สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com

การชำระภาษี ต่าง ๆ

ภาษีโรงเรือนและที่ดิน

    ภาษีป้าย

     ภาษีบำรุงท้องที่

 “เงินภาษีของท่าน  ร่วมพัฒนาท้องถิ่น”

       ด้วยระหว่างเดือน มกราคม – เมษายน ของทุกปี เป็นระยะเวลาที่ผู้มีหน้าที่ที่ต้องชำระภาษี ในเขตพื้นที่ตำบลพวา  ต้องยื่นแบบแสดงรายการเพื่อเสียภาษีต่าง  ๆ  และชำระภาษี ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลพวา  โดยมีรายละเอียดในการชำระภาษีต่าง  ๆ  ดังนี้

Æ ผู้มีหน้าที่ชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน  จะต้องยื่นแบบพิมพ์แสดงรายการทรัพย์สิน (ภ.ร.ด.2) และชำระภาษี  ภายในวันที่  28  กุมภาพันธ์  ของทุกปี

Æ  ผู้มีหน้าที่ชำระภาษีป้าย  ต้องรับแบบพิมพ์แสดงรายการภาษีป้าย  ภายในวันที่ 31 มีนาคม  ของทุกปี

Æ  ผู้มีหน้าที่ชำระภาษีบำรุงท้องที่  ต้องชำระภาษีบำรุงท้องที่  ภายในวันที่  30  เมษายน ของทุกปี

      

ภาษีโรงเรือนและที่ดิน

{ ความหมาย

   b ภาษีโรงเรือนและที่ดิน  หมายถึง  ภาษีที่จัดเก็บจากโรงเรือนหรือสิ่งปลูกสร้างอย่างอื่น ๆ กับที่ดินซึ่งต่อเนื่องกับโรงเรือนหรือสิ่งปลูกสร้างนั้น           เช่นผู้ประกอบการ กิจการร้านค้า บ้านเช่าต่าง ๆ ตามลักษณะขนาด และทำเลที่ตั้ง                          

p ที่ดินซึ่งใช้ต่อเนื่องกับโรงเรือนหรือสิ่งปลูกสร้างอย่างอื่น ๆ

      ตามพระราชบัญญัติภาษีโรงเรือนและที่ดิน มาตรา 6 ได้ให้ความหมายของ “ที่ดินซึ่งใช้ต่อเนื่องกับโรงเรือนหรือสิ่งปลูกสร้างอย่างอื่น ๆ”ว่าหมายถึง

       1. ที่ดินซึ่งปลูกโรงเรือนหรือสิ่งปลูกสร้างอย่างอื่น ๆ และ

       2. บริเวณต่อเนื่องกันซึ่งตามปกติใช้ไปด้วยกันกับโรงเรือนหรือสิ่งปลูกสร้าง

ผู้มีหน้าที่ชำระภาษี

       มาตรา 40 แห่งพระราชบัญญัติภาษีโรงเรือนและที่ดิน กำหนดไว้เป็น 2 กรณี คือ

       1. หากเจ้าของทรัพย์สินอันได้แก่ โรงเรือนหรือสิ่งปลูกสร้างอย่างอื่น ๆ และที่ดิน เป็นเจ้าของเดียวกันเจ้าของทรัพย์สินนั้นก็เป็นผู้มีหน้าที่เสียภาษี

       2. แต่ถ้าที่ดิน และโรงเรือนหรือสิ่งปลูกสร้างอย่างอื่น ๆ เป็นคนละเจ้าของ กฎหมายกำหนดให้เจ้าของโรงเรือนหรือสิ่งปลูกสร้างอย่างอื่น ๆ ต้องเป็นผู้เสียภาษี

ผู้มีหน้าที่เสียภาษีไม่ชำระภาษีตามกำหนด

ต้องเสียเงินเพิ่ม โดยมีรายละเอียดดังนี้

 

ภาษีโรงเรือนและที่ดิน

  • ถ้าชำระไม่เกินหนึ่งเดือนนับแต่วันพ้นกำหนดเวลาให้เพิ่ม ร้อยละ 2.5 ของภาษีที่ค้าง
  • Ø ถ้าเกินหนึ่งเดือนแต่ไม่เกินสองเดือน ให้เพิ่มร้อยละ 5 ของค่าภาษีค้าง
  • Ø ถ้าเกินสองเดือนแต่ไม่เกินสามเดือน ให้เพิ่มร้อยละ 7.5 ของค่าภาษีค้าง
  • Ø ถ้าเกินสามเดือนแต่ไม่เกินสี่เดือน ให้เพิ่มร้อยละ 10ของภาษีค้าง

