สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com

ขัอมูลทั่วไป

ส่วนที่ 1

สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน

 1. ด้านกายภาพ

          1.1 ที่ตั้งของหมู่บ้านหรือชุมชนหรือตำบล

                    บ้านแตลเป็นหมู่บ้านหนึ่งที่มีประชาชนอาศัยอยู่หนาแน่นและมีอายุการตั้งหมู่บ้านมานานพร้อมๆกับชาวสุรินทร์ทั่วไปที่เป็นกูย พื้นเพดั้งเดิม ตามประวัติของจังหวัดสุรินทร์ ว่าอพยพมาจากแขวงอัตตปือแสนแป แคว้นจำปาศักดิ์ และแคว้นสาละวิน ตั้งอยู่ตอนใต้ของประเทศสาธารณรัฐประชาชนลาว เข้ามาอยู่ในจังหวัดสุรินทร์ตั้งแต่สมัยพระนารายณ์มหาราช ราว พ.ศ. 2199-2231 และอพยพตามกันมา ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย ลงวันที่ 19 มกราคม 2539 เรื่องการจัดตั้งองค์การบริหารส่วนตำบล โดยที่มาตรา 40 และ มาตรา 41 แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 บัญญัติให้จัดตั้งองค์การบริหารส่วนตำบลและให้โอนบรรดางบประมาณ ทรัพย์สิน สิทธิ สิทธิเรียกร้องหนี้ และเจ้าหน้าที่ของสภาตำบล ไปเป็นองค์การบริหารส่วนตำบล โดยยกฐานะจากสภาตำบลแตล เป็นองค์การบริหารส่วนตำบลแตล ตามประกาศราชกิจจานุเบกษา ฉบับประกาศทั่วไป เล่ม 113 ตอนที่ 9 ง ลงวันที่ 30 มกราคม 2539 ทำให้การจัดตั้งองค์การบริหารส่วนตำบลทั้ง 2,142 แห่ง จะมีผลใช้บังคับในวันที่ 30 มีนาคม 2539

                   ที่ตั้ง  องค์การบริหารส่วนตำบลแตล ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกของอำเภอศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์

ตั้งอยู่หมู่ที่ 22 ตำบลแตล อำเภอศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์ ระยะทางห่างจากอำเภอศีขรภูมิประมาณ 13 กิโลเมตร 

                     ทิศเหนือ          จดตำบลหนองบัว ,ตำบลบุแกรง (บางส่วน) อำเภอจอมพระ

                     ทิศใต้             จดตำบลช่างปี่   อำเภอศีขรภูมิ

                     ทิศตะวันออก    จดตำบลขวาวใหญ่  อำเภอศีขรภูมิ

                    ทิศตะวันตก      จดตำบลตากูก  กิ่งอำเภอเขวาสินรินทร์ 

           1.2 ลักษณะภูมิประเทศ  

                   สภาพพื้นที่ทั่วไปของตำบลแตล เป็นพื้นที่ราบ มีลักษณะดินเป็นดินร่วนปนทราย ราบโล่ง พื้นที่ส่วนใหญ่ใช้เป็นพื้นที่สำหรับทำการเกษตร (ทำนา) และใช้เป็นที่ปลูกสร้างที่อยู่อาศัย

ดาวโหลดข้อมูลทั้งหมด

view