ่งต้องอิงกับธรรมชาติ นอกจากนี้ประชาชนในพื้นที่ยังมีอาชีพเสริมจากการเลี้ยงสัตว์ และการทอผ้าไหม  โดยมีรายได้เฉลี่ย  81,135 บาท / คน/ปี  มาตรฐานการครองชีพอยู่ในระดับที่ดี

 

ลำดับที่

บ้าน

           หมู่ที่

รายได้เฉลี่ยต่อคนต่อปี(บาท)

1

บ้านกระโพธิ์

17

106,216

2

บ้านหนองคู

5

100,988

3

บ้านอาวุธ

14

97,393

4

บ้านแตล

22

97,249

5

บ้านหนองขวาง

18

96,357

6

บ้านประทุน

4

94,772

7

บ้านหนองดุม

20

94,464

8

บ้านโนนจารย์

13

91,095

9

บ้านซาด

2

83,606

10

บ้านโนนถ่อน

10

81,334

11

บ้านหนองท่ม

3

79,359

12

บ้านนาท่ม

8

78,505

13

บ้านสังแก

6

77,367

14

บ้านแตล

1

76,592

15

บ้านอายอง

16

76,418

16

บ้านอายอง

12

75,619

17

บ้านโนนแคน

9

74,655

18

บ้านห้วยเจริญ

21

72,086

19

บ้านหนองผักบุ้ง

19

71,687

20

บ้านโนนแดง

15

70,789

21

บ้านบุละลาย

11

70,645

22

บ้านสวาย

7

64,191

 

                     ที่มา: ข้อมูลการจัดเก็บข้อมูลความจำเป็นขั้นพื้นฐาน ประจำปี 2557 สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอศีขรภูมิ

 

          หน่วยธุรกิจในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลแต

                   -  ปั๊มน้ำมันและก๊าซ                                                       2       แห่ง

                   -  โรงสี                                                                     51      แห่ง

 

สภาพสังคม

 สถาบันการศึกษา

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  มีทั้งหมด  5  ศูนย์  มีเด็กนักเรียนทั้งสิ้น  240  คน  แยกเป็น

1.  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแตล               จำนวนเด็กนักเรียน  63  คน

2.  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสวาย              จำนวนเด็กนักเรียน  79  คน

3.  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านอายอง             จำนวนเด็กนักเรียน  41  คน

4.  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโนนแคน          จำนวนเด็กนักเรียน  36  คน

5.  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนาท่ม             จำนวนเด็กนักเรียน  21  คน

 

   จำนวนบุคลากรของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  จำนวน   15  คน แยกเป็น

                 1.  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแตล               ครูประจำศูนย์  3  คน 

                 2.  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสวาย              ครูประจำศูนย์  4  คน 

                 3.  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านอายอง             ครูประจำศูนย์  2  คน 

                 4.  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโนนแคน          ครูประจำศูนย์  3  คน 

                 5.  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนาท่ม             ครูประจำศูนย์  3  คน 

 

                โรงเรียนในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลแตล จำนวน 9  แห่ง  มีจำนวนบุคลากร 129 คน                   และมีจำนวนเด็กนักเรียน  1,612 คน  ดังนี้

                 1.  โรงเรียนบ้านแตล                          จำนวนครู  11 คน  จำนวนนักเรียน   209  คน

                 2.  โรงเรียนบ้านประทุน อายอง              จำนวนครู  22 คน  จำนวนนักเรียน   253  คน

                 3.  โรงเรียนบ้านสวาย                         จำนวนครู  12 คน  จำนวนนักเรียน   142  คน

                 4.  โรงเรียนบ้านอาวุธ                         จำนวนครู   8  คน  จำนวนนักเรียน    77  คน

                 5.  โรงเรียนบ้านสังแก หนองคู                จำนวนครู   9  คน  จำนวนนักเรียน    73  คน

                 6.  โรงเรียนบ้านหนองท่ม                     จำนวนครู   8  คน  จำนวนนักเรียน    82  คน

                 7.  โรงเรียนบ้านนาท่ม หนองผักบุ้ง           จำนวนครู   9  คน  จำนวนนักเรียน    92  คน

                 8.  โรงเรียนบ้านโนนถ่อน                     จำนวนครู   8  คน  จำนวนนักเรียน    42  คน

                 9.  โรงเรียนแตลศิริวิทยา (ระดับมัธยมฯ)     จำนวนครู  42 คน  จำนวนนักเรียน   642  คน

 