       *******************************

ภาษีป้าย

       ป้าย หมายความว่า ป้ายแสดงชื่อ ยี่ห้อ หรือเครื่องหมายที่ใช้ในการประกอบการค้า หรือประกอบกิจการอื่น เพื่อหารายได้หรือโฆษณาการค้าหรือกิจการอื่นเพื่อหารายได้ ไมว่าจะได้แสดงหรือโฆษณาไว้ที่วัตถุใด ๆ ด้วยอักษรภาพ หรือเครื่องหมายที่เขียนแกะสลัก จารึกหรือทำให้ปรากฏด้วยวิธีอื่น มาตรา 7 ให้เจ้าของป้ายมีหน้าที่เสียภาษีป้ายโดยเสียเป็นรายปี ยกเว้นป้ายที่เริ่มติดตั้งหรือแสดงในปีแรกเสียภาษีป้ายตั้งแต่วันเริ่มติดตั้งหรือแสดงจนถึงวันสิ้นปี และให้คิดภาษีป้ายเป็นรายงวดงวดละสามเดือนของปี โดยเริ่มเสียภาษีตั้งแต่งวดที่ติดตั้งป้ายจนถึงงวดสุดท้ายของปี ทั้งนี้ ตามอัตราที่กำหนดในกฎ กระทรวงซึ่งต้องไม่เกินอัตราที่กำหนดในบัญชีอัตราภาษีป้าย

       ให้เจ้าของป้ายซึ่งจะต้องเสียภาษีป้าย ยื่นแบบแสดงรายการภาษีป้ายตามแบบและวิธีการที่กระทรวงมหาดไทยกำหนดภายในเดือนมีนาคมของปี

       หากมีการเปลี่ยนแปลง กรณีเปลี่ยนป้าย โอนป้าย ย้ายป้ายหรือปลดป้ายแล้ว  แจ้งให้องค์การบริหารส่วนตำบลแตล ทราบทันที

 

 

ผู้มีหน้าที่เสียภาษีไม่ชำระภาษีตามกำหนด

ต้องเสียเงินเพิ่ม โดยมีรายละเอียดดังนี้

  • Ø ไม่ยื่นแบบแสดงรายการภาษีป้ายภายในเวลาที่ที่กำหนด ให้เสียเงินเพิ่มร้อยละสิบของจำนวนเงินที่ต้องเสียภาษป้าย เว้นแต่กรณีที่เจ้าของป้ายได้ยื่นแบบแสดงรายการภาษีป้าย ก่อนที่พนักงานเจ้าหน้าที่แจ้งให้ทราบถึงการละเว้นนั้น ให้เสียเงินเพิ่มร้อยละ 5 ของจำนวนเงินที่ต้องเสียภาษีป้าย
  • Ø ยื่นแบบแสดงรายการภาษีป้ายโดยไม่ถูกต้อง ทำให้จำนวนเงินที่จะต้องเสียภาษีลดน้อยลง ให้เสียเงินเพิ่มร้อยละ 10 ของภาษีป้ายที่ประเมินเพิ่มเติม เว้นแต่กรณีที่เจ้าของป้ายได้มาขอแก้ไขแบบแสดงรายการภาษีป้ายให้ถูกต้อง ก่อนที่พนักงานเจ้าหน้าที่แจ้งการประเมิน

***************************

ภาษีบำรุงท้องที่

 ความหมาย

       ที่ดิน หมายความว่า  พื้นที่ดิน และให้หมายความรวมถึงพื้นที่ที่เป็นภูเขาหรือที่มีน้ำด้วย

       เจ้าของที่ดิน หมายความว่า บุคคลหรือคณะบุคคลไม่ว่าจะเป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลซึ่งมีกรรมสิทธ์ในที่ดิน หรือครอบครองอยู่ในที่ดินที่ไม่เป็นกรรมสิทธิ์ของเอกชน

º ให้ผู้มีหน้าที่เสียภาษีบำรุงท้องที่ชำระภาษีบำรุงท้องที่ภายในเดือน เมษายน ของทุกปี

º ที่ดินที่อยู่ในเขตพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ  ไม่ต้องเสียภาษีบำรุงท้องที่

ผู้มีหน้าที่เสียภาษีไม่ชำระภาษีตามกำหนด

ต้องเสียเงินเพิ่ม โดยมีรายละเอียดดังนี้

  • Ø ไม่ยื่นแบบแสดงรายการที่ดินภายในเวลาที่กำหนดให้เสียเงินเพิ่มร้อยละ 10 ของจำนวนเงินที่ต้องเสียภาษีบำรุงท้องที่
  • Ø ไม่ชำระภาษีบำรุงท้องที่ภายในกำหนด ให้เสียเงินเพิ่มร้อยละ 24 ของจำนวนเงินที่ต้องเสียภาษีบำรุงท้องที่

*****************************

 

 

            หากมีข้อสงสัย

       สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

           องค์การบริหารส่วนตำบลแตล

โทร. 044-586095 ต่อ 11 (สำนักงานปลัด)

    044-586095 ต่อ 13 (ส่วนการคลัง)

        โทรสาร. 044-586095 ต่อ 14

         www.tambontael.com

 

 

         

    

    

      

view