        สถาบันศาสนา  จำนวน  12  แห่ง  มีพระภิกษุ   55  รูป  สามเณร 4 รูป

                 1.  วัดพรมศิลาแตล                            พระภิกษุ จำนวน  15  รูป เณร จำนวน  2 รูป

                 2.  วัดบ้านสังแก                               พระภิกษุ จำนวน   4   รูป

                 3.  วัดอาวุธยุทธาราม                          พระภิกษุ จำนวน   2  รูป

                 4.  วัดบ้านสวาย                               พระภิกษุ จำนวน  15  รูป เณร จำนวน  2 รูป

                 5.  วัดบ้านประทุน                             พระภิกษุ จำนวน   5  รูป

                 6.  วัดสระแก้ว                                 พระภิกษุ จำนวน   5  รูป

                 7.  วัดบ้านนาท่ม                               พระภิกษุ จำนวน   2  รูป

                 8.  วัดปิยธรรมาราม                           พระภิกษุ จำนวน   2  รูป

                 9.  วัดบ้านโนนแคน                            พระภิกษุ จำนวน   2  รูป

                 10. สำนักสงฆ์บ้านโนนจารย์                  พระภิกษุ จำนวน   1  รูป          

                 11.สำนักสงฆ์บ้านโนนถ่อน                    พระภิกษุ จำนวน   1  รูป

                 12.สำนักสงฆ์บ้านหนองท่ม                    พระภิกษุ จำนวน   2  รูป

 

          ด้านสาธารณสุข  ดังนี้

                โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลแตล  มีจำนวน  2 แห่ง   มีเจ้าหน้าที่  ทั้งสิ้น  12  คน

                  1.  โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลแตล   จำนวนเจ้าหน้าที่   7  คน

                   2.  โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพบ้านนาท่ม   จำนวนเจ้าหน้าที่   5  คน

                  

           ผู้สูงอายุ

                   ในเขตตำบลแตล จำนวน   1,981   คน  แบ่งเป็น  (ข้อมูล ณ เดือนมิถุนายน 2557)

                    -          ชาย           จำนวน       972      คน

                    -          หญิง         จำนวน    1,009       คน

                             ได้รับการช่วยเหลือและจัดสรรงบประมาณ  จำนวน    1,981     คน

          ผู้พิการ

                   จำนวน      849     คน  แบ่งเป็น

                     -          ชาย          จำนวน     391      คน

                     -          หญิง         จำนวน     458      คน

                             ได้รับการช่วยเหลือและจัดสรรงบประมาณ  จำนวน    849     คน

           ผู้ป่วยเอดส์

                   จำนวน      12     คน  แบ่งเป็น

                     -          ชาย          จำนวน    5       คน

                     -          หญิง         จำนวน    7       คน

                             ได้รับการช่วยเหลือและจัดสรรงบประมาณ  จำนวน    12   คน

 

   การบริการพื้นฐาน

            การคมนาคม

                   -  ถนนคอนกรีตภายในหมู่บ้าน                                           76      สาย

                   -  ถนนลาดยางเชื่อมหมู่บ้าน                                              10      สาย

                   -  ถนนลูกรังเชื่อมหมู่บ้าน                                                 21      สาย

                   -  ถนนลงหินคลุก                                                         33      สาย

                   -  ถนนมูลดิน                                                              40      สาย

         

            การไฟฟ้า

                   -  หมู่บ้านไฟฟ้าเข้าถึง                        22      หมู่บ้าน

                   -  จำนวนครัวเรือนที่ใช้ไฟฟ้า               2,988    ครัวเรือน

         

           แหล่งน้ำธรรมชาติ

                   -  ลำน้ำ , ลำห้วย                            10      สาย

                   -  บึง , หนองน้ำและอื่น ๆ                    32      แห่ง

         

           แหล่งน้ำที่สร้างขึ้น

                   -  ฝาย                                        25      แห่ง

                   -  ประปาหมู่บ้าน                                       21      แห่ง

 

  ข้อมูลอื่น ๆ

            ทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที่

                   -  ทรัพยากรดิน  ลักษณะดินในตำบลแตลเป็นดินที่เหมาะต่อการทำนาปานกลาง

                   -  ทรัพยากรน้ำ  มีแหล่งน้ำกระจายอยู่ทั่วไป  ส่วนใหญ่ไม่มีการใช้ประโยชน์จากแหล่งน้ำตามธรรมชาติ                 อย่างเต็มที่

           มวลชนจัดตั้ง

                   -  ชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน ( ชรบ. )                              1  รุ่น     8  คน

                   -  อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน  อปพร.                           1  รุ่น    96  คน

